EN

Jste zde

Škola

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Ředitel institutu regionálního rozvoje

Vysoká škola regionálního rozvoje patří mezi elitní školy v oborech, jež jsou na ní studovány. Studium poskytuje posluchačům souhrn znalostí z problematiky managementu, regionálních věd, bezpečnostních předmětů a veřejné správy. Naše škola vychází maximálně vstříc studentům, a to především individuálním přístupem, ale také v možnostech časového rozvržení studia včetně rozvrhu a konzultací, ve využití počítačů a možnostech případného studia jazyků. Na naší škole je příjemné prostředí, přizpůsobené potřebám a přáním studentů.
Absolventi našich oborů mohou vykonávat řídící i specializované činnosti ve sféře regionálního a municipálního rozvoje, v oblasti využití evropských fondů, expertní a poradenské činnosti či ve vědecko-výzkumných institucích. Dále se také uplatňují v orgánech obcí, měst, krajů, regionů soudržnosti a v územních i ústředních orgánech státní správy (na ministerstvech) a v institucích a firmách, které vzhledem k povaze své činnosti ve větším rozsahu spolupracují s veřejnou správou. Významnou oblastí uplatnění absolventů jsou bezpečnostní a záchranné složky (Policie a Armáda ČR), kde se naši absolventi pohybují zejména na manažerských pozicích. Další oblastí uplatnění absolventů našich oborů jsou struktury a orgány Evropské unie a NATO, poradenské a konzultační firmy, soukromé firmy zabývající se různými druhy odborných a bezpečnostních služeb a neziskové organizace.
Absolventi mají významnou výhodu, kterou získají během studia v podobě praktického zaměření výuky. V důsledku toho se snadno uplatňují na trhu práce, nalézají bez problému uplatnění odpovídající jejich finančním a pracovním představám.

Vysoká škola regionálního rozvoje

Vysoká škola regionálního rozvoje byla založena rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 28.11. 2003, kdy v souladu s českých vysokoškolským zákonem získala státní souhlas na poskytování vysokoškolského vzdělávání, a patří v České republice mezi menší, ale zavedené a dynamicky se rozvíjející soukromé vysoké školy.

Dne 1.7. 2017 došlo k fúzi sloučením společnosti Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. s Bankovním institutem vysokou školou a.s.. V souvislosti s touto fúzí došlo dne 18.7. 2017 k přejmenování obou škol na "Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s."


VŠRR nabízí v současné době zájemcům tyto možnosti

Bakalářské studium (Bc.)

Navazující magisterské studium (Ing.)


VŠRR klade důraz na systematické řízení kvality svých vysokoškolských programů, v souladu s českými i evropskými standardy řízení kvality.

 • Za řízení kvality na škole odpovídá rektor, ve spolupráci s dalšími orgány zajišťujícími řízení kvality, zejm. katedrami, akademickou radou atd.
 • Programy jsou plně v souladu s českým i evropským kvalifikačním rámcem.
 • Škola provádí pravidelné výroční zprávy.
 • Kvalita, transparentnost a objektivita hodnocení je zajišťována mechanizmy a procesy jako důsledná komunikace hodnotících kritérií studentům a systematické hodnocení podle daných kritérií.
 • Kvalita výuky a učení je řízena prostřednictvím pravidelného získávání zpětné vazby studentů.
 • Důraz je kladen na informovanost studentů o podmínkách studia a na moderní studentský intranet.

Tradičním zaměřením Vysoké školy regionálního rozvoje je oblast aplikovaného managementu - vzdělávání managementu státní a regionální správy, management regionálního rozvoje se zaměřením na oblasti jako je HR, management cestovního ruchu, nebo řízení bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, vždy s mezinárodními vazbami na Evropskou unii. Strategií školy po je rozvoj těchto oborů, a dalších v oblasti business managementu, ekonomie a podnikání.

Další fakta o Vysoké škole regionálního rozvoje:

 • V akreditovaných bakalářských programech úspěšně dokončilo studia více než 1100 absolventů.
 • Akademičtí pracovníci VŠRR jsou řešiteli nebo spoluřešiteli výzkumných i aplikačních evropských a dalších projektů, do jejichž řešení jsou zapojováni i studenti, především v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti
 • Škola je společně s Civitas per Populi spoluvydavatelem časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (ISSN 1805-3246). Časopis je odborným recenzovaným časopisem zabývajícím se problematikou regionálního rozvoje.
 • Zařadila se na seznam úspěšných žadatelů o schválení mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+ a obdržela od Výkonné agentury Evropské komise nový charter Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) pro realizaci mobilit studentů, akademických pracovníků a zaměstnanců ve zcela nově koncipovaném programu Erasmus+ na roky 2014-2020. Důsledně podporuje mobilitu studentů i akademických pracovníků.
 • Spolupracuje se zahraničními univerzitami, například Technische Universität Kaiserslautern, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská polnohospodárska universita v Nitre, Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave, Žilinská univerzita v Žilině aj.
 • Pravidelně pořádá odborné konference a semináře.
 • Uplatňuje individuální přístup ke studentům vč. studijního, sociálního a profesního poradenství a stipendií a nabízí vysokou flexibilitu při tvorbě rozvrhu, což oceňují především studenti v kombinované formě studia.
 • Obsah výuky je systematicky inovován a pravidelně reakreditován v souladu se stavem aktuálního vědeckého rozvoje přednášených disciplín. VŠRR je například řešitelem projektu OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/32599: Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení.
 • Kvalita  výuky podléhá pravidelné evaluaci,  škola uplatňuje důsledné řízení kvality v souladu s Českými i Evropskými standardy.
 • Praxe potvrzuje velmi dobré uplatnění absolventů.