EN

Jste zde

Odborná praxe - bakalářské studium

Terénní cvičení

Nejbližší termín: 18. - 25. 6. 2017
Místo konání: Slovinsko - Itaské pomezí
Předběžné informace naleznete zde.

Další terénní cvičení se bude konat v Čechách - Broumovsko - v termínu 27. 9. – 1. 10. 2017.
Informace o terénním cvičení zde a přihlášku naleznete zde.
 

Studenti ve všech formách a oborech musí absolvovat předmět "Odborná praxe." Praxi je možné absolvovat v průběhu celého studia. Je možné si vybrat některou z těchto variant:

  1. standartní praxe v délce 80 pracovních hodin,
  2. kombinovaná forma: 40 pracovních hodin a zpracování odborného projektu,
  3. terénní cvičení pod vedením terénních pracovníků VŠRR v délce 5 dní.

Praxi také můžete prokázat potvrzením od zaměstnavatele a to v případě, že jste byli na relevantní pozici minimálně 3 roky v období ne starším 7 let od ukončení pracovního poměru (formulář o uznání praxe). Uznání praxe od zaměstnavatele spadá do kompetence garanta studijního oboru.

Samotnou praxi si studenti zajišťují sami, vhodné instituce jsou definovány níže. Před začátkem praxe je nutné s organizací uzavřít Smlouvu (její vzor je součástí směrnice níže), kterou odevzdáváte na studijním oddělení nejpozději 14 dní před zahájením praxe. Z odborné praxe následně odevzdáváte „zprávu,“ případně i  „projekt“ (vzor součástí směrnice).

Termíny související s odbornou praxí naleznete v harmonogramu akademického roku. 

Definování institucí relevantních z hlediska uznávání praxí:

1) Státní správa a samospráva

pro studijní obor Management rozvoje měst a regionů

Instituce a organizace zaměřené na problematiku regionálního rozvoje, rozvoje měst a obcí, územního a prostorového rozvoje vč. stavebních úřadů a další, kde se vytváří oborové strategie (OŽP, sociální oblast, kultura apod.) a čerpání euro fondů. Pracoviště s významnými vztahy k Evropské unii a při přípravě projektů strukturálních fondů. Příprava programů (operační programy, strategie rozvoje apod.) a projektů (např. individuálních projektů národních, velkých projektů rezortů apod.) a jejich implementace, řízení či realizace. Ústřední orgány státní správy, tj. ministerstva a další ústřední orgány (např. ČSÚ, NKÚ, CzechInvest, Czechtourism). Krajské úřady. Obecní a městské úřady. Příspěvkové organizace státu nebo samosprávy.
Pozice: úředník a odborný pracovník, referent, vedoucí pracovník ve vztahu k regionálnímu a lokálnímu rozvoji a řízení obcí, měst a regionů. Člen projektových týmů a hodnotících komisí, manažer projektů, kontrolor v rámci ESIF EU.
 

pro studijní program Bezpečnostní management v regionech

Instituce a organizace zaměřené na problematiku bezpečnostní politiky, práva, ochrany státu, řízení bezpečnosti, bezpečnosti osob a majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku, mravnosti, veřejného zdraví, bezpečnosti a krizového řízení, regionálního rozvoje, rozvoje měst a obcí a čerpání euro fondů. Pracoviště s významnými vztahy k Evropské unii a při přípravě projektů strukturálních fondů. Příprava programů (operační programy, strategie rozvoje apod.) a projektů (např. individuálních projektů národních, velkých projektů rezortů apod.) a jejich implementace, řízení či realizace. Ústřední orgány státní správy, tj. ministerstva a další ústřední orgány (např. ČSÚ, NKÚ). Krajské úřady. Obecní a městské úřady. Veřejné sbory (Policie ČR, Vojenská policie, Celní správa, Vězeňská služba, Hasičský záchranný sbor, Obecní policie). Příspěvkové organizace státu nebo samosprávy.

Pozice: úředník a odborný pracovník, referent, vedoucí pracovník ve vztahu k ochraně státu, bezpečnostní politice, právu, veřejné bezpečnosti, řízení bezpečnosti, krizovému řízení, bezpečnosti a veřejnému pořádku, bezpečnosti osob a majetku, klidu, mravnosti, veřejnému zdraví, regionálnímu a lokálnímu rozvoji a řízení obcí, měst a regionů. Členové projektových týmů a hodnotících komisí, manažeři projektů, kontroloři v rámci ESIF EU.

2) Soukromé organizace a firmy

Sféra regionálního a lokálního rozvoje, při přípravě a čerpání prostředků ze strukturálních a investičních fondů EU, příp. jiných zdrojů pro financování rozvoje regionů a firem vč. investiční a územní přípravy a realizace rozvojových projektů. Příprava programů, projektů a jejich řízení, příp. realizace.
Pozice: odborní a vedoucí pracovníci, členové projektových týmů, manažeři projektů, apod. (vše ovšem ve vztahu k výše uvedenému).

3) Neziskový sektor

Neziskové instituce působící ve sféře regionálního a lokálního rozvoje a jeho podpory, při přípravě projektů a čerpání prostředků ze strukturálních a investičních fondů EU, příp. jiných zdrojů pro financování rozvoje mikroregionů, lidských zdrojů, OŽP a komunitního života.
Pozice: manažeři projektů, členové projektových a realizačních týmů, odborní a vedoucí pracovníci, apod. Mohou to být rovněž dlouhodobí spolupracovníci neziskových organizací, avšak věrohodně doložitelné jejich významné působení a pracující na větší úvazky (jenom zčásti na bázi dobrovolnické), (vše ovšem ve vztahu k výše uvedenému).

4) Další organizace působící ve sféře managementu obcí, měst a regionů

Např. školy a školská zařízení, různé technické správy obcí měst a regionů, avšak jenom pokud byli jejich pracovníci dlouhodobě v řídící pozici nebo ve vztahu k realizaci rozvojových projektů ze strukturálních fondů apod.

5) MAS (Místní akční skupiny) a aparát a spolupracovníci euroregionů a mikroregionů (formalizovaných, tedy např. jako sdružení obcí)

Jde o pracovníky na řídících a odborných pozicích ve vztahu k realizaci rozvojových projektů ze strukturálních fondů apod. Mohou to rovněž být dlouhodobí spolupracovníci těchto MAS, avšak věrohodně doložitelné jejich významné působení a pracující na větší úvazky (jenom zčásti na bázi dobrovolnické).

 

Směrnice upravující zásady odborné praxe

Směrnice k realizaci odborné praxe a terénní cvičení

Plán/návrh k vykonání odborné praxe

Smlouva o zajištění spolupráci při realizaci odborné praxe

Zpráva z vykonané odborné praxe

Pokyny k vypracování projektu z odborné praxe/terénního cvičení