EN

Jste zde

Odborná praxe - navazující magisterské studium

Odborná praxe v navazujícím magisterském programu

Studenti v navazujícím magisterském studiu oboru Management rozvoje měst a regionů ve všech formách musí absolvovat předmět "Odborná praxe." Praxi je možné absolvovat v průběhu celého studia. Je možné si vybrat některou z těchto variant:

  1. standartní praxe v délce 4 týdny (120 pracovních hodin),
  2. kombinovaná forma: 2 týdny (60 pracovních hodin) a zpracování odborného projektu,
  3. řízená praxe na relevantních institucích pod vedením akademických pracovníků VŠRR v délce 2 týdnů (10 řízených interaktivních akcí) a zpracování odborného elaborátu.

Praxi také můžete prokázat potvrzením od zaměstnavatele a to v případě, že jste byli na relevantní pozici minimálně 3 roky v období ne starším 7 let od ukončení pracovního poměru (formulář o uznání praxe). Pokud jste byli na relevantní pozici alespoň 1 rok, může Vám být uznána část odborné praxe. Pak budete absolvovat pouze praxi ve stanovené zkrácené délce. Uznání praxe od zaměstnavatele spadá do kompetence garanta studijního oboru.

Samotnou praxi si studenti zajišťují sami, vhodné instituce jsou definovány níže. Před začátkem praxe je nutné s organizací uzavřít Smlouvu (její vzor je součástí směrnice níže), kterou odevzdáváte na studijním oddělení nejpozději 14 dní před zahájením praxe. Z odborné praxe následně odevzdáváte „zprávu,“ případně i  „projekt“ (vzor součástí směrnice).

Plán/návrh k vykonání odborné praxe

Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe

Zpráva z vykonané odborné praxe

Definování institucí relevantních z hlediska uznávání praxí:

1) Státní správa a samospráva

Instituce a organizace zaměřené na problematiku regionálního rozvoje, rozvoje měst a obcí, územního a prostorového rozvoje vč. stavebních úřadů a další, kde se vytváří oborové strategie (infrastrukturní, OŽP, sociální oblast, kultura apod.) a čerpání euro fondů. Pracoviště s významnými vztahy k Evropské unii a při přípravě projektů strukturálních fondů. Příprava programů (operační programy, strategie rozvoje apod.) a projektů (např. individuálních projektů národních, velkých projektů rezortů apod.) a jejich implementace, řízení či realizace. Instituce EU, ústřední orgány státní správy, tj. ministerstva a další ústřední orgány (např. ČSÚ, NKÚ, CzechInvest, Czechtourism). Krajské úřady. Obecní a městské úřady. Příspěvkové organizace státu nebo samosprávy.
Pozice: úředník a odborný pracovník, referent, vedoucí pracovník ve vztahu k regionálnímu a lokálnímu rozvoji a řízení obcí, měst a regionů. Člen projektových týmů a hodnotících komisí, manažer projektů, kontrolor v rámci ESIF EU.
 

2) Soukromé organizace a firmy

Sféra regionálního a lokálního rozvoje, při přípravě a čerpání prostředků ze strukturálních a investičních fondů EU, příp. jiných zdrojů pro financování rozvoje regionů a firem vč. investiční a územní přípravy a realizace rozvojových projektů. Příprava programů, projektů a jejich řízení, příp. realizace.
Pozice: odborní a vedoucí pracovníci, členové projektových týmů, manažeři projektů, apod. (vše ovšem ve vztahu k výše uvedenému).

3) Neziskový sektor

Neziskové instituce působící ve sféře regionálního a lokálního rozvoje a jeho podpory, při přípravě projektů a čerpání prostředků ze strukturálních a investičních fondů EU, příp. jiných zdrojů pro financování rozvoje mikroregionů, lidských zdrojů, OŽP a komunitního života.
Pozice: manažeři projektů, členové projektových a realizačních týmů, odborní a vedoucí pracovníci, apod. Mohou to být rovněž dlouhodobí spolupracovníci neziskových organizací, avšak věrohodně doložitelné jejich významné působení a pracující na větší úvazky (jenom zčásti na bázi dobrovolnické), (vše ovšem ve vztahu k výše uvedenému).

4) Další organizace působící ve sféře managementu obcí, měst a regionů

Např. školy a školská zařízení, různé technické správy obcí měst a regionů, avšak jenom pokud byli jejich pracovníci dlouhodobě v řídící pozici nebo ve vztahu k realizaci rozvojových projektů ze strukturálních fondů apod.

5) MAS (Místní akční skupiny) a aparát a spolupracovníci euroregionů a mikroregionů (formalizovaných, tedy např. jako sdružení obcí)

Jde o pracovníky na řídících a odborných pozicích ve vztahu k realizaci rozvojových projektů ze strukturálních fondů apod. Mohou to rovněž být dlouhodobí spolupracovníci těchto MAS, avšak věrohodně doložitelné jejich významné působení a pracující na větší úvazky (jenom zčásti na bázi dobrovolnické).

 

 

Terénní cvičení

Nejbližší termín: 18. - 25. 6. 2017
Místo konání: Slovinsko - Italské pomezí
Předběžné informace naleznete zde.

V rámci navazujícího magisterského studia je terénní cvičení jako další samostatní předmět.

Bližší informace o připravovaném terénním cvičení se dozvíte v záložce Terénní cvičení.