EN

Jste zde

Knihovní řád

Podle Zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen „knihovní zákon“) a předpisů souvisejících vydávám tento Knihovní řád.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

 1. Knihovna VŠRR (dále jen „knihovna“) je zřízena za účelem poskytovat studentům a pedagogům VŠRR knihovnické a informační služby.
 2. Hlavním úkolem knihovny je informační zajištění studijních programů a programů vědy, výzkumu a vývoje realizovaných VŠRR. Knihovna pro tyto účely shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje knihovní a informační fondy.
 3. Knihovna a studovna VŠRR má sídlo v hlavní budově VŠRR, Žalanského 68/54, Praha 17.
 4. Za činnost knihovny odpovídá vedoucí knihovny rektorovi a prorektorovi pro vědu a výzkum. Za chod doplňkové studijní knihovny zodpovídá vedoucí krajského pracoviště.

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům zejména tyto služby:
  1.1. Výpůjční služby:
  1. prezenční výpůjčky: půjčování knihovních dokumentů do studoven,
  2. absenční výpůjčky: půjčování knihovních dokumentů mimo prostory knihovny.

1.2. Informační služby:

 1. poskytování informací o katalogu, fondech a využívání knihovny,
 2. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
 3. přístup k soubornému katalogu knihovny,
 4. přístup na internet.

1.3. Reprografické služby:
Kopírování umožňuje knihovna studentům a zaměstnancům VŠRR jen jako doplněk dalších informačních služeb. Vedoucí knihovny/vedoucí krajského pracoviště má právo rozhodnout, ze kterých dokumentů se z důvodu ochrany fondu kopie v omezeném rozsahu mohou nebo nemohou pořizovat. Reprokopie slouží pouze pro osobní potřebu konečného uživatele v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oddíl 2 - volná užití, § 30 ve znění pozdějších předpisů a v souladu s autorským právem.

 1. Základní knihovnické a informační služby jsou poskytovány bezplatně. U některých dalších služeb může být vyžadována úhrada služby podle Ceníku poplatků a placených služeb.

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Čl. 3 Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se student stává automaticky při zápisu do studia. Vyučující a zaměstnanci se stávají uživateli knihovny dnem vzniku pracovněprávního vztahu.

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé knihovny mají právo na poskytování služeb uvedených v tomto knihovním řádu.
 2. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny vedoucího knihovny. Rovněž mají povinnost se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Ve všech jejích prostorách jsou povinni dodržovat klid, pořádek a čistotu. Platí zde zákaz kouření, požívání tekutin a potravin a používání mobilních telefonů.
 3. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 4. Ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů (příjmení, jméno, titul, bydliště, telefon, email, obor a forma studia, datum narození) nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 5. Osobní údaje je knihovna oprávněna zpracovávat k výše uvedenému účelu po dobu registrace uživatele a dále již jen jako anonymní údaje pro statistické účely ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě existence nevyrovnaného závazku uživatele je knihovna oprávněna osobní údaje zpracovávat a archivovat do doby, dokud nedojde ke splnění tohoto závazku.
 6. Uživatel se zavazuje bez odkladu informovat knihovnu (správce údajů) o změnách, které jsou podstatné pro výše uvedené služby. V případě, že tak neučiní, může knihovna požadovat uhrazení nákladů spojených se zjišťováním těchto údajů.
 7. Uživatel je povinen vrátit knihovní dokument v takovém stavu, v jakém si ho vypůjčil. Uživatel je povinen při převzetí dokumentu upozornit na vady. Neučiní-li tak, odpovídá za všechny vady zjištěné při vrácení knihovního dokumentu. Jakékoliv úmyslné poškození nebo odcizení dokumentů z fondů knihovny podléhá postihu podle obecně platných trestních předpisů, aniž by tím byl dotčen nárok knihovny na úplnou náhradu škody a na náhradu nákladů spojených s uplatněním nároků.
 8. Uživatelé nesou zodpovědnost za poškození nebo ztrátu dokumentů při jejich vracení poštou.
 9. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucímu knihovny

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na datová média informace získané z databází zpřístupněných na internetu.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorský zákon (č. 121/2000 Sb.) a ostatní předpisy.

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Čl. 6 Zpřístupňované knihovní dokumenty, rozhodnutí o půjčování

 1. 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen „dokumenty“) z vlastního knihovního fondu, a to knihy (absenčně, kromě příruční knihovny), periodika (prezenčně), bakalářské a diplomové práce (prezenčně), CD-ROM a kazety (prezenčně).

Čl. 7 Postupy při půjčování

 1. Při půjčování dokumentů se uživatel identifikuje studijním průkazem nebo výkazem o studiu. Vyučující a zaměstnanci průkazem zaměstnance.
 2. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním lístku, resp. v poznámce výpůjčního systému.
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, a to po domluvě s vedoucím knihovny, nebo jím pověřeným pracovníkem ústně, telefonicky, e-mailem nebo elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému. Uživatel je povinen vyzvednout rezervovaný dokument včas ve lhůtě stanovené vedoucím knihovny/pověřeným pracovníkem krajského pracoviště.
 4. V případě, že se v knihovně nachází požadovaný dokument jen v jednom výtisku, je k dispozici pouze prezenčně.

Čl. 8 Výpůjční lhůty, vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Výpůjční lhůta pro absenční výpůjčky je 30dní. Výpůjční lhůta může být prodloužena jednou o dalších 30 dní, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 3. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 9 Práva a povinnosti uživatelů pro absenční výpůjčky

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeny zpravidla nejvýše 4 dokumenty. Výjimky povoluje v odůvodněných případech vedoucí knihovny/vedoucí krajského pracoviště.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu může uživatel na vyžádání obdržet potvrzení o vrácení.
 4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení. Nevrátí-li uživatel vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, je knihovnou upomínán, přičemž je povinen uhradit naúčtované poplatky. Po uplynutí tří pracovních dnů od data prodlení je upomínka odeslána elektronickou poštou, po uplynutí pěti pracovních dnů prostřednictvím nedoporučeného dopisu a po dvou týdnech doporučeným dopisem. Nevrácení dokumentů po uplynutí 3 týdnů od prvního dne prodlení bude řešeno Disciplinárním řádem pro studenty VŠRR.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. POSTIHY NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Čl. 10 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje vedoucí knihovny/vedoucí krajského pracoviště. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje vedoucí knihovny/vedoucí krajského pracoviště. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 11 Poplatky z prodlení

 1. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 2. Výše poplatku z prodlení stanovuje Ceník poplatků a placených služeb.

Čl. 12 Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností a škodu způsobenou na ostatním majetku knihovny.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny/vedoucí krajského pracoviště nebo vedení školy.
 2. Přílohou knihovního řádu je Ceník poplatků a placených služeb.
 3. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.9. 2010.