EN

Jste zde

Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví

  1. Škola seznámí studenty s tímto řádem, který je pro ně závazný.
  2. Jakékoli úrazy a zranění v době výuky nebo při akcích školy je student povinen neprodleně ohlásit vyučujícímu, který zajistí kvalifikované lékařské ošetření.
  3. V zájmu svého zdraví jsou studenti povinni dodržovat bezpečnostní a hygienické zásady. Jakákoli manipulace s elektrikou, plynovou instalací a ostatními sítěmi je přísně zakázána.
  4. V budově školy je zakázáno běhat po chodbách, užívat návykové a omamné látky, požívat alkoholické nápoje, vyklánět se z oken a jiným nebezpečným chováním ohrožovat zdraví své, svých spolužáků nebo ostatních zaměstnanců a pracovníků školy.
  5. Mobilní telefony nesmí narušovat výuku.