EN

Specializační předměty

Předměty specializace Bezpečnostně právní

Předměty specializace Národní bezpečnost

 • Úvod do národní bezpečnosti
 • Bezpečnostní systém ČR: funkce, vazby, problémy
 • Soudobé bezpečnostní hrozby
 • Úvod do studia zpravodajství a strategie
 • Strategická analýza ve veřejné správě

Předměty specializace Kriminalistika a kriminologie


Trestní právo a správní trestání

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na problematiku trestního práva a správního trestání v ČR. Účelem je seznámení studentů s aktuální úpravou trestního práva (zejména trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže) a správního trestání (zejména zák. o přestupcích). Studenti jsou seznámeni nejen s teorií trestního práva a úpravou de lege lata, ale i s praktickým využitím institutů trestního práva v praxi (de lege aplicata).

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student by měl získat základní přehled o problematice trestního práva a správního trestání, a to zejména se zaměřením na praktické využití nabytých znalostí v aplikační praxi. Znalosti studentů, získané v to tomto předmětu, představují základ, pro pracovní uplatnění v oborech, které se trestního práva a správního trestání týkají  (Policie ČR, Vězeňská služba ČR a další bezpečnostní sbory, obecní policie, veřejná správa zabývající se problematikou řešení přestupků a jiných správních deliktů, soukromé bezpečnostní a detektivní služby apod.)

Hlavní témata obsah předmětu

 1. Systém sankcí v právním řádu ČR, předmět trestního práva a základy trestní odpovědnosti (působnost trestních zákonů, pojem trestného činu, vymezení přečinů a zločinů, základní teoretické zásady trestního práva).
 2. Objekt trestného činu, objektivní stránka trestného činu, subjekt (pachatel) trestného činu, subjektivní stránka (zavinění) trestného činu.
 3. Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestní odpovědnosti.
 4. Zásady pro ukládání trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku a rozbor trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku.
 5. Trestní odpovědnost a trestání mladistvých, soudnictví ve věcech mládeže.
 6. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestné činy proti rodině a dětem.
 7. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti životnímu prostředí.
 8. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, trestné činy proti branné povinnosti, trestné činy vojenské, trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy.
 9. Základní zásady trestního práva procesního, orgány činné v trestním řízení, postavení obviněného a právo na obhajobu, postavení poškozeného (oběti trestného činu). Zajišťovací instituty trestního řízení (vazba, zadržení podezřelého, zajištění věci), přípravné řízení trestní.
 10. Řízení před soudem I. stupně (hlavní líčení), odvolací řízení a řízení o stížnosti, mimořádné opravné prostředky, vykonávací řízení a právní styk s cizinou.
 11. Správní trestání v právním řádu ČR, pojem přestupku, základní znaky, skutkové podstaty jednotlivých přestupků, řízení ve věcech přestupků.
 12. Jiné správní delikty (pojem, zákonná úprava, odpovědnosti za spáchání správního deliktu), pořádkové delikty, kárná odpovědnost.

Právní aspekty činnosti veřejných sborů

Zaměření předmětu

Předmět směřuje k praktickým aplikacím při rozhodovacích procesech v bezpečnostní praxi. Ve svém obsahu využívá poznatků správního a trestního práva.

Obsahové zaměření tvoří zvláštní část správního práva, která se vztahuje především na vrchnostenskou činnost příslušníků Policie ČR, příslušníků ostatních veřejných ozbrojených sborů (např. Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR či Generální inspekce bezpečnostních sborů), strážníků obecní policie a vojenských policistů.

Zařazena je též činnost zpravodajských služeb ČR (tj. Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství). Předmět obsahuje i právní aspekty činnosti Hasičského záchranného sboru ČR, jako veřejného sboru neozbrojeného.

Výuku doplňuje právní úprava činnosti tzv. veřejných stráží (tj. lesní stráž, myslivecká stráž, rybářská stráž a stráž přírody).

Vyučuje se také právní problematika vybraných identifikačních dokladů, se kterými se příslušníci mohou nejčastěji setkat (tj. cestovní doklady, občanský průkaz, řidičský průkaz a zbrojní průkaz).

Výstupy předmětu – výstupy učení

Dojde k získání detailnějších znalostí právních předpisů, jež se vážou k výkonu služby bezpečnostní povahy u Policie ČR a u ostatních jmenovaných složek. Zvláštní pozornost je věnována povinnostem a oprávněním příslušníků Policie České republiky.

Studium předmětu má napomoci při bezprostředním rozhodování ve složitých bezpečnostních situacích, v rámci nichž příslušníci uvedených složek, zasahují do práv a svobod chráněných a zaručených Ústavním pořádkem České republiky. Studium předmětu možno doporučit každému, neboť s příslušníky veřejných sborů se lze setkat v běžném životě.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Charakteristika veřejného sboru. Přehled veřejných sborů v ČR
 2. Postavení a činnost veřejných ozbrojených sborů, jejich řízení a organizace
 3. Základní povinnosti příslušníků. Spolupráce a další vztahy veřejných ozbrojených sborů
 4. Omezení osobní svobody a postup příslušníků ve vztahu k věcem
 5. Vykázání osoby ze společného obydlí
 6. Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob
 7. Použití donucovacích prostředků a zbraně příslušníky
 8. Práce veřejných ozbrojených sborů s informacemi
 9. Mezinárodní spolupráce veřejných ozbrojených sborů. Náhrada škody a náhrada za poskytnutí věcné pomoci
 10. Kontrola veřejných ozbrojených sborů
 11. Vybraná oprávnění příslušníků v silničním, železničním, plavebním a leteckém provozu a právní úprava vybraných identifikačních dokladůcestovní doklady, občanský průkaz, řidičský průkaz a zbrojní průkaz
 12. Právní úprava činnosti zpravodajských služeb ČR – Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství. Právní úprava činnosti Hasičského záchranného sboru ČR.
 13. Právní úprava činnosti tzv. veřejných stráží – lesní stráž, myslivecká stráž, rybářská stráž a stráž přírody

Právní úprava krizového řízení a požární

Sekce je ve výstavbě.


Technické prostředky ochrany objektů

Zaměření předmětu

Předmět technické prostředky ochrany objektů (TOO) podává ucelený soubor informací o mechanických zábranných systémech (MZS) a elektrických zabezpečovacích systémech (EZS) využívaných bezpečnostními službami. Studenti se seznámí s hlavními prvky MZS a EZS, které se používají při obvodové, plášťové, prostorové a předmětové ochraně. Dále s prvky tísňového hlášení, ústřednami EZS a přenosovými prostředky.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu se student orientuje v systému technických prostředků používaných při ochraně objektů, zvládá základní principy jednotlivých prvků EZS a orientuje se v praktickém využití daných zabezpečovacích systémů v jednotlivých druzích ochrany.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Teorie mechanických zábranných systémů a jejich dělení
 2. Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany
 3. Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany
 4. Základní prvky vstupních otvorových výplní
 5. Cylindrické vložky, visací zámky a petlice
 6. Doplňkové prvky vstupních otvorových výplní
 7. Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany
 8. Přeprava peněz a cenností
 9. Teorie elektrických zabezpečovacích systémů a základní druhy ochrany
 10. Prvky plášťové ochrany, čidla kontaktní, bariérová, čidla destrukční a destrukčních projevů
 11. Prvky prostorové ochrany, čidla pohybová a jejich dělení
 12. Prvky předmětové ochrany, čidla bariérová, trezorová a na ochranu uměleckých předmětů
 13. Prvky obvodové ochrany, čidla pasívní a aktivní
 14. Prvky tísňového hlášení, veřejné a speciální tísňové hlásiče
 15. Ústředny EZS, jejich dělení, technické vybavení a doplňková zařízení
 16. Přenosové prostředky, přenos linkový, bezdrátový a ochrana přenosových tras

Právní úprava identifikačních dokladů

Sekce je ve výstavbě.


Drogová kriminalita

Zaměření předmětu

Představuje interdisciplinární předmět specializačního charakteru, který bude realizován tak, aby byla vyvážena teoretická i praktická složka. Průběžně bude využíváno aktuálních informací. Rapidní šíření závislostí, zejména návykových látek (alkohol, drogy, dopingové prostředky s hormonálním účinkem) představuje v současnosti rostoucí bezpečnostní rizika, neboť užívání těchto látek proniká razantně i do pracovních činností a začíná ohrožovat nejen jednotlivce, ale i zdraví a životy skupin občanů a působí též velké hmotné ztráty (havárie v dopravě, průmyslových podnicích apod.).

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student řeší aktuální zadání v kontextu se současnou drogovou scénou v ČR a EU. Všímá si též vlivu výroby a distribuce drog na globální bezpečnostní rizika (praní špinavých peněz, výcvik teroristů a další).

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Drogy a společnost – pohled do historie.
 2. Přehled přírodních drog.
 3. Přehled základních druhů syntetických drog, zneužívání léčiv.
 4. Prekurzory, anabolika, doping.
 5. Identifikace OPL v zadržených zásilkách a v biologickém materiálu.
 6. Drogová kriminalita, drogová scéna ve věznicích.
 7. Alkohol a kriminalita.
 8. Právní úprava drogové problematiky v ČR a v EU.
 9. Národní strategie protidrogové politiky vlády ČR na léta 2010-2018.
 10. Vývoj mezinárodní spolupráce od počátku 20. st. po současnost.
 11. Zdravotní a sociální aspekty závislostí.
 12. Přístupy k řešení drogového problému ve vybraných zemích (USA, Švýcarsko, Holandsko).

Management ve veřejné správě

Sekce je ve výstavbě.


Projektový management

Zaměření předmětu

Hlavním přínosem předmětu je naučit studenty základní principy, postupy a pravidla projektového managementu. Studenti si osvojí základní pojmy, nástroje, technickou a procedurální stránku zpracování projektu a základy projektového řízení. Účastník kurzu získá jasnou představu o logice projektového řízení, struktuře projektů, konkrétních aplikacích (v rámci Strukturálním fondů EU) a úspěšném vedení projektového týmu.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Absolventi kurzu si osvojí schopnost projektového myšlení, budou umět systematicky analyzovat problém v širším kontextu, naučí se využívat základní nástroje a metody plánování a zpracování projektů. Získají kompetence k participaci v projektovém týmu. Budou schopni samostatně řídit méně složité projekty, příp. být kvalifikovaným členem projektového týmu. Výstupem bude týmové zpracování vlastního (firemního) jednoduchého projektu (logického rámce).

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Základy projektového managementu.
 2. Vybrané metody a nástroje projektového managementu.
 3. Logický rámec projektu.
 4. Procesy projektového managementu – zahájení projektu.
 5. Plánování projektu.
 6. Realizace (implementace) projektových prací.
 7. Kontrolní postupy projektu.
 8. Uzavření projektu, závěrečné analýzy a učení se z realizace projektu.
 9. Kompetence manažera projektu a složení projektového týmu.
 10. Fondy Evropské unie.
 11. Případová studie  - zpracování projektové žádosti (počítačová učebna).
 12. Práce s programem Microsoft Project.

Kohezní politika

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí a orientace v problematice kohezní politiky EU a navazujících politik důležitých pro regionální rozvoj, včetně průmětu kohezní politiky EU do podmínek ČR. Navazující a prakticky orientované téma je dotační management.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá základní přehled o vývoji a přístupů ke kohezní politice, včetně znalostí týkající se dotačního managementu. Z hlediska kompetencí budou prohlubovány dovednosti v oblasti projektového řízení a dotačního managementu, analytické myšlení, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Teoretická východiska a vývoj kohezní politiky EU
 2. Navazující politiky EU ve vztahu k regionálnímu rozvoji
 3. Zásady a cíle kohezní polity EU, odpovědnosti a role
 4. Průmět kohezní politiky EU do podmínek ČR, odpovědnosti a role
 5. Dotační management a tvorba projektů financovaných ze zdrojů EU, případové studie
 6. Monitoring, reportování, kontrolní mechanismy a zpětná vazba

Regionální rozvoj regionů Evropy

Zaměření předmětu

Předmět se zabývá vývojem regionální politiky na evropském kontinentu, nástroji regionální politiky a jejími aktuálními problémy v jednotlivých regionech Evropy.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá přehled jednak o společné regionální politice Evropské unie a formách její implementace v jednotlivých oblastech Evropy.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vývoj regionální politiky na evropském kontinentu
 2. Vznik koordinované evropské regionální politiky
 3. Přístupy ke společné evropské regionální politice
 4. Priority společné evropské regionální politiky
 5. Nástroje společné evropské regionální politiky
 6. Regionální politika a prostorové plánování (RP a PP) ve Velké Británii
 7. RP a PP v Německu
 8. RP a PP ve frankofonních zemích
 9. RP a PP v Itálii
 10. RP a PP Skandinávských zemí
 11. RP a PP Španělska a Portugalska
 12. RP a PP zemí Visegrádské čtyřky
 13. RP a PP zemí CADSES

Organizace v regionálním rozvoji

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na prezentaci kompletní struktury veřejné správy s důrazem na regionální rozvoj, dále na specifikaci významu, úlohy a pozice veřejného sektoru v regionálním rozvoji a konečně na provázání vztahů veřejného sektoru a ostatních aktérů regionálního rozvoje.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student si osvojí praktické znalosti fungování systému veřejné správy z pohledu regionálního rozvoje. Znalost institucí (příslušných orgánů a legislativy) vytváří - spolu s předcházející Regionální a municipální ekonomikou - dostatečná teoretická i praktická východiska ke studiu navazujících předmětů bezpečnostně právního charakteru. 

Hlavní témata – obsah předmětu

Předmět je rozdělen do čtyř částí.

 1. Institucionální a organizační zajištění veřejného sektoru (má vazbu na předmět Veřejná správa). Student si upevní znalosti organizační struktury veřejné správy (horizontální i vertikální), vztahu státní správy a samosprávy a především zákonodárného procesu.
 2. Úvod do regionální politiky (souvisí s následným předmětem Regionální rozvoj a politika). Student pochopí obecné místo a úlohu veřejného zájmu a politiky, jejich konkrétní důsledky na růst veřejného sektoru a na problematiku veřejných financí. Teoretické vědomosti tzv. veřejných statků rozšíří o praktické znalosti jejich financování. Osvojí si základní znalosti příčin, motivů a nástrojů regionální politiky.
 3. Regionální rozměr sektorových politik akcentuje přesah regionální problematiky do ostatních, tzv. sektorových politik, které mohou účinnost regionální politiky zesilovat nebo také oslabovat. Student si osvojí charakteristiky hlavních sektorových politik, kompetence relevantních orgánů veřejné správy a jejich nástroje.
 4. Neziskový sektor. Student získá vyvážený pohled na sektor a jeho úlohu mezi veřejným a soukromým sektorem.

Bezpečnost a rozvoj v krajině

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky přímých a nepřímých vazeb v krajině a nastínit bezpečnostní souvislosti některých opatření a činností, které je v krajině při řízení investic a zajištění investiční výstavby také vykonávat. Prostředí a příroda okolo tvoří propojený systém a má silný vztah k rozvoji území a jeho citlivým místům, které lze specifikovat jako místa zvýšeného environmentálního rizika regionálního rozvoje. Předmět navazuje na základní poznatky z ochrany životního prostředí, krajinného plánování, veřejné správy a principů udržitelného rozvoje. Cílem je objasnit krajinné, ekonomické a sociální souvislosti regionálních environmentálních rizik jako jsou povodně, požáry, větrné smršti, zemětřesení, pohyby půdy a další. Část předmětu bude věnována genezi a vývoji pohledu na tyto rizika a jejich kalkulaci do regionálního rozvoje. Kromě hlavních environmentálních rizik v ČR budou specifikována světová rizika a potenciální problémové regiony i konkrétní projevy rizik v krajině.  Část přednášky bude věnována také snížení rizika v krajině a případné prevenci.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o vazbách a vztazích mezi environmentálními sférami v krajině a o procesech spojených s hledáním případných rizik a jejich snižováním při přípravě investic a budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální rizika v terénu, najít podklady pro jejich vyhodnocení a určit možný rozsah rizika v konkrétním případu. 

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vztah člověk – příroda a jeho geneze v prehistorické a historické době
 2. Civilizace, kolapsy a jejich příčiny ve vztahu k prostředí a krajině
 3. Příroda, její vitalita, omezení a limity rozvoje v přírodním prostředí
 4. Rizika z hlediska vod
 5. Rizika z hlediska půdy a geologické struktury
 6. Rizika povětrnostní, jejich cykly a působení
 7. Rizika požárů a fatálních havárií
 8. Rizika vzniklá kombinací faktorů přírodního prostředí
 9. Ekonomické a sociální dopady rizik na rozvoj regionů
 10. Nové skupiny rizik související s činností člověka
 11. Globální a u nás neznámá rizika jejich řešení
 12. Politika zajištění environmentální bezpečnosti v ČR

 

Forenzní psychologie

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studující s forenzní psychologií jako aplikovanou psychologickou disciplínou, jejíž poznatky mohou uplatnit v praxi. Proto je obsah předmětu zaměřen spíše na praktické využití poznatků než na teoretické přístupy a koncepce, které charakterizují forenzní psychologii jako jednu z psychologických věd.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu budou studující znát jak psychologické poznatky o osobnosti pachatele, tak i o psychologii oběti trestných činů. Své vědomosti budou umět tvůrčím způsobem uplatnit jak při jednání s pachateli (např. při jejich výslechu, vyšetřování, zjišťování motivace jejich jednání, včetně vyšetřování dětských pachatelů), tak i při jednání a poskytování pomoci obětem trestných činů.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Předmět a metody forenzní psychologie
 2. Psychologie pachatelů trestných činů
 3. Psychologické a kriminologické zkoumání mladistvých pachatelů
 4. Kriminální jednání a jeho motivace
 5. Jednání s nebezpečnými pachateli
 6. Dopad trestného činu na oběť
 7. Posttraumatická stresová porucha
 8. Poskytování pomoci v situaci tísně
 9. Role oběti při vyšetřování trestného činu
 10. Jednání s obětí trestného činu

Kriminologické aspekty extremismu a terorismu

Zaměření předmětu

Obecným cílem předmětu „Kriminologické aspekty extremismu a terorismu“ je seznámit studenty s obsahem kriminologie jako samostatné vědní disciplíny a zejména s pojmy radikalismus, extremismu a terorismus. Specifickým cílem předmětu je pak seznámit studenty s problematikou extremismu a terorismu jako fenoménech současné doby, které jsou produktem současného globalizovaného světa a sebeuvědomování si člověka v této společnosti. V předmětu bude upozorněno na skutečnost, že extremismus a terorismus je jednou z nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb současnosti a umožní studentům vnímat tyto fenomény, identifikovat jejich společenské příčiny a konkrétní projevy, jakož i varovné signály, které jejich příchod na veřejnost předcházejí. Studenti budou seznámeni s možnostmi prevence a případných organizačních opatřeních bezpečnostního managementu v regionech v relaci na hrozby projevů extremismu či terorismu. 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v kriminologických aspektech extremismu a terorismu z pohledu bezpečnostního managementu v regionech.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Úvod do předmětu; kriminologie jako vědní disciplína – obsah a možnosti využití
2. Původy radikalismu, extremismu a terorismu ve společnosti
3. Definice extremismu a terorismu a jejich využití při činnosti bezpečnostního managementu v regionech
4. Možnosti prevence výskytu projevů extremismu a terorismu na regionální, národní a globální úrovni
5. Bezpečnostní management v regionech jako součást boje proti výskytu extremismu a terorismu
6. Způsoby represe výskytu projevů extremismu a terorismu
7. Znalecké a expertní zkoumání projevů extremismu a terorismu z pohledu bezpečnostního managementu v regionech
8. Příklady dobré praxe při řešení problematiky projevů extremismu při konaných veřejných shromážděních
9. Příklady dobré praxe při zajištění veřejného pořádku v regionech s ohledem na problematiku extremismu
10. Součinnost bezpečnostního managementu v regionech a orgánů státní správy při řešení problematiky extremismu
11. Aktuální stav projevů extremismu a terorismu v ČR a v bezpečnostním prostředí
12. Bezpečnostní strategie ČR v oblasti boje proti extremismu a terorismu

 

Trestní právo

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti trestního práva. Studenti jsou seznámeni nejen s teorií trestního práva a úpravou de lege lata, ale i s praktickým využitím institutů trestního práva v praxi (de lege aplicata).

Výstupy předmětu - výstupy učení

Student by měl získat základní přehled o problematice trestního práva  a to zejména se zaměřením na praktické využití nabytých znalostí v aplikační praxi. Znalosti studentů, získané v to tomto předmětu, představují základ, pro pracovní uplatnění v oborech, které se trestního práva  týkají  (Policie ČR, Vězeňská služba ČR a další bezpečnostní sbory).

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Systém sankcí v právním řádu ČR, předmět trestního práva a základy trestní odpovědnosti (působnost trestních zákonů, pojem trestného činu, vymezení přečinů a zločinů, základní teoretické zásady trestního práva).
 2. Objekt trestného činu, objektivní stránka trestného činu, subjekt (pachatel) trestného činu, subjektivní stránka (zavinění) trestného činu.
 3. Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestní odpovědnosti.
 4. Zásady pro ukládání trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku a rozbor trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku.
 5. Trestní odpovědnost a trestání mladistvých, soudnictví ve věcech mládeže.
 6. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestné činy proti rodině a dětem.

Nauka o zbraních a střelivu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu „Zbraně a střelivo“ je seznámit studenty s právním rámcem užití zbraně dle nového zákona o střelných zbraních a střelivu, jakož i s konstrukcí zbraně a principy její funkce, vč. konstrukce střeliva. Při výuce bude věnována pozornost i zákonnému použití zbraně a deliktům, jakož i okolností vylučujících protiprávnost při užití zbraně dle trestního zákona. Předmět je zamýšlen jako teoretický úvod do problematiky zbraní a střeliva a jako motivace k získání zbrojního průkazu. Po vzájemné dohodě studenta a vedení školy je možno v mimoškolním čase pro studenty zorganizovat praktické nácviky střelby na střelnici.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice právního rámce držení a užití zbraní a střeliva a základních technických znalostí funkce zbraně a střeliva.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Ústavní základy a právní rámec držení zbraní a střeliva
 2. Pojem zbraně, rozdělení zbraní, vymezení pojmu zbraně
 3. Střelné zbraně a jejich užití dle zákona o střelních zbraních a střelivu
 4. Kategorie zbraní a střeliva
 5. Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva
 6. Zbrojní průkaz a zbrojní licence
 7. Registrace zbraně a průkaz zbraně
 8. Informační systémy zbraní a střeliva a provozovaných střelnic
 9. Sankce a delikty spojené s držením a použitím zbraní
 10. Použití zbraně dle trestního zákona
 11. Principy činnosti střelných zbraní
 12. Konstrukce střeliva a jeho funkce