EN

Předměty

Základy ústavního a veřejného práva

Zaměření předmětu

Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce ke speciálním bezpečnostním, kriminologickým, kriminalistickým a právním disciplínám, které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Posluchači jsou seznámeni se základními atributy právního státu, ústavního systému a fungování veřejné moci v České republice a tím je jim umožněno prohloubit si v širokém kontextu společenských věd základy vlastního právního vědomí souvisejícím s výkonem veřejné moci.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Právní stát (vázanost státu právem, lidská práva, dělba moci, demokratický charakter státu).
 2. Ústavní pořádek ČR (Ústava, ústavní zákony, hierarchie právních norem)
 3. Ústavní zakotvení moci zákonodárné
 4. Ústavní zakotvení moci výkonné
 5. Ústavní zakotvení moci soudní
 6. Ústavní zakotvení samospráva v ČR, speciální ústavní orgány, Veřejný ochránce práv
 7. Listina základních práv a svobod, zakotvení základních lidských práv v mezinárodních dokumentech
 8. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR a další ústavní předpisy
 9. Správní právo a veřejná správa
 10. Trestní právo a orgány činné v trestním řízení
 11. Finanční právo a finanční správa ČR
 12. Mezinárodní právo veřejné a vztah právního řádu ČR k právu mezinárodnímu
 13. Právo Evropské unie, členství ČR v Evropské unii

Kriminalistika – vybrané problémy I

Zaměření předmětu

Cílem zaměření přednášek předmětu Kriminalistika – vybrané problémy I. je seznámit studenty se znalostmi základních postulátů úvodu do kriminalistiky, která je základní bezpečnostní vědou, od které se odvíjí veškerá práce celého bezpečnostního aparátu demokratického státu, včetně státem zřizované policie, ostatních státních i nestátních bezpečnostních složek a dalších subjektů působících na poli bezpečnosti a ochrany osob a majetku.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti znalosti o základních teoretických postulátech úvodu do kriminalistiky, které jsou zcela nezbytné nejen k pochopení dalších částí kriminalistiky, ale i k proniknutí do aplikační sféry zvláštní části kriminalistiky.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do kriminalistiky.
 2. Kriminalistické učení o trestném činu.
 3. Kriminalistické učení o stopách.
 4. Obecná metodologie kriminalistické praxe.
 5. Kriminalistická identifikace.
 6. Technické a přírodovědné kriminalistické metody.
 7. Daktyloskopie.
 8. Portrétní identifikace.
 9. Identifikace osob podle ručního písma.
 10. Kriminalistická biologie.
 11. Fonoskopie a odorologie.
 12. Mechanoskopie.
 13. Kriminalistická balistika.

Analýza rizik I

Zaměření předmětu

Cílem je získat znalosti o pohromách všeho druhu, pochopit je jako příčiny rizik, poznat jejich charakteristiky a dopady na aktiva lidského systému. Speciálně se zaměřit na povodně, sesuvy, technologické havárie, dopravní nehody, klimatickou změnu, organizační havárie, korupci, rozpad společnosti do netolerantních skupin apod.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Charakteristiky pohrom, které ohrožují regionu v České republice a poznání základních preventivních, zmírňujících, reaktivních a obnovovacích opatření.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do předmětu – charakteristika pohromy, interakce a vnitřní vazby v lidském systému pro potřeby zajištění
 2. bezpečnosti ČR.
 3. Příčiny pohrom – základní procesy a jejich zákonitosti.
 4. Přírodní.
 5. Technologické.
 6. Sociální.
 7. Interakce planety a životního prostředí na lidské činnosti.
 8. Selhání infrastruktur a dodavatelských řetězců.
 9. Lidský faktor – jeho role a usměrnění.
 10. Organizační havárie

Základy ekonomie

Zaměření předmětu

Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín, osvojit si základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni pochopit hospodářský mechanismus a analyzovat ekonomická fakta a činit z této analýzy závěry pro chování subjektů z pohledu mikroekonomického i analyzovat hospodářství jako celek. Dále budou studenti schopni činit závěry pro hospodářskou politiku a pochopit propojení národních ekonomik.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Ekonomické principy; základní kategorie a vazby z pohledu nejnovějších vědeckých poznatků.
 2. Koncept poptávky a nabídky, elasticita poptávky a nabídky.
 3. Trh a tržní rovnováha, cenový mechanismus, příčiny tržních selhání.
 4. Základy rozhodování ekonomických subjektů na různých typech trhů.
 5. Základní makroekonomická východiska k pochopení fungování ekonomiky.
 6. Makroekonomická rovnováha, základy teorie otevřené ekonomiky.
 7. Trh peněz, inflace, nezaměstnanost, hospodářský růst a stabilizační, resp. zahraničně-ekonomické politiky.

Informační systémy a kybernetická bezpečnost

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na vývoj informačních systémů veřejné správy včetně systému eGovernment. Předmět rozvíjí vstupní znalosti a dovednosti studentů v oblasti práce s daty a informacemi při využívání IS zaměřených na aplikace ve VS včetně otázek kybernetické bezpečnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti získají znalosti a dovednosti s cílem definovat informační potřeby a poskytovat uživatelské podněty při zavádění a realizaci IS VS včetně aspektů týkajících se kybernetické bezpečnosti. Studenti budou motivování k dalšímu učení. Získají:

 • schopnost orientace ve vývoji informačních systémů;
 • přehled o systémech eGovernment a jejich využití v praxi;
 • informace o kybernetické bezpečnosti a to jak z pohledu legislativy, tak praxe;
 • dovednost uplatnit osvojené poznatky nejen ve veřejné správě, ale také v soukromém sektoru;

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do eGovernmentu – vymezení pojmu, základní nástroje
 2. Informační systém datových schránek
 3. Základní registry
 4. Czech POINT, Portál veřejné správy a další projekty eGovernmentu v ČR
 5. Elektronická identifikace a elektronický podpis
 6. Informační systémy z pohledu územní samosprávy
 7. Úvod do kybernetické bezpečnosti – informační systémy jako součást kritické infrastruktury
 8. Základy informační bezpečnosti a její pravidla, ochrana soukromí na Internetu
 9. Zákon o kybernetické bezpečnosti
 10. Typy útoků proti IS a možná proti nim, bezpečnostní týmy CSIRT/CERT
 11. Doménová jména a bezpečnost systému doménových jmen
 12. Digitální agenda pro Evropu a otázky informační společnosti a eGovernmentu
 13. Evropská unie a informační bezpečnost: strategické dokumenty, agentura ENISA

Bezpečnost a rozvoj v krajině

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky přímých a nepřímých vazeb v krajině a nastínit bezpečnostní souvislosti některých opatření a činností, které je v krajině při řízení investic a zajištění investiční výstavby také vykonávat. Prostředí a příroda okolo tvoří propojený systém a má silný vztah k rozvoji území a jeho citlivým místům, které lze specifikovat jako místa zvýšeného environmentálního rizika regionálního rozvoje. Předmět navazuje na základní poznatky z ochrany životního prostředí, krajinného plánování, veřejné správy a principů udržitelného rozvoje. Cílem je objasnit krajinné, ekonomické a sociální souvislosti regionálních environmentálních rizik jako jsou povodně, požáry, větrné smršti, zemětřesení, pohyby půdy a další. Část předmětu bude věnována genezi a vývoji pohledu na tyto rizika a jejich kalkulaci do regionálního rozvoje. Kromě hlavních environmentálních rizik v ČR budou specifikována světová rizika a potenciální problémové regiony i konkrétní projevy rizik v krajině. Část přednášky bude věnována také snížení rizika v krajině a případné prevenci.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o vazbách a vztazích mezi environmentálními sférami v krajině a o procesech spojených s hledáním případných rizik a jejich snižováním při přípravě investic a budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální rizika v terénu, najít podklady pro jejich vyhodnocení a určit možný rozsah rizika v konkrétním případu.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vztah člověk – příroda a jeho geneze v prehistorické a historické době
 2. Civilizace, kolapsy a jejich příčiny ve vztahu k prostředí a krajině
 3. Příroda, její vitalita, omezení a limity rozvoje v přírodním prostředí
 4. Rizika z hlediska vod
 5. Rizika z hlediska půdy a geologické struktury
 6. Rizika povětrnostní, jejich cykly a působení
 7. Rizika požárů a fatálních havárií
 8. Rizika vzniklá kombinací faktorů přírodního prostředí
 9. Ekonomické a sociální dopady rizik na rozvoj regionů
 10. Nové skupiny rizik související s činností člověka
 11. Globální a u nás neznámá rizika jejich řešení
 12. Politika zajištění environmentální bezpečnosti v ČR

Základy udržitelného rozvoje

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje, do pojmové problematiky a s tím spojených právních norem a direktiv EU, případně podkladů OSN. Postup bude ve vysvětlení historie pojmu a postupu k udržitelnosti, dále pak konference v Riu 1992 a její důsledky, Agenda 21, lokální Agenda 21, metody a postupy lokálních agend 21 a další aplikace ve světě, v Evropě a pak také v ČR. Geneze lokálních agend 21, jejich výsledky a dopady a také hodnocení, kritéria a indikátory. Pojmy spojené s následnými konferencemi jako je globální oteplování, omezení CO2 a dalších skleníkových plynů, taktiky, Akce 21. Aktuální celosvětové, Evropské a české trendy v udržitelném rozvoji, zákonné odkazy a normy, uplatnění udržitelného rozvoje v praxi a jeho pravidla, regionální udržitelný rozvoj. V rámci předmětu a objasnění pojmů i dotčených zákonů spojených s udržitelností budou nastaveny i modelové situace a příklady, tak aby byly objasněny základní souvislosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o pojmech, metodách a normách v oblasti životního prostředí a procesech spojených s plánováním a realizací udržitelného rozvoje na regionální i na Evropské úrovni, budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní postupy pro udržitelnost v jednotlivých pilířích udržitelnosti a současně připravit strategický plán udržitelného rozvoje záměru či regionu.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Historie vzniku pojmu UR
 2. Udržitelný rozvoj a jeho pilíře a atributy
 3. Odvozené pojmy a aktivity – Agenda 21, strategické plány UR a veřejná správa
 4. Agendy 21 na místní úrovni a jejich postupy, USA, Evropa, ČR
 5. Geneze Agend 21 a jejich rozvoj v ČR, včetně kritérií a indikátorů, participace veřejnosti
 6. Strategie udržitelného rozvoje na státní i regionální úrovni, posuzování udržitelnosti, atributy, indikátory
 7. Indikátory udržitelného rozvoje a zákonné normy k udržitelnosti v ČR, role veřejné správy a úřadů
 8. Původní a rozvojové trendy udržitelného rozvoje do současnosti, odlišnosti v pojetí UR ve světě
 9. Současné trendy a rozvoj udržitelného rozvoje v ČR a ve světě, hlavní směry, postupy, organizace

Veřejná správa a její organizace

Zaměření předmětu

Povinný jednosemestrální předmět Veřejná správa a její organizace obsahuje poznatky z obecné části správního práva a správní vědy. Posluchači se zde seznámí například s veřejnou správou, s jejími subjekty a vztahy, se správní vědou, a s organizační výstavbou veřejné správy.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Posluchači se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty veřejné správy, s jejími subjekty a vztahy; se správní vědou, s organizační výstavbou veřejné správy a s tzv. veřejnou službou. Dále se posluchači seznámí s problematikou úkolů veřejné správy, s rozhodováním uvnitř tohoto systému a s fenoménem efektivnosti veřejné správy.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy
 2. Subjekty veřejné správy
 3. Správní věda, správní politika, reformy a modernizace veřejné správy
 4. Organizace veřejné správy – typy a druhy organizace, organizační principy, organizační moc a organizační modely
 5. Organizace veřejné správy v České republice
 6. Státní správa v České republice
 7. Samospráva a ostatní veřejná správa v České republice
 8. Zaměstnanci ve veřejné správě
 9. Úkoly veřejné správy I. – pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy
 10. Úkoly veřejné správy II. – transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů
 11. Rozhodování ve veřejné správě
 12. Hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria – efektivnost, hospodárnost, úspornost, účelnost, přiměřenost,
 13. Efektivnost veřejné správy – některé teorie a některé praktické problémy měření efektivnosti

Analýza rizik II

Zaměření předmětu

Cílem je získat znalosti o identifikaci, analýze, hodnocení, posouzení a řízení rizik s cílem rozpoznat problémy v území či organizaci a umět navrhnout protiopatření.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Znát základní pojmy, jejich vztahy a role při vyjednávání s riziky: ohrožení, zranitelnost, odolnost, riziko; Umět rozpoznat riziko dílní, integrované a integrální

Poznat základní metody a naučit se aplikovat metody „What, If: a „Checklist“

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Pojetí rizika a pojmy spojené s prací s riziky.
 2. Příčiny rizik, definice ohrožení, dopadů a rizik.
 3. Metody pro identifikaci, analýzu, hodnocení a řízení rizik.
 4. Cíle rizikového inženýrství a dobrá inženýrská praxe.
 5. Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství.
 6. Aplikace pro-aktivního, strategického a systémového přístupu ve prospěch bezpečí a rozvoje.
 7. Plánování územní, nouzové a krizové.

Kriminalistika – vybrané problémy II

Zaměření předmětu

Cílem zaměření přednášek předmětu Kriminalistika – vybrané problémy II. je seznámit studenty s vybranými obecnými metodami kriminalistiky jako vědy, zejména s technickými a přírodovědnými metodami, jakož i s metodami taktickými, které jsou využívány nejen policií, ale i dalšími subjekty ochrany práva v boji proti zločinu.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti znalosti nejen o základních teoretických postulátech kriminalisticko technických a přírodovědných metod, ale i metod kriminalisticko taktických, které jsou zcela nezbytné k pochopení zvláštní části kriminalistiky, kterou tvoří jednotlivé metodiky odhalování, vyšetřování a předcházení jednotlivých druhů trestných činů.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Trasologie.
 2. Kriminalistické zkoumání listin a písma psacích strojů.
 3. Kriminalistická pyrotechnika a kriminalistická chemie.
 4. Kriminalistická elektrotechnika a kriminalistické zkoumání vad kovových a nekovových materiálů.
 5. Kriminalistická dokumentace.
 6. Kriminalistické verze a plánování vyšetřování.
 7. Ohledání a práce na místě činu.
 8. Pátrání a zadržení.
 9. Výslech a konfrontace.
 10. Prověrka výpovědi na místě.
 11. Prohlídka.
 12. Rekognice.
 13. Kriminalistický experiment a kriminalistická rekonstrukce.

Regionální a municipální ekonomika

Zaměření předmětu

Hlavním cílem a zaměřením předmětu je dodat studentům dostatečné teoretické základy pro další rozvoj a praktické aplikace. Předmět otevírá sociálně ekonomickou problematiku z pohledu regionalistiky, neboli tradiční přístup sociálně ekonomických věd je na příkladu ekonomie rozšířen o dimenzi prostoru a vzdálenosti. Klade otázky typu „kde“ a „proč“.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student si osvojí poznatek, že rozšíření přístupu sociálně ekonomických věd o dimenzi prostoru a vzdálenosti navozuje nová témata jak v chování sociálně ekonomických subjektů, tak ve fungování určitého území. Tyto teoretické poznatky využije – spolu s předmětem Organizace regionálního rozvoje pojednávajícím o institucích veřejného sektoru – jako východiska následného předmětu Regionální rozvoj a politika.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvodní kapitoly definují předmět regionální a municipální ekonomika a jeho místo mezi obecnou ekonomií a (multidisciplinární) regionalistikou, praktické impulzy a teoretická východiska.
 2. Další problémový okruh, který je rozdělen do více přednášek, se zabývá mikroúrovní, konkrétně chováním ekonomických subjektů (lokalizací), a prostorovými stránkami poptávky a nabídky.
 3. Nedílnou součástí je také analýza makroúroveň, čili teorii prostorového uspořádání, fungování regionů a specifika municipalit.
 4. Samostatnou kapitolu tvoří akcent na ekonomii veřejného sektoru, čili teoretické východisko (regionální) politiky.
 5. Výklad je doplněn tzv. dodatky, které mají za cíl zasadit problematiku do širších souvislostí: Charakter ekonomického myšlení, Vývoj ekonomického myšlení, Výrobní faktory a lokální trh, Ekonomické myšlení a statistika, Regionální politika v EU.
 6. Problematika je ilustrována na příkladu České republiky.

Základy sociologie

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociologickými pojmy, teoriemi, tématy a paradigmaty tak, aby studenti prostřednictvím sociologie porozuměli sociálním jevům a procesům a hlouběji se zamysleli nad problémy moderní a postmoderní společnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování budou studenti rozumět základním sociologickým pojmům. Výstupy učení jsou zaměřeny na získání základních znalostí a dovedností sociologického myšlení.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vznik a vývoj sociologie jako vědy.
 2. Základní sociologické pojmy. Otázky a paradigmata současné sociologie.
 3. Společenství a společnost.
 4. Sociologické pojetí skupin a sociální struktury.
 5. Sociální interakce a integrace. Výchova, vzdělání a proces socializace.
 6. Sociální řád. Sociální rovnost. Sociální nerovnost.
 7. Sociální stratifikace a sociální mobilita. Sociální vývoj jako pokrok a změna.
 8. Globalizace a soudobá společnost.
 9. Sociologie medií a komunikace. Problematika vlivu masových médií.
 10. Problematika multikulturalismu: identita, kultura a etnicita.
 11. Skupinové myšlení a napětí. Kriminalita, sociální problémy a konflikty.
 12. Kolektivní sociální jednání. Občanská společnost a typologie sociálních hnutí.
 13. Sociologie města: procesy, změny a problémy městských oblastí.
 14. Sociologie veřejné správy. Organizace, instituce, byrokracie.

Právní úprava identifikačních dokladů


Evropská unie

Zaměření předmětu

Evropská unie, instituce EU, vztah členských států a EU, regiony, euroregiony a jejich význam, historické i aktuální otázky

Cílem předmětu je poskytnout přehled historického vývoje i současného fungování institucí Evropské unie s ohledem na význam a roli regionů v EU (zesíleně od 90. let 20. století). Důraz je kladen na historicko-teoretickou i aktuální problematiku. V historicko-teoretické části budou diskutovány nejdůležitější vybrané teoretické přístupy k evropské integraci v kontextu vývoje politiky ES/ES od 50. let minulého století. Hlavní část předmětu bude představovat rozbor fungování institucí Evropské unie dle schválené Lisabonské smlouvy. Navíc budou rozebrány další součásti evropských struktur (výbor regionů), mimo jiné i takové, které nově zavedla Lisabonská smlouva, například Evropská služba vnější akce. Výklad uzavře aktuální téma současného stavu EU, dopad finanční krize na regiony v evropských zemích a diskuse otázek souvisejících s budoucím vývojem Unie, prohlubováním evropských struktur i případným rozšiřováním EU.

Výstupy předmětu – výstupy učení

samostatná četba, v případě semináře seminární práce, prezentace výsledků samostatné práce

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Pojem integrace; historie, teorie a evropská integrace,
 2. Nositelé integrace: formální a neformální integrace
 3. Historické kořeny a vývoj evropské integrace
 4. Teoretická rovina: realistický vs. liberální pojem politiky
 5. Metodická rovina: mezivládní vs. supra/nadnárodní model
 6. Národní stát, regiony a evropská integrace: Je „europeizace” řešením?
 7. Instituce EU (praxe) – složení, fungování, legislativní proces
 8. Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr
 9.  Výbor regionů, Poradní orgány, agentury
 10.  Evropské projekty přelomu tisíciletí (východní rozšíření
   a transformace EU – funkcionální a teritoriální faktory)
 11. Prohlubování EU (Lisabonská smlouva a poté)

Technické prostředky ochrany objektů

Zaměření předmětu

Předmět technické prostředky ochrany objektů (TOO) podává ucelený soubor informací o mechanických zábranných systémech (MZS) a elektrických zabezpečovacích systémech (EZS) využívaných bezpečnostními službami. Studenti se seznámí s hlavními prvky MZS a EZS, které se používají při obvodové, plášťové, prostorové a předmětové ochraně. Dále s prvky tísňového hlášení, ústřednami EZS a přenosovými prostředky.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu se student orientuje v systému technických prostředků používaných při ochraně objektů, zvládá základní principy jednotlivých prvků EZS a orientuje se v praktickém využití daných zabezpečovacích systémů v jednotlivých druzích ochrany

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Teorie mechanických zábranných systémů a jejich dělení
 2. Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany
 3. Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany
 4. Základní prvky vstupních otvorových výplní
 5. Cylindrické vložky, visací zámky a petlice
 6. Doplňkové prvky vstupních otvorových výplní
 7. Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany
 8. Přeprava peněz a cenností
 9. Teorie elektrických zabezpečovacích systémů a základní druhy ochrany
 10. Prvky plášťové ochrany, čidla kontaktní, bariérová, čidla destrukční a destrukčních projevů
 11. Prvky prostorové ochrany, čidla pohybová a jejich dělení
 12. Prvky předmětové ochrany, čidla bariérová, trezorová a na ochranu uměleckých předmětů
 13. Prvky obvodové ochrany, čidla pasívní a aktivní
 14. Prvky tísňového hlášení, veřejné a speciální tísňové hlásiče
 15. Ústředny EZS, jejich dělení, technické vybavení a doplňková zařízení
 16. Přenosové prostředky, přenos linkový, bezdrátový a ochrana přenosových tras

Drogová kriminalita

Zaměření předmětu

Představuje interdisciplinární předmět specializačního charakteru, který bude realizován tak, aby byla vyvážena teoretická i praktická složka. Průběžně bude využíváno aktuálních informací. Rapidní šíření závislostí, zejména návykových látek (alkohol, drogy, dopingové prostředky s hormonálním účinkem) představuje v současnosti rostoucí bezpečnostní rizika, neboť užívání těchto látek proniká razantně i do pracovních činností a začíná ohrožovat nejen jednotlivce, ale i zdraví a životy skupin občanů a působí též velké hmotné ztráty (havárie v dopravě, průmyslových podnicích apod.).

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student řeší aktuální zadání v kontextu se současnou drogovou scénou v ČR a EU. Všímá si též vlivu výroby a distribuce drog na globální bezpečnostní rizika (praní špinavých peněz, výcvik teroristů a další).

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Drogy a společnost – pohled do historie.
 2. Přehled přírodních drog.
 3. Přehled základních druhů syntetických drog, zneužívání léčiv.
 4. Prekurzory, anabolika, doping.
 5. Identifikace OPL v zadržených zásilkách a v biologickém materiálu.
 6. Drogová kriminalita, drogová scéna ve věznicích.
 7. Alkohol a kriminalita.
 8. Právní úprava drogové problematiky v ČR a v EU.
 9. Národní strategie protidrogové politiky vlády ČR na léta 2010-2018.
 10. Vývoj mezinárodní spolupráce od počátku 20. st. po současnost.
 11. Zdravotní a sociální aspekty závislostí.
 12. Přístupy k řešení drogového problému ve vybraných zemích (USA, Švýcarsko, Holandsko).

Správní právo

Zaměření předmětu

Povinný jednosemestrální předmět Správní právo obsahuje poznatky z obecné části správního práva, ze správního práva procesního a správního práva trestního.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Posluchači se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty veřejné správy, správního práva, s jeho prameny, subjekty a vztahy, též s evropským správním právem. Dále se posluchači seznámí zejména s teoretickými a praktickými aspekty realizace činnosti veřejné správy, se správními akty a s dalšími formami činnosti veřejné správy, s kontrolou a jinými právními zárukami ve veřejné správě a se správněprávní odpovědností čili s tzv. správním právem trestním.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Pojem a charakteristika správního práva a veřejné správy
 2. Prameny a normy správního práva
 3. Subjekty a vztahy ve správním právu
 4. Pojem a charakteristika evropského správního práva
 5. Charakteristika činnosti veřejné správy, funkce veřejné správy
 6. Správní akty, správní řízení a opatření obecné povahy
 7. Veřejnoprávní smlouvy
 8. Faktické úkony a organizační formy realizace veřejné správy
 9. Charakteristika právních záruk ve veřejné správě, kontrola veřejné správy
 10. Zrušení, změna, sistace vadných správních aktů a jiných opatření ve veřejné správě
 11. Uplatňování odpovědnosti za porušení právních povinností, přímé donucení ke splnění právní povinnosti
 12. Charakteristika správněprávní odpovědnosti
 13. Odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty

Kriminologie

Zaměření předmětu

Kriminologie představuje společenskovědní disciplinu, která poskytne studujícím přehled o vývoji názorů na trestnou činnost, o struktuře a dynamice kriminality, jejích příčinách a vývojových trendech. Seznámí se s hlavními kriminologickými metodami a formami prevence. Získají důležité informace o pachatelích, obětech, nových jevech v kriminalitě i kriminologických aspektech trestní represe. Multidisciplinaritu kriminologie dokládá i ta skutečnost, že kriminalita jako sociálně patologický jev má nejen aspekty společenské, ale i osobnostní, psychologické, psychiatrické, pedagogické a v neposlední řadě trestněprávní.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student umí řešit vybraná zadání kriminologická v kontextu s aktuálními společenskými tématy.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do kriminologie, základní pojmy.
 2. Přehled kriminologických teorií.
 3. Vývoj názorů na zločin, trest, trestání, společenské aspekty.
 4. Pachatel trestného činu.
 5. Poškozený a oběť trestného činu, pomoc obětem, PMS.
 6. Stav, struktura a dynamika kriminality, kontrola kriminality.
 7. Kriminalita majetková, násilná, mravnostní hospodářská.
 8. Kriminalita mládeže a proti mládeži.
 9. Organizovaný zločin.
 10. Mezinárodní spolupráce.

Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen především na vytvoření poměrně konkrétních znalostí, případně i dovedností (např. tvorba směrnic) potřebných pro úspěšnou činnost základního a středního managementu subjektů podnikání SBS.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětové zkoušky absolvent ovládá problematiku právního postavení subjektů SBS v okamžiku jejich vstupu na trh bezpečnostních služeb, právní postavení výkonného zaměstnance SBS v přímém výkonu bezpečnostních služeb, zásady a postupy org. činností, tvorby řídící a kontrolní dokumentace. Bude seznámen s etickými aspekty bezpečnostních činností i zásadami spolupráce se státními a obecními bezpečnostními sbory. Chybět nebude rámcová znalost stupně rozvoje a právního postavení subjektů privátních bezpečnostních služeb v blízkém zahraničí.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky
 2. Definice, charakteristika a právní základy existence a činnosti SBS
 3. Postavení a úloha SBS v bezpečnostním systému
 4. Systémy řízení subjektů SBS
 5. Formy a metody činnosti zaměstnanců SBS
 6. Právní a taktické aspekty provádění zákroků zaměstnanci SBS
 7. Vybrané problémy postavení a činnosti SBS v blízkém zahraničí
 8. Specifika etiky v činnosti a při zákrocích prováděných zaměstnanci SBS

Management

Zaměření předmětu

Zaměřením přednášek předmětu Management je vybavit studenty znalostmi a technikami teoretických a praktických základů manažerských činností (vybraný průřez relevantních manažerských funkcí, metod a technik managementu). Cílem předmětu je připravit studenty na aplikaci poznatků pro nižší a střední stupeň řízení podnikatelských a neziskových subjektů a vytvořit předpoklady pro jejich další rozvíjení. Teoretické přednášky budou doplněny případovými studiemi praktických manažerských přístupů. Obsah předmětu je dále rozšiřován navazujícími předměty Management lidských zdrojů, Projektový management, Marketing, Strategické plánování a Organizace v regionálním rozvoji.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti znalosti o základních funkcích managementu včetně dovednosti jejich praktického využití při řízení organizací. Studenti si osvojí principy, nástroje a techniky základních manažerských činností v souladu se žádoucími kompetencemi vykonávání manažerské práce ve standardních podmínkách i v podmínkách změn.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Podstata managementu, vymezení základních pojmů.
 2. Historické kořeny managementu, vývoj a hlavní rozvojové směry.
 3. Management organizace. Společenská odpovědnost firem.
 4. Manažerské funkce.
 5. Metody a techniky managementu.
 6. Rozhodování a řešení problémů
 7. Strategický management.
 8. Management změn a inovací.
 9. Management znalostí.
 10. Management rizik.
 11. Management kvality (TQM, EFQM, CAF). Přednáška garanta společně s představitelem managementu KÚ.
 12. Time management. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z KÚ.
 13. Etika a kultura práce manažera. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z KÚ.

Regionální rozvoj regionů Evropy

Zaměření předmětu

Předmět se zabývá vývojem regionální politiky na evropském kontinentu, nástroji regionální politiky a jejími aktuálními problémy v jednotlivých regionech Evropy.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá přehled jednak o společné regionální politice Evropské unie a formách její implementace v jednotlivých oblastech Evropy.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vývoj regionální politiky na evropském kontinentu
 2. Vznik koordinované evropské regionální politiky
 3. Přístupy ke společné evropské regionální politice
 4. Priority společné evropské regionální politiky
 5. Nástroje společné evropské regionální politiky
 6. Regionální politika a prostorové plánování (RP a PP) ve Velké Británii
 7. RP a PP v Německu
 8. RP a PP ve frankofonních zemích
 9. RP a PP v Itálii
 10. RP a PP Skandinávských zemí
 11. RP a PP Španělska a Portugalska
 12. RP a PP zemí Visegrádské čtyřky
 13. RP a PP zemí CADSES

Organizace v regionálním rozvoji

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na prezentaci kompletní struktury veřejné správy s důrazem na regionální rozvoj, dále na specifikaci významu, úlohy a pozice veřejného sektoru v regionálním rozvoji a konečně na provázání vztahů veřejného sektoru a ostatních aktérů regionálního rozvoje.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student si osvojí praktické znalosti fungování systému veřejné správy z pohledu regionálního rozvoje. Znalost institucí (příslušných orgánů a legislativy) vytváří – spolu s předcházející Regionální a municipální ekonomikou – dostatečná teoretická i praktická východiska ke studiu navazujících předmětů bezpečnostně právního charakteru. 

Hlavní témata – obsah předmětu

Předmět je rozdělen do čtyř částí.

 1. Institucionální a organizační zajištění veřejného sektoru (má vazbu na předmět Veřejná správa). Student si upevní znalosti organizační struktury veřejné správy (horizontální i vertikální), vztahu státní správy a samosprávy a především zákonodárného procesu.
 2. Úvod do regionální politiky (souvisí s následným předmětem Regionální rozvoj a politika). Student pochopí obecné místo a úlohu veřejného zájmu a politiky, jejich konkrétní důsledky na růst veřejného sektoru a na problematiku veřejných financí. Teoretické vědomosti tzv. veřejných statků rozšíří o praktické znalosti jejich financování. Osvojí si základní znalosti příčin, motivů a nástrojů regionální politiky.
 3. Regionální rozměr sektorových politik akcentuje přesah regionální problematiky do ostatních, tzv. sektorových politik, které mohou účinnost regionální politiky zesilovat nebo také oslabovat. Student si osvojí charakteristiky hlavních sektorových politik, kompetence relevantních orgánů veřejné správy a jejich nástroje.
 4. Neziskový sektor. Student získá vyvážený pohled na sektor a jeho úlohu mezi veřejným a soukromým sektorem.

Bezpečnost civilní letecké dopravy ICT: ECDL

 • Bezpečnost civilní letecké dopravy
 • Aviation Security

Právní úprava pobytu cizinců


Krizový management

Zaměření předmětu

Cílem je získat znalosti o krizovém řízení; poznat: jeho prioritní úkoly a pochopit odlišnosti od běžných způsobů řízení; organizační, personální, legislativní, finanční, materiální a technické zajištění; zásady ochrany obyvatelstva a ochrany kritické infrastruktury; a role jednotlivých zúčastněných se zaměřením na veřejnou správu a bezpečnostní služby v regionech.

Výstupy předmětu – výstupy učení

 • Znalost úkolů krizového řízení v regionu a v organizaci
 • Schopnost zpracovat plán
 • Schopnost vykonávat základní činnosti v regionu při vyhlášení krizového stavu

Hlavní témata – obsah předmětu

 • Lidský systém
 • Aktiva lidského systému
 • Pojmy, pojetí a cíle řízení bezpečnosti
 • Řízení bezpečnosti území či organizace
 • Krizové řízení-jeho cíle, nároky, postavení, zásady, specifika a srovnání s EU a NATO; organizační, personální, legislativní, finanční, materiální a technické zajištění
 • Role IZS, veřejné správy a privátních organizací
 • Plánování nouzové a krizové; speciálně povodňové plány, havarijní plány, krizové plány, plány provozovatelů kritické infrastruktury.

Bezpečnost obcí a regionů

Zaměření předmětu

Posláním předmětu Bezpečnost obcí a regionů je seznámení studentů s postavením obce jak v jejím historickém vývoji, tak z hlediska současného zakotvení jejího postavení v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dalších souvisejících právních předpisech. Pozornost je věnována postavení a činnosti bezpečnostních a policejních sborů a jejich pracovníků při zajišťování bezpečnosti obcí, jejich občanů a dalších osob jak v rámci České republiky, tak i v některých jiných zemích Evropské unie. Základní výukovou metodou je přednáška kombinovaná s následnou diskusí k jednotlivým tematickým celkům.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu student umí:

 • vymezit systém orgánů podílejících se na zajištění bezpečnosti obcí a regionů v období po roce 1918,
 • komparovat tento systém se současným jak z hlediska subjektů, tak i jejich věcné a místní působnosti,
 • vymezit systém orgánů podílejících se na bezpečnosti obcí a regionů v současnosti,
 • orientuje se v nejfrekventovanějších teoretických pojmech z této oblasti, zná jejich obsah a dokáže jej aplikovat na činnost pracovníků příslušných orgánů,
 • zná právní základy jejich činnosti a základní praktické postupy z hlediska etiky a taktiky činnosti jejich pracovníků,
 • orientuje se ve vztazích mezi těmito orgány jak z hlediska zakotvení v platné právní úpravě, tak i řešení problémů v praktické činnosti,
 • orientuje se v možných perspektivách rozvoje v oblasti zajišťování bezpečnosti obcí a regionů v rámci ČR.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do předmětu – předmět, systém, použité metody, cíl.
 2. Postavení obce v jejím historickém vývoji.
 3. Systém orgánů podílejících se na zajištění bezpečnosti obcí a regionů v jejich historickém vývoji.
 4. Systém orgánů podílejících se na zajišťování bezpečnosti obcí a regionů v současnosti.
 5. Obecní policie – právní základy, zřizování a rušení, pracovníci obecní policie.
 6. Status strážníků při výkonu jejich pravomoci.
 7. Zákroky a opatření strážníků.
 8. Spolupráce obecní policie s dalšími orgány při zajišťování bezpečnosti obcí a regionů.
 9. Policie ČR – právní základy její činnosti, úkoly a organizace činnosti.
 10. Status policistů při výkonu jejich pravomoci.
 11. Soukromé bezpečnostní služby, postavení a právní základy a jejich činnosti.
 12. Perspektivy zajišťování bezpečnosti obcí a regionů.

Prevence kriminality

Zaměření předmětu

Cílem přednášek je seznámit studenty s principy a zásadami prevence kriminality, která je dnes všeobecně chápána jako jeden ze základních pilířů moderní kriminální politiky. Představeny budou jednotlivé typy preventivních opatření, a to s důrazem na informace o jejich reálné účinnosti, vyplývající z evaluačních kriminologických studií. Pozornost bude věnována systému prevence v České republice i v zahraničí, stejně jako jednotlivým státním i nestátním subjektům, které se do tohoto systému zapojují. Na konkrétních příkladech budou popsány zásady přípravy i realizace preventivních projektů na místní, krajské, celostátní i mezinárodní úrovni.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student rozumí zásadám a principům preventivního přístupu ke kontrole kriminality a dokáže je adekvátně uplatnit při přípravě konkrétního preventivního projektu na místní či krajské úrovni.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Prevence jako součást systému kontroly kriminality
 2. Preventivní aspekty trestní politiky
 3. Klasifikace prevence podle obsahu preventivních aktivit a podle jejích adresátů
 4. Zásady sociální a vývojové prevence kriminality, typy programů sociální prevence
 5. Situační prevence a její uplatnění
 6. Viktimologická prevence
 7. Primární prevence kriminality a její evaluace
 8. Sekundární a terciární prevence kriminality
 9. Systémy prevence kriminality v ČR a v zahraničí
 10. Příprava a realizace preventivních projektů

Strategické plánování

Zaměření předmětu

Vzhledem ke skutečnosti, že nejvýznamnější procesy podpory regionálního rozvoje se v současnosti odehrávají právě prostřednictvím strategického plánování, seznamuje tento předmět studenty oboru s jedním ze stěžejních nástrojů praktické aplikace regionálního rozvoje a regionální politiky.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá základní přehled o metodách a technikách plánování, seznámí se jak s obecnou strukturou a s obsahem strategických plánů, tak i se základními kroky procesu tvorby těchto dokumentů tak, aby se v praxi dokázal orientovat ve strategických a rozvojových dokumentech na všech úrovních.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Strategické plánování v kontextu plánování rozvoje.
 2. Teorie strategického plánování
 3. Strategické plánování ve veřejné správě
 4. Přístupy ke strategickému plánování
 5. Nástroje strategického plánování
 6. Proces strategického plánování
 7. Participace veřejnosti v procesu strategického plánování
 8. Strategická vize
 9. Profil města, obce, regionu
 10. Strategický plán
 11. Akční plány a programy
 12. Projekty
 13. Zpětná vazba ve strategickém plánování, indikátory

Základy psychologie

Zaměření předmětu

Studijní předmět Základy psychologie integruje na úrovni propedeutiky nejdůležitější poznatky tří nejvýznamnějších psychologických věd: obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí také poznatky psychologické metodologie s cílem jejich efektivní implementace do praktické odborné činnosti. Výsledky psychologické přípravy se promítnou v profilu absolventa a následně v efektivním průběhu profesní činnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování studijního předmětu budou absolventi schopni:

 • porozumět základním pojmům a kategoriím výše uvedených psychologických věd,
 • analyzovat osobní i profesní problémy, objasňovat jejich psychologickou podstatu a navrhovat optimální řešení,
 • ovládat vhodné psychologické metody a využívat je při řešení rutinních i výzkumných úkolů,
 • zasvěceně konzultovat s experty.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Předmět, úkoly, struktura a význam psychologických věd.
 2. Historický vývoj a hlavní směry moderní světové psychologie.
 3. Fylogenetický vývoj psychiky.
 4. Metodologie psychologie.
 5. Kognitivní, konativní a motivační procesy.
 6. Základní poznatky vývojové psychologie.
 7. Vývojové determinanty.
 8. Pojetí osobnosti, vlastnosti osobnosti.

Odborná praxe


Právní úprava zbraní a střeliva


Správní aspekty ochrany životního prostředí v regionech

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky správních postupů v oblasti životního prostředí a jeho vlivu na investice v regionech. Zvláštní pozornost bude věnována posuzování vlivů investiční výstavby a koncepcí (strategií) na životní prostředí (biologické hodnocení, hodnocení Natura 2000, proces SEA a EIA). Proces posuzování vlivů je nedílnou součástí regionálního rozvoje počínaje přípravou strategických dokumentů a konče realizace veřejné nebo soukromé investice, záměru. Důraz je kladen na pochopení podmínek a postupů, které jsou v průběhu všech posuzování v daném území uplatňovány. Důraz je kladen na proces SEA a jeho spojení s plánováním, jeho jednotlivé aktéry, kroky a výsledky ústící do dílčích EIA a jiných hodnocení území. Nedílnou součástí jsou multikriteriální analýzy, odkaz na postupy v EU a právní podklad těchto procesů. V rámci předmětu a objasnění posuzování bude provedena exkurze do všech dotčených zákonů spojených s ochranou životního prostředí tak aby byly objasněny základní souvislosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o právních normách v oblasti životního prostředí a procesech spojených s přípravou investice a posuzování posuzováním jejího vlivu na prostředí, budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální, ale i socioekonomické impakty a určit rozsah vlivu.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Historie vzniku zákonů o ochraně ŽP a jejich aplikace, kompetence
 2. Zákon o posuzování vlivů na ŽP, Definice, platná legislativa ČR, certifikace.
 3. Navazující složkové zákony k ŽP
 4. Zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho dikce a odkazy spojené s posuzováním vlivů
 5. Odkazy do dalších zákonů jako je Lesní, stavební, aj.
 6. SEIA jako proces a postup posuzování, taktiky, kritéria, analýzy, praktické odkazy.
 7. EIA jako proces multikriteriálního hodnocení a s ním spojené zákony (ochrana přírody a krajiny, Hygiena, odpady, ovzduší) a obecné hodnocení dopadů investic ve vztahu k efektivitě.
 8. Vlivy přeshraniční, komplikované investice, dlouhodobé záměry, specielní příklady procesu, apod.

Veřejné finance

Zaměření předmětu

Stěžejním cílem výuky předmětu Veřejné finance je získání základních informací o příjmové a výdajové stránce veřejných rozpočtů, seznámení se základními metodami a nástroji fiskální politiky a základními pojmy. Součástí přednášek budou případové studie, které seznámí posluchače s praktickými otázkami daňové, rozpočtové, mzdové oblasti.

Pozornost bude věnována rovněž mezinárodním aspektům veřejných financí, krátkodobé i dlouhodobé fiskální nerovnováze, exportnímu financování, auditu a ratingu.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu získají posluchači základní znalosti v oblasti fiskální gramotnosti, sestavování veřejných rozpočtů na místní, regionální i národní úrovni, osvojí si racionální přístupy ke způsobům hospodaření s veřejnými prostředky.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Ekonomika veřejného sektoru a její financování
 2. Rozpočtová a fiskální politika v ČR
 3. Rozpočtová soustava
 4. Veřejné výdaje, projekty a programy
 5. Financování obcí
 6. Financování vybraných odvětví ekonomiky ČR
 7. Mezinárodní aspekty veřejných financí
 8. Partnerství veřejného a soukromého sektoru
 9. Financování sociálního zabezpečení
 10. Exportní financování
 11. Rating
 12. Audit
 13. Nelegální jevy ve veřejných financích

Regionální rozvoj 

Zaměření předmětu

Bezpečnostní problematika má svou regionální a lokální dimenzi, proto je předmět Regionální politika a regionální rozvoj zařazen jako syntéza teoretických poznatků regionalistiky a zároveň metodologie praktické aplikace nabytých znalostí. Vybraná témata budou modifikována v souladu s celkovým zaměřením studijního programu Bezpečnostní management.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá znalosti fungování regionů obecně a povědomí charakteristik regionů (krajů) ČR. Zároveň bude připraven aktivně se zúčastnit analýz, formování strategií regionální politiky a implementace programů podpory regionálního rozvoje na všech územních úrovních (stát, kraj, obec). Speciální důraz bude ve všech fázích kladen na získání výše uvedených znalostí z pohledu bezpečnostní služby, resp. specifik bezpečnostní služby z pohledu sociálně ekonomických disciplín.

Hlavní témata – obsah předmětu

Předmět je rozdělen do čtyř částí:

 1. Regionální rozvoj. Přirozený vývoj regionů a jeho důsledky (disparity). Analýza regionálního rozvoje (problémové okruhy: ekonomika, lidské zdroje, infrastruktura, životní prostředí a cestovní ruch). Nástroje analýzy regionálního rozvoje.
 2. Regionální politika. Regionální politika (její podstata, příčiny a motivace). Úloha orgánů veřejné správy a dalších aktérů regionálního rozvoje. Základní koncepční dokumenty a legislativa.
 3. Metodologie formování strategie. Formování strategie (identifikace problémů, stanovení cílů, výběr priorit, časový horizont). Nástroje regionální politiky. Management formování strategie.
 4. Místo Evropské unie v regionální politice. Součástí předmětu je osvojení hlavních charakteristik jednotlivých krajů České republiky.

Ochrana obyvatelstva

Zaměření předmětu

Cílem je získat znalosti o problematice ochrany osob a majetku technickými a organizačními prostředky, a to v pracovním procesu i volném čase, a především při výskytu závažných nouzových situací.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Pochopení problematiky ochrany osob a majetku; poznání předpisové základny, bezpečnostní dokumentace; ochrany před látkami CBRNE a při pohromách, které mohou nabývat kritických rozměrů a jsou možné v ČR.

Poznání zásad pro ochranu osob, majetku, organizací, státu a EU.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Základní pojmy. Soubor poznatků pro ochranu osob a majetku.
 2. Komplexní systém řízení bezpečnosti a jeho propojení s ochranou osob a majetku.
 3. BOZP.
 4. Vybrané objekty a zařízení a principy jejich ochrany.
 5. Technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů.
 6. Vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku.
 7. Přehledy právních norem řešících ochranu obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí.
 8. Koncepce ochrany obyvatelstva, varování a vyrozumění, ukrytí, evakuace, nouzové přežití obyvatelstva
 9. Způsob a rozsah individuální ochrany v ČR, improvizovaná a typizovaná ochrana.
 10. Integrovaný záchranný systém. Právní postavení, povinnosti a oprávnění.
 11. Evakuace obyvatelstva, předcházení vzniku paniky.
 12. Ochrana proti terorismu.
 13. Ochrana obyvatelstva před technologickými haváriemi. Ochrana proti úniku nebezpečných jedovatých a radioaktivních látek
 14. Systémy komunikace a výstrahy. Humanitární pomoc.

Ekonomika krizových situací

Zaměření předmětu

Cílem je seznámit se zabezpečením krizového řízení personálním, materiálním, technickým a finančním.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Poznání logistiky krizového řízení a systému HOPKS v České republice a příslušné legislativy.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Logistika krizového řízení
 2. Systém HOPKS
 3. Materiálně technická základna ČR
 4. Metody ke stanovení kritických prvků / infrastruktur / technologií
 5. Kritická infrastruktura ČR a její parametry.
 6. Metody ochrany kritické infrastruktury.
 7. Plány na ochranu kritické infrastruktury.
 8. Rezervy
 9. Provázání odezvy a obnovy
 10. Legislativa
 11. Odezva a obnova po nouzových situacích

Základy účetnictví a podniková ekonomika

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou základů účetnictví a podnikové ekonomiky tak, aby byli schopni porozumět existenci a principu fungování podnikatelských subjektů v České republice. Dalším dílčím úkolem je objasnit problematiku oceňování majetku a závazků a následně též i význam účetní závěrky a uzávěrky pro uživatele účetních informací. Vzhledem k zaměření studia je důležité, aby posluchači plně porozuměli výstupům z finančního účetnictví v podobě výkazů, které se používají v ČR, neboť je možné předpokládat, že budou po ukončení studia aktivními uživateli účetních informací jiných účetních jednotek (dotace, výběrová řízení na zakázky apod.).

Výstupy předmětu – výstupy učení

Výběr optimální právní formy podnikání. Majetková a kapitálová struktura podniku jako důležité faktory pro úspěšné fungování podnikatelského subjektu. Význam oceňování majetku a závazků pro účetní výkaznictví. Základní znalost zaznamenávání účetních operací dle účetní legislativy ČR. Porozumění účetním výkazům sestavovaným v souladu s národní legislativou. Rozdílné požadavky na informace, které podává účetnictví pro své uživatele.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Podnik a jeho okolí.
 2. Právní formy podnikání v České republice.
 3. Majetková a kapitálová struktura podniku.
 4. Náklady na kapitál.
 5. Investiční činnost v podniku.
 6. Základní a obecné účetní principy.
 7. Princip oceňování majetku a závazků v České republice.
 8. Účetní knihy.
 9. Účetní závěrka a uzávěrka.

Metodologie odborné práce 


Základy pracovního práva

Zaměření předmětu

Předmět je charakterizován jako pracovněprávní propedeutika; vhodně doplňuje zejména výuku Managementu, Regionalistiky a dalších užitých vědních oborů, které se uplatňují v rámci regionálního rozvoje.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Posluchačům je umožněna orientace v základních pojmech a institutech pracovního práva, zejména v otázkách pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo tento poměr, dále pak v problematice pracovních sporů, práva na zaměstnání a zabezpečení v nezaměstnanosti, neboť se předpokládá, že studenti již během studia a v dalším životě jsou a budou účastníky pracovněprávních vztahů.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Pojem pracovního práva.
 2. Pracovní poměr – jeho vznik, změna a zánik.
 3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jiné formy zaměstnání.
 4. Pracovní doba, doba odpočinku a dovolená.
 5. Překážky v práci.
 6. Odměna za práci.
 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 8. Péče o zaměstnance.
 9. Odpovědnost za škodu.
 10. Odpovědnost zaměstnance za škodu.
 11. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu.
 12. Pracovní spory.
 13. Právo na zaměstnání a zabezpečení v nezaměstnanosti.

Poslední úprava krizového řízení a požární ochrany


Projektový management

Zaměření předmětu

Hlavním přínosem předmětu je naučit studenty základní principy, postupy a pravidla projektového managementu. Studenti si osvojí základní pojmy, nástroje, technickou a procedurální stránku zpracování projektu a základy projektového řízení. Účastník kurzu získá jasnou představu o logice projektového řízení, struktuře projektů, konkrétních aplikacích (v rámci Strukturálním fondů EU) a úspěšném vedení projektového týmu.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Absolventi kurzu si osvojí schopnost projektového myšlení, budou umět systematicky analyzovat problém v širším kontextu, naučí se využívat základní nástroje a metody plánování a zpracování projektů. Získají kompetence k participaci v projektovém týmu. Budou schopni samostatně řídit méně složité projekty, příp. být kvalifikovaným členem projektového týmu. Výstupem bude týmové zpracování vlastního (firemního) jednoduchého projektu (logického rámce).

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Základy projektového managementu.
 2. Vybrané metody a nástroje projektového managementu.
 3. Logický rámec projektu.
 4. Procesy projektového managementu – zahájení projektu.
 5. Plánování projektu.
 6. Realizace (implementace) projektových prací.
 7. Kontrolní postupy projektu.
 8. Uzavření projektu, závěrečné analýzy a učení se z realizace projektu.
 9. Kompetence manažera projektu a složení projektového týmu.
 10. Fondy Evropské unie.
 11. Případová studie – zpracování projektové žádosti (počítačová učebna).
 12. Práce s programem Microsoft Project.
 13. Seminář a konzultace ke zpracovávání projektů (individuální práce s týmem).

Management ve veřejné správě


Řízení lidských zdrojů

Zaměření předmětu

Zaměřením předmětu Řízení lidských zdrojů je rozšířením znalostí základů managementu a jejich aplikace v organizaci s cílem hlubšího pochopení složitosti, struktur, vazeb a procesů probíhajících v prostředí těchto organizací. Hlavním přínosem bude systémový pohled na strategii řízení lidského kapitálu, důraz bude kladen na osvojení si základních dovedností v procesech vedení lidí (tzv. soft skills). Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Absolvováním předmětu si studenti osvojí dovednost manažerského myšlení potřebného pro praktickou aplikaci poznatků v oblasti ovlivňování lidí, motivování a komunikace. Po absolvování předmětu by studenti měli znát základní nástroje a techniky úspěšného vedení lidí a řízení lidských zdrojů. Cílem je vybavit studenty relevantními technikami vedení lidí (soft skills) tak, aby je dokázali aplikovat v praxi a byli schopni dalšího sebevzdělávání a byli připraveni na další rozvoj manažerských dovedností. Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací, práci v týmech.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Strategie řízení lidského kapitálu v organizaci.
 2. Personální řízení a jeho úloha v organizaci. Personální administrativa.
 3. Systemizace a popis pracovních míst.
 4. Péče o pracovníky, pracovní podmínky. Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace.
 5. Získávání, výběr a přijímání pracovníků. Adaptace pracovníků. Případová studie (počítačová učebna).
 6. Motivování pracovníků. Metody a nástroje pracovní motivace.
 7. Řízení výkonu. Metody hodnocení pracovníků.
 8. Základní techniky aplikované v řízení a vedení lidí.
 9. Vedení a komunikování.
 10. Systém komunikace v organizaci. Pracovní porady. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 11. Mentorování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 12. Koučování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 13. Personální informační systémy a personální dokumentace. Personální audit.

Základy marketingu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je vymezit základní kategorie moderního marketingu a marketingových přístupů ve vazbě na management se zaměřením na praktické uplatnění v malých a středních podnicích, bankovnictví a v regionálním managementu. Obsah předmětu je zaměřen zejména na marketingový mix, marketingový plán a marketingovou komunikaci. Součástí přednášek jsou případové studie, které si kladou za cíl ukázat uplatnění marketingových přístupů a technik v regionálním a bankovním prostředí. Aplikační část předmětu bude probíhat na počítačové učebně.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti základní znalosti marketingových pojmů, metod a postupů a pochopí systém praktické aplikace v malých a středních podnicích, bankovnictví a regionálním managementu.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do marketingu. Základní pojmy, podstata, definice.
 2. Koncepce marketingového řízení.
 3. Marketingový proces. Segmentace trhu.
 4. Marketingový mix.
 5. Produkt.
 6. Cenová politika.
 7. Distribuční politika.
 8. Marketingová komunikace a propagace (výuka na počítačové učebně).
 9. Strategické plánování.
 10. Marketingový plán MSP.
 11. Marketingový výzkum.
 12. Případová studie (výuka na počítačové učebně).
 13. Případová studie.

Bakalářský seminář

Zaměření předmětu

Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování pracovní verze bakalářské práce.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
 2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
 3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
 4. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690-2 (elektronické dokumenty nebo jejich části).
 5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
 6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
 7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
 8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
 10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
 11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
 12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.

Zpracování bakalářské práce

 


Trestní právo a správní trestání 

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na problematiku trestního práva a správního trestání v ČR. Účelem je seznámení studentů s aktuální úpravou trestního práva (zejména trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže) a správního trestání (zejména zák. o přestupcích). Studenti jsou seznámeni nejen s teorií trestního práva a úpravou de lege lata, ale i s praktickým využitím institutů trestního práva v praxi (de lege aplicata).

Výstup předmětu

Student by měl získat základní přehled o problematice trestního práva a správního trestání, a to zejména se zaměřením na praktické využití nabytých znalostí v aplikační praxi. Znalosti studentů, získané v to tomto předmětu, představují základ, pro pracovní uplatnění v oborech, které se trestního práva a správního trestání týkají  (Policie ČR, Vězeňská služba ČR a další bezpečnostní sbory, obecní policie, veřejná správa zabývající se problematikou řešení přestupků a jiných správních deliktů, soukromé bezpečnostní a detektivní služby apod.)

Hlavní témata obsah předmětu

 1. Systém sankcí v právním řádu ČR, předmět trestního práva a základy trestní odpovědnosti (působnost trestních zákonů, pojem trestného činu, vymezení přečinů a zločinů, základní teoretické zásady trestního práva).
 2. Objekt trestného činu, objektivní stránka trestného činu, subjekt (pachatel) trestného činu, subjektivní stránka (zavinění) trestného činu.
 3. Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestní odpovědnosti.
 4. Zásady pro ukládání trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku a rozbor trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku.
 5. Trestní odpovědnost a trestání mladistvých, soudnictví ve věcech mládeže.
 6. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestné činy proti rodině a dětem.
 7. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti životnímu prostředí.
 8. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, trestné činy proti branné povinnosti, trestné činy vojenské, trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy.
 9. Základní zásady trestního práva procesního, orgány činné v trestním řízení, postavení obviněného a právo na obhajobu, postavení poškozeného (oběti trestného činu). Zajišťovací instituty trestního řízení (vazba, zadržení podezřelého, zajištění věci), přípravné řízení trestní.
 10. Řízení před soudem I. stupně (hlavní líčení), odvolací řízení a řízení o stížnosti, mimořádné opravné prostředky, vykonávací řízení a právní styk s cizinou.
 11. Správní trestání v právním řádu ČR, pojem přestupku, základní znaky, skutkové podstaty jednotlivých přestupků, řízení ve věcech přestupků.
 12. Jiné správní delikty (pojem, zákonná úprava, odpovědnosti za spáchání správního deliktu), pořádkové delikty, kárná odpovědnost.

Právní aspekty činnosti veřejných sborů

Zaměření předmětu

Předmět směřuje k praktickým aplikacím při rozhodovacích procesech v bezpečnostní praxi. Ve svém obsahu využívá poznatků správního a trestního práva.

Obsahové zaměření tvoří zvláštní část správního práva, která se vztahuje především na vrchnostenskou činnost příslušníků Policie ČR, příslušníků ostatních veřejných ozbrojených sborů (např. Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR či Generální inspekce bezpečnostních sborů), strážníků obecní policie a vojenských policistů.

Zařazena je též činnost zpravodajských služeb ČR (tj. Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství). Předmět obsahuje i právní aspekty činnosti Hasičského záchranného sboru ČR, jako veřejného sboru neozbrojeného.

Výuku doplňuje právní úprava činnosti tzv. veřejných stráží (tj. lesní stráž, myslivecká stráž, rybářská stráž a stráž přírody).

Vyučuje se také právní problematika vybraných identifikačních dokladů, se kterými se příslušníci mohou nejčastěji setkat (tj. cestovní doklady, občanský průkaz, řidičský průkaz a zbrojní průkaz).

Výstupy předmětu – výstupy učení

Dojde k získání detailnějších znalostí právních předpisů, jež se vážou k výkonu služby bezpečnostní povahy u Policie ČR a u ostatních jmenovaných složek. Zvláštní pozornost je věnována povinnostem a oprávněním příslušníků Policie České republiky.

Studium předmětu má napomoci při bezprostředním rozhodování ve složitých bezpečnostních situacích, v rámci nichž příslušníci uvedených složek, zasahují do práv a svobod chráněných a zaručených Ústavním pořádkem České republiky. Studium předmětu možno doporučit každému, neboť s příslušníky veřejných sborů se lze setkat v běžném životě.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Charakteristika veřejného sboru. Přehled veřejných sborů v ČR
 2. Postavení a činnost veřejných ozbrojených sborů, jejich řízení a organizace
 3. Základní povinnosti příslušníků. Spolupráce a další vztahy veřejných ozbrojených sborů
 4. Omezení osobní svobody a postup příslušníků ve vztahu k věcem
 5. Vykázání osoby ze společného obydlí
 6. Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob
 7. Použití donucovacích prostředků a zbraně příslušníky
 8. Práce veřejných ozbrojených sborů s informacemi
 9. Mezinárodní spolupráce veřejných ozbrojených sborů. Náhrada škody a náhrada za poskytnutí věcné pomoci
 10. Kontrola veřejných ozbrojených sborů
 11. Vybraná oprávnění příslušníků v silničním, železničním, plavebním a leteckém provozu a právní úprava vybraných identifikačních dokladůcestovní doklady, občanský průkaz, řidičský průkaz a zbrojní průkaz
 12. Právní úprava činnosti zpravodajských služeb ČR – Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství. Právní úprava činnosti Hasičského záchranného sboru ČR.
 13. Právní úprava činnosti tzv. veřejných stráží – lesní stráž, myslivecká stráž, rybářská stráž a stráž přírody
 14. Rezerva

Kohezní politika

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí a orientace v problematice kohezní politiky EU a navazujících politik důležitých pro regionální rozvoj, včetně průmětu kohezní politiky EU do podmínek ČR. Navazující a prakticky orientované téma je dotační management.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá základní přehled o vývoji a přístupů ke kohezní politice, včetně znalostí týkající se dotačního managementu. Z hlediska kompetencí budou prohlubovány dovednosti v oblasti projektového řízení a dotačního managementu, analytické myšlení, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Teoretická východiska a vývoj kohezní politiky EU
 2. Navazující politiky EU ve vztahu k regionálnímu rozvoji
 3. Zásady a cíle kohezní polity EU, odpovědnosti a role
 4. Průmět kohezní politiky EU do podmínek ČR, odpovědnosti a role
 5. Dotační management a tvorba projektů financovaných ze zdrojů EU, případové studie
 6. Monitoring, reportování, kontrolní mechanismy a zpětná vazba

Aviation Security (přednášky v jazyce anglickém)

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je vymezit místo a procesy letecké a letištní bezpečnosti v komplexu civilní letecké dopravy, zejména s důrazem na rozvoj regionálních letišť v ČR a jejich bezpečnostního zajištění.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti základní všeobecné i speciální znalosti problematiky letecké a letištní bezpečnosti, které jim umožní porozumět procesům a požadavkům letecké a letištní bezpečnosti jakožto principiální součásti organizace leteckých dopravních systémů (letišť, leteckých dopravců, odbavovacích společností a řízení letového provozu). Na základě požadavku je možno kromě zakončení předmětu zápočtem získat i příslušnou certifikaci konkrétního typu odborné bezpečnostní přípravy dle Národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví ČR.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Základní pojmy a definice: létání, letectví, letiště, bezpečnost v širším a užším smyslu, organizace civilního letectví.
 2. Právní regulace civilní letecké dopravy, historie, rozsah a závaznost. Mezinárodní organizace a rozhodující regulátoři mezinárodní a vnitrostátní civilní letecké dopravy.
 3. Právní regulace bezpečnosti mezinárodní a vnitrostátní civilní letecké dopravy I. a II.
 4. Terorismus obecně a letecký a letištní terorismus speciálně. Typy teroristických útoků proti civilnímu letectví. Klasifikace a profil ohrožujících cestujících. Případové studie.
 5. Bezpečnostní struktura veřejných letišť v ČR, bezpečnostní plánování v civilní letecké dopravě, bezpečnostní požadavky na projektování letišť.
 6. Zakázané a nebezpečné předměty, materiály a látky v civilní letecké dopravě. Zbraně. Výbušná zařízení.
 7. Detekční bezpečnostní kontroly cestujících a jejich zavazadel v civilní letecké dopravě, nadstavbové typy bezpečnostních opatření a kontrol.
 8. Identifikace obrazových výstupů RTG zařízení, personálních skenerů, řešení poplachových signálů detektorů kovů, detektorů výbušných látek a detektorů ionizujícího záření.
 9. Ochrana a bezpečnost letadel na zemi a za letu, bezpečnostní prohlídky a kontroly letadel, bezpečnost dodávek a cateringu. Bezpečnostní doprovody letadel, eskorty potenciálně rizikových cestujících.
 10. Řešení zvláštních situací: opuštěné či neidentifikované zavazadlo, „no-show“ cestující, telefonická vyhrůžka, nepovolaná osoba v neveřejném prostoru, identifikace vizuální či procesní rozvědky, incidenty spojené se střelbou, výbuchem či braním rukojmí. Kritické situace: únos letadla, „bomba na palubě“, ohrožení v terminálu. Zvládání reakcí cestujících a veřejnosti. Případové studie.
 11. Komplexní řešení letecké a letištní bezpečnosti. Případové studie. Prognózy vývoje v dané problematice.

Angličtina v regionálním rozvoji I, II

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je osvojení základních jazykových prostředků, struktur a řečových dovedností umožňujících konverzaci v oboru regionálního rozvoje. Studenti jsou postupně seznamováni s jednotlivými jazykovými prostředky, strukturami a způsoby potřebných pro komunikaci ve zvolených oblastech regionálního rozvoje. V daných tématech si budou osvojovat základní slovní zásobu a gramatické dovednosti nutné pro úspěšnou základní orientaci v jejich oboru. Výuka bude od počátku probíhat formou konverzace, dialogů, rozhovorů, reakcí na tematické články a praktických gramatických cvičení. Předmět je určen studentům se znalostmi angličtiny na úrovni A1-A2 dle SERR.

Výstup předmětu - výstupy učení

Studenti budou umět:

 • používat základní komunikační fráze a slovní zásobu pro dané situace;
 • ovládat základní strukturu běžných komunikačních situací;
 • představit sebe, svou práci (zaměstnání) a napsat stručný strukturovaný životopis, umět mluvit stručně o situaci pracovního trhu v ČR;
 • představit svou zemi – ČR a hlavní město Prahu, českou kulturu;
 • představit i zahraniční anglicky mluvící zemi (země) (kulturu);
 • orientovat se v prostředí hotelnictví a cestovního ruchu.

Hlavní témata – Obsah předmětu

 • Česká republika a Praha (geografie, kultura, státní uspořádání aj.);
 • Cestovní ruch a cestování);
 • Hotelnictví;
 • Zaměstnání a základní struktura životopisu (základy obchodní AJ);
 • Jedna či dvě z anglicky mluvících zemí, jejich geografie, kultura, státní uspořádání atd.

Němčina v regionálním rozvoji I, II

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je rozvoj komunikačních dovedností v rámci odborného německého jazyka v tematické oblasti regionálního rozvoje. Výuka předmětu je založena především na práci s odbornými texty, v jejíž rámci je rozvíjena dovednost jak orientačního, tak i studijního čtení. Studenti mohou využívat odborné znalosti ze studovaných oborů. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby a znalostí slovotvorby v tématech regionálního rozvoje, prohlubovány jsou rovněž znalosti gramatiky potřebné pro komunikaci v těchto tématech. Při výuce budou využívány efektivní metodické postupy umožňující aktivní osvojování jazykových znalostí a dovedností, jako jsou asociogramy, metody pro a contra, převrácené metody, miniprojekty, simulace, stacionární vyučování aj.

Do předmětu se mohou hlásit studenti ze všech ročníků se základní znalostí němčiny na úrovni A1-A2 (dle SERR).

Výstup předmětu - výstupy učení

 • recipovat a analyzovat různé druhy odborných textů v německém jazyce;
 • adekvátně použít odbornou slovní zásobu a gramatické struktury v profesní komunikaci.

Hlavní témata – Obsah předmětu

 1. Regionální rozvoj;
 2. Regionální politika;
 3. Regionální ekonomika, zemědělství;
 4. Regionální ekonomika, průmysl;
 5. Regionální ekologie;
 6. Bezpečnost v regionech;
 7. Cestovní ruch v regionech;
 8. Kulturní zařízení v regionálním rozvoji;
 9. Veřejná správa.

Ruština v regionálním rozvoji I

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je rozvoj komunikačních dovedností v rámci odborného ruského jazyka v tematické oblasti regionálního rozvoje. Výuka předmětu je založena především na práci s odbornými texty, v jejíž rámci je rozvíjena dovednost jak orientačního, tak i studijního čtení. Studenti mohou využívat odborné znalosti ze studovaných oborů. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby a znalostí slovotvorby v tématech regionálního rozvoje, prohlubovány jsou rovněž znalosti gramatiky potřebné pro komunikaci v těchto tématech.

Do předmětu se mohou hlásit studenti ze všech ročníků se základní znalostí ruštiny na úrovni A1-A2 (dle SERR).

Výstup předmětu - výstupy učení

 • pracovat s různými druhy odborných textů v ruském jazyce;
 • používat odbornou slovní zásobu a gramatiku v komunikaci.

Hlavní témata – Obsah předmětu

 1. Regionalistika;
 2. Regionální politika;
 3. Regionální ekonomika;
 4. Regionální ekologie;
 5. Bezpečnost v regionech.

 


Prezetační dovednosti v němčině

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je rozvoj komunikačních dovedností v oblasti odborného německého jazyka. Důraz je kladen na prohlubování komunikačních dovedností, interkulturních kompetencí a je podporován rozvoj soft skills dovedností. V první polovině kurzu jsou studenti seznamováni s pravidly prezentací a s potřebnou frazeologií a slovní zásobou. Studenti se naučí organizovat materiál pro prezentaci. Seznámí se s vytvářením různých druhů prezentačních dokumentů v němčině (powerpointová prezentace, životopis, motivační dopis, klasická a elektronická korespondence, atd.). V druhé části kurzu studenti připravují vlastní prezentace jednotlivců nebo týmů. Součástí kurzu jsou i projekty a simulace. Prezentace jsou nahrávány a pro zpětnou vazbu následně analyzovány a korigovány.

Do předmětu se mohou hlásit studenti ze všech ročníků se základní znalostí němčiny na úrovni A1-A2 (dle SERR).

Výstup předmětu - výstupy učení

 • připravit prezentaci v německém jazyce;
 • představit firmu (úřad), produkty či osoby (sebe);
 • ovládat základní strukturu běžných komunikačních situací v rámci prezentací vhodných z hlediska interkulturních přístupů;
 • používat komunikačně adekvátní fráze a slovní zásobu pro dané situace.

Hlavní témata – Obsah předmětu

 1. Základní pravidla firemní prezentace;
 2. Struktura prezentací (pozdrav, oslovení, představení...);
 3. Neverbální komunikace při prezentacích;
 4. Obsahová náplň prezentací;
 5. Prezentace produktů;
 6. Prezentace firmy na veletrhu;
 7. Sebeprezentace a prezentace osob;
 8. Příprava na pracovní pohovor

 


Obchodní jednání v němčině

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je rozvoj komunikačních dovedností v oblasti odborného německého jazyka. Důraz je kladen na prohlubování komunikačních a interkulturních kompetencí a je podporován rozvoj soft skills dovedností s cílem naučit studenty aktivně se účastnit a vést obchodní jednání.

Studenti jsou postupně seznamováni s jednotlivými etapami obchodních jednání z hlediska různých komunikačních situací. V tématech si budou osvojovat potřebné jazykové i mimojazykové prostředky nutné pro úspěšné vedení obchodního jednání. Výuka bude od počátku probíhat formou projektů a simulací (založení cvičných firem a řešení komunikačních situací). Průběžné prezentace projektů a simulací jsou nahrávány a pro zpětnou vazbu následně analyzovány a korigovány.

Do předmětu se mohou hlásit studenti ze všech ročníků se základní znalostí němčiny na úrovni A2 (dle SERR).

Výstup předmětu - výstupy učení

 • rozpoznat a identifikovat základní rysy úspěšného obchodního jednání vč. rolí jednotlivých účastníků;
 • vést a aktivně se účastnit obchodního jednání;
 • ovládat základní strukturu běžných komunikačních situací v rámci obchodních jednání vhodných i z hlediska interkulturních přístupů;
 • používat komunikačně adekvátní fráze a slovní zásobu pro dané situace;
 • napsat zápis z jednání.

Hlavní témata – Obsah předmětu

 1. Navázání kontaktu se zahraniční firmou na základě telefonické, ústní či písemné domluvy;
 2. Pozvání obchodního partnera, služební cesta do zahraničí (výběr vhodného hotelu, rezervace pokoje, příjezd do hotelu, zapsání se, ubytování, orientace ve městě a
 3. dopravní spojení);
 4. Jednání v bance (výměna či výběr peněz, vyřizování finančních záležitostí);
 5. Cesta s obchodním partnerem v dopravním prostředku a společná konverzace na vhodná témata;
 6. Obchodní jednání a prohlídka firmy či podniku;
 7. Zakončení jednání, uzavření kontraktu;
 8. Společná večeře s obchodním partnerem, rozloučení.

 

 

Forenzní psychologie

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studující s forenzní psychologií jako aplikovanou psychologickou disciplínou, jejíž poznatky mohou uplatnit v praxi. Proto je obsah předmětu zaměřen spíše na praktické využití poznatků než na teoretické přístupy a koncepce, které charakterizují forenzní psychologii jako jednu z psychologických věd.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu budou studující znát jak psychologické poznatky o osobnosti pachatele, tak i o psychologii oběti trestných činů. Své vědomosti budou umět tvůrčím způsobem uplatnit jak při jednání s pachateli (např. při jejich výslechu, vyšetřování, zjišťování motivace jejich jednání, včetně vyšetřování dětských pachatelů), tak i při jednání a poskytování pomoci obětem trestných činů.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy:

 1. Předmět a metody forenzní psychologie
 2. Psychologie pachatelů trestných činů
 3. Psychologické a kriminologické zkoumání mladistvých pachatelů
 4. Kriminální jednání a jeho motivace
 5. Jednání s nebezpečnými pachateli
 6. Dopad trestného činu na oběť
 7. Posttraumatická stresová porucha
 8. Poskytování pomoci v situaci tísně
 9. Role oběti při vyšetřování trestného činu
 10. Jednání s obětí trestného činu

Kriminologické aspekty extremismu a terorismu

Zaměření předmětu

Obecným cílem předmětu „Kriminologické aspekty extremismu a terorismu“ je seznámit studenty s obsahem kriminologie jako samostatné vědní disciplíny a zejména s pojmy radikalismus, extremismu a terorismus. Specifickým cílem předmětu je pak seznámit studenty s problematikou extremismu a terorismu jako fenoménech současné doby, které jsou produktem současného globalizovaného světa a sebeuvědomování si člověka v této společnosti. V předmětu bude upozorněno na skutečnost, že extremismus a terorismus je jednou z nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb současnosti a umožní studentům vnímat tyto fenomény, identifikovat jejich společenské příčiny a konkrétní projevy, jakož i varovné signály, které jejich příchod na veřejnost předcházejí. Studenti budou seznámeni s možnostmi prevence a případných organizačních opatřeních bezpečnostního managementu v regionech v relaci na hrozby projevů extremismu či terorismu. 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v kriminologických aspektech extremismu a terorismu z pohledu bezpečnostního managementu v regionech.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Úvod do předmětu; kriminologie jako vědní disciplína – obsah a možnosti využití
2. Původy radikalismu, extremismu a terorismu ve společnosti
3. Definice extremismu a terorismu a jejich využití při činnosti bezpečnostního managementu v regionech
4. Možnosti prevence výskytu projevů extremismu a terorismu na regionální, národní a globální úrovni
5. Bezpečnostní management v regionech jako součást boje proti výskytu extremismu a terorismu
6. Způsoby represe výskytu projevů extremismu a terorismu
7. Znalecké a expertní zkoumání projevů extremismu a terorismu z pohledu bezpečnostního managementu v regionech
8. Příklady dobré praxe při řešení problematiky projevů extremismu při konaných veřejných shromážděních
9. Příklady dobré praxe při zajištění veřejného pořádku v regionech s ohledem na problematiku extremismu
10. Součinnost bezpečnostního managementu v regionech a orgánů státní správy při řešení problematiky extremismu
11. Aktuální stav projevů extremismu a terorismu v ČR a v bezpečnostním prostředí
12. Bezpečnostní strategie ČR v oblasti boje proti extremismu a terorismu

 

Trestní právo

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti trestního práva. Studenti jsou seznámeni nejen s teorií trestního práva a úpravou de lege lata, ale i s praktickým využitím institutů trestního práva v praxi (de lege aplicata).

Výstupy předmětu - výstupy učení

Student by měl získat základní přehled o problematice trestního práva  a to zejména se zaměřením na praktické využití nabytých znalostí v aplikační praxi. Znalosti studentů, získané v to tomto předmětu, představují základ, pro pracovní uplatnění v oborech, které se trestního práva  týkají  (Policie ČR, Vězeňská služba ČR a další bezpečnostní sbory).

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Systém sankcí v právním řádu ČR, předmět trestního práva a základy trestní odpovědnosti (působnost trestních zákonů, pojem trestného činu, vymezení přečinů a zločinů, základní teoretické zásady trestního práva).
 2. Objekt trestného činu, objektivní stránka trestného činu, subjekt (pachatel) trestného činu, subjektivní stránka (zavinění) trestného činu.
 3. Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestní odpovědnosti.
 4. Zásady pro ukládání trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku a rozbor trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku.
 5. Trestní odpovědnost a trestání mladistvých, soudnictví ve věcech mládeže.
 6. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestné činy proti rodině a dětem.

Nauka o zbraních a střelivu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu „Zbraně a střelivo“ je seznámit studenty s právním rámcem užití zbraně dle nového zákona o střelných zbraních a střelivu, jakož i s konstrukcí zbraně a principy její funkce, vč. konstrukce střeliva. Při výuce bude věnována pozornost i zákonnému použití zbraně a deliktům, jakož i okolností vylučujících protiprávnost při užití zbraně dle trestního zákona. Předmět je zamýšlen jako teoretický úvod do problematiky zbraní a střeliva a jako motivace k získání zbrojního průkazu. Po vzájemné dohodě studenta a vedení školy je možno v mimoškolním čase pro studenty zorganizovat praktické nácviky střelby na střelnici.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice právního rámce držení a užití zbraní a střeliva a základních technických znalostí funkce zbraně a střeliva.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Ústavní základy a právní rámec držení zbraní a střeliva
 2. Pojem zbraně, rozdělení zbraní, vymezení pojmu zbraně
 3. Střelné zbraně a jejich užití dle zákona o střelních zbraních a střelivu
 4. Kategorie zbraní a střeliva
 5. Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva
 6. Zbrojní průkaz a zbrojní licence
 7. Registrace zbraně a průkaz zbraně
 8. Informační systémy zbraní a střeliva a provozovaných střelnic
 9. Sankce a delikty spojené s držením a použitím zbraní
 10. Použití zbraně dle trestního zákona
 11. Principy činnosti střelných zbraní
 12. Konstrukce střeliva a jeho funkce

 

Činnost obecní policie

Zaměření předmětu

Činnost obecní policie je teoretickým předmětem, který poskytuje studentům základní, vstupní a ucelené informace o právních základech postavení, úkolech, organizaci, řízení a činnosti obecní policie na které mohou navázat volbou dalších profilujících předmětů. Základní platformu předmětu tvoří zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a analýza konsekvencí tohoto zákona k ostatním právním normám. Nedílnou součástí předmětu je analýza případových studií bezpečnostní praxe a jednoduchý výklad zákonné dikce jednotlivých ustanovení, spojený s predikcí možných explikační komplikací a jejich následným právním řešením.  Hlavním cílem předmětu je napomoci při praktické aplikaci teoretických vědomostí v rozhodovacích procesech při řešení strukturovaných, ale i nestrukturovaných problémů bezpečnostní praxe, kdy je často autoritativně a mocensky zasahováno do lidských práv a svobod a je nutné zajistit, aby tak bylo činěno legálně a s respektem k demokratickým principům, tedy v rozsahu a způsobem, který stanovují právní předpisy a na odpovídající eticko-morální úrovni.

Výstupy předmětu (výstupy učení)

Po absolvování předmětu student umí:

 • vymezit úlohu obecní policie v systému orgánů podílejících se na zajištění bezpečnosti ČR,
 • vymezit právní rámec činnosti obecní policie,
 • vymezit vztah Ministerstva vnitra ČR a obecní policie,
 • vymezit vztah dalších orgánů veřejné správy a obecní policie,
 • zná význam normotvorné činnosti obcí pro činnost obecní policie,
 • zná limity možného zásahu strážníka obecní policie do lidských práv a svobod,
 • zná základní oprávnění a povinnosti strážníka,
 • dokáže striktně rozlišit rozdíl v postavení strážníka obecní policie a policisty Policie ČR.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Úvod do předmětu – předmět, systém, použité metody, cíl, základní pojmy.
 2. Postavení obecní policie v rámci orgánů obce a systému výkonných orgánů zajišťujících bezpečnost ČR.
 3. Právní základy, zřízení a zrušení obecní policie.
 4. Věcná a místní působnost obecní policie.
 5. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí.
 6. Organizace a řízení obecní policie.
 7. Vymezení personálního substrátu obecní policie (strážník, čekatel a jiný zaměstnanec).
 8. Výjimky z místní působnosti - veřejnoprávní smlouvy.
 9. Srovnání statusu strážníka obecní policie a policisty Policie ČR.
 10. Oprávnění strážníka obecní policie.
 11. Povinnosti strážníka obecní policie.

Spolupráce a součinnost obecní policie s dalšími orgány veřejné správy.