EN

Jste zde

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

1. Studijní program

Vysoká škola regionálního rozvoje (dále jen "VŠRR") vyhlašuje pro akademický rok 2017/2018 přijímací řízení pro studium:

Bakalářské studium:
v bakalářském studijním programu B6813 Bezpečnostní management v regionech (v prezenční a kombinované formě) a ve studijním programu B6214 Regionální rozvoj se studijním oborem Management rozvoje měst a regionů (v prezenční a kombinované formě).

Magisterské studium:
v  magisterském navazujícím studijním programu Regionální rozvoj se studijním oborem N6214 Management rozvoje měst a regionů (v prezenční a kombinované formě).

Bakalářské přijímací řízení

Navazující magisterské přiímací řízení

 


2. Poplatky za studium

Školné pro studenty v akademickém roce 2017/2018

 Prezenční forma studiaKombinovaná forma studia
Bezpečnostní management v regionech (Bc.)18 900/semestr18 900 Kč/semestr
Management rozvoje měst a regionů (Bc.)18 900 /semestr18 900 /semestr
Management rozvoje měst a regionů (Ing.)

23 900 Kč/semestr

23 900 Kč/semestr

 

Termíny a způsob úhrady jsou specifikovány ve smlouvě o studiu. Lze využít splátkový kalendář.

Administrativní poplatek za podání přihlášky ve výši 390,- uhradí uchazeč na číslo účtu 2900312973/2010 vedeného u Fio banky. Jako variabilní symbol uvede rodné číslo bez symbolu lomítka a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení uchazeče. Při přijímacím pohovoru uchazeč doloží potvrzení o zaplacení (ústřižek složenky nebo výpis z účtu). Platbu je možné provést i hotově při přijímacím pohovoru.


3. Adresa školy

POBOČKA PRAHA          

Žalanského 68/54                         
163 00  Praha 17 - Řepy              

POBOČKA BRNO

Hudcova 367/78
612 00 Brno - Medlánky

V akademickém roce 2017/2018 bude výuka v bakalářském stupni studia probíhat v Praze i Brně. Výuka v magisterském stupni studia probíhá v Praze

Kontakty pro uchazeče na obě pobočky

Tel.: 234 718 718
e-mail:  info@vsrr.cz
www.vsrr.cz


4. Profil absolventa

a) Studijní program Bezpečnostní management v regionech

Studijní program Bezpečnostní management v regionech je nabízen ve čyřeech specializacích: Bezpečnostně právní, Kriminalistika a kriminologie, Veřejná správa, Management a rozvoj lidských zdrojů

Cílem studia je vybavit absolventy znalostmi a praktickými dovednostmi pro plnění úkolů jednotlivých orgánů státní správy a samosprávy na všech stupních výkonu veřejné správy, zejména při zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Studijní program vyhovuje i potřebám sektoru nestátních bezpečnostních služeb, zejména v oblasti prevence a ochrany bezpečnosti osob a majetku.

Strukturu studijního programu tvoří předměty:

  • bezpečnostně-právní (Veřejná správa a její organizace, Základy ústavního a veřejného práva, Analýza rizik, Krizový management, Kriminologie, Kriminalistika aj.);
  • manažerské (Management, Marketing aj.);
  • regionalistické (Regionální a municipální ekonomika, Regionální rozvoj, aj.).

Absolvent získá integrované základní znalosti a dovednosti využitelné v bezpečnostní činnosti, aplikovaném managementu a veřejné správě.

Uplatnění absolventa

Absolventi mohou uplatnit odborné znalosti a dovednosti v systému úřadů a institucí regionální správy a regionálního rozvoje s akcentem na krizové řízení, v odborných pozicích s bezpečnostními výstupy ve veřejném i soukromém sektoru:

  • Pozice specialistů a řídících pracovníků při zajišťování bezpečnosti ve státní správě a samosprávě, v sektoru nestátních bezpečnostních služeb a v soukromém sektoru bezpečnostních služeb;
  • Pozice specialistů a řídících pracovníků v poradenských či konzultačních organizacích zaměřených na oblast prevence a zajištění bezpečnosti při ochraně osob a majetku;
  • Pozice specialistů a řídících pracovníků v peněžnictví, pojišťovnictví, průmyslu a v jiných hospodářských sektorech.

b) Studijní program Regionální rozvoj se studijním oborem Management rozvoje měst a regionů

Studijní obor Management rozvoje měst a regionů je nabízen v šesti specializacích: Management cestovního ruchu, Management a rozvoj lidských zdrojů, Management ve veřejné správě, Územní management, Životní prostředí a rozvoj, Evropská unie.

Cílem studijního oboru Management rozvoje měst a regionů je profesně připravit studenty k odborné analýze a praktickému řešení konkrétních problémů plánování a řízení rozvoje měst a regionů. Studenti získají znalosti z profilových předmětů orientovaných zejména na regionální a municipální ekonomiku, regionální politiku, plánování a projektování územního a regionálního rozvoje, bezpečnost a krizové řízení, organizaci veřejné správy, regionální analýzu a veřejné finance. Integrální součástí jsou základní znalosti ekonomických, aplikovaných právních a manažerských disciplín. Výstupní kompetence absolventa zahrnují znalosti a dovednosti posuzovat územní data a informace vč. bezpečnostních aspektů a zpracovávat či pořizovat koncepční a strategické dokumenty, zejm. na lokální, mikroregionální a regionální úrovni. Absolvent bude mít náležité jazykové vybavení v jednom světovém jazyce s příslušně orientovanou slovní zásobou a komunikativními dovednostmi nezbytnými pro výkon činností v oblasti regionálního rozvoje.

Uplatnění absolventa

Absolventi studia se uplatní ve výkonných pozicích a funkcích, které souvisí s regionálním rozvojem, plánováním, řízením a realizací projektů. Díky důrazu na mezioborové znalosti a dovednosti v kontextu ekonomických, územních, environmentálních, politických, institucionálních a sociálních souvislostí regionálního rozvoje je absolvent uplatnitelný v široké škále institucí, zejména v oblasti veřejné správy na všech jejích úrovních a dále v oblasti poradenských a implementačních agentur při tvorbě a realizaci regionální politiky a regionálního rozvoje na lokální, mikroregionální a regionální úrovni na následujících pozicích:

  • Pozice specialistů a řídících pracovníků v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje;
  • Pozice specialistů a řídících pracovníků v oblasti politiky a strategie firem a veřejné správy a v oblasti územního a dopravního plánování;
  • Pozice specialistů a řídících pracovníků v oblasti rozvoje územní veřejné správy a rozvoje regionu.

Bakalářské studium připravuje své absolventy nejen pro bezprostřední praxi, ale také jim umožňuje získat nezbytnou sumu teoretických znalostí a praktických dovedností jako předpoklad pro studium v oborově příbuzných navazujících magisterských studijních programech.