EN

Jste zde

Časopisy v knihovně

V knihovně VŠRR jsou pro prezenční výpůjčku k dispozici následující odborné časopisy:

Moderní obec ISSN 1211-0507
Časopis Moderní obec poskytuje odborné a účelové informace z oblasti právní, finanční, hospodářské a podnikatelské. Zabývá se problematikou malého a středního podnikání, komunálních technických služeb, plánování, řízení a investic. Obsah naplňují témata:

  • z ekonomiky, životního prostředí, odpadového hospodářství, bytové výstavby
  • regenerace panelových domů, rekonstrukce městských památkových rezervací a zón
  • managementu samosprávy, informačních systémů měst a obcí, internetu, veřejného pořádku
  • místní kultury, volného času včetně zahraničních zkušeností a poznatků apod.

Moderní řízení ISSN 0026-8720
Časopis Moderní řízení je měsíčník poskytující výběr zahraničního i domácího know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Informuje o nových trendech v řízení, přináší analýzy a výsledky výzkumů, případové studie, zkušenosti z řízení podniků, profily manažerů. Věnuje se i otázkám životního stylu, kariéry a vzdělávání manažerů.

Veřejná správa ISSN 1213-6581
Časopis Veřejná správa je odborný čtrnáctideník vlády České republiky, který přináší důležité informace všem pracovníkům státní správy a samosprávy. Odběrateli jsou zaměstnanci ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, podnikatelská sféra, realitní kanceláře, vysoké školy odborného zaměření a neziskové organizace.

Obec a finance ISSN 1211-4189
Časopis Obec a finance je určen především představitelům obcí a měst, úřadům veřejné správy a firmám, které nabízejí své výrobky a služby municipální sféře. Časopis je distribuován do všech krajských úřadů. Vedle ekonomických otázek a financování se časopis zabývá v plném rozsahu problematikou územní veřejné správy včetně životního prostředí, investiční a bytové výstavby, infrastruktury, energetických úspor, dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, problematikou rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativou. Součástí časopisu jsou pravidelné Zprávy Ministerstva financí.

Právní rádce ISSN 1210-4817
Časopis Právní rádce je měsíčník informující o nových právních úpravách, poskytuje výklady a analýzy právních souvislostí, praktické příklady a aplikace. Nedílnou součástí obsahu jsou servisní informace (vzory smluv a právních podání) zaměřené na nejfrekventovanější právní témata spojená s podnikáním. Časopis má poradenský charakter, svou formou je srozumitelný i čtenářům bez právního vzdělání.

Bulletin Národní protidrogové centrály ISSN 1211-8834
Časopis Bulletin Národní protidrogové centrály je čtvrtletníkem určeným pro odbornou veřejnost, zejména pro policisty, státní zástupce, soudce, učitele a pracovníky na úseku prevence proti drogám.

Adiktologie ISSN 1213-3841
Časopis Adiktologie je moderním odborným časopisem zaměřeným na oblast prevence, léčby a výzkumu závislostí. Je mezioborovým časopisem v duchu interdisciplinární povahy celé oblasti závislostí, tedy oblastí medicíny a psychiatrie, psychologie, pedagogiky, sociální politiky a práce, sociologie, politologie, práva, kriminologie a dalších oborů, které se zde uplatňují a bez jejichž přispění si dnes není možné představit ani prevenci, léčbu a ani výzkum.

Geografické rozhledy ISSN 1210-3004
Časopis Geografické rozhledy je multioborové periodikum zaměřené na geografické a environmentální vzdělávání. Svým obsahem výrazně přispívá k vývoji a inovacím soudobé pedagogické praxe. V geografických a souvisejících oborech je časopis vyváženě orientován na výsledky soudobé fyzické, sociální a regionální geografie, kartografie a aplikované geoinformatiky (GIS), demografie, environmentalistiky apod. Poskytuje studijní podklady v oblasti sociálních problémů lidstva, udržitelnosti života na Zemi a globalizace, evropské integrace, vývoje a rozvoje různých měřítkových úrovní regionů a územních společenství.