EN

Předměty

Základy ekonomie

Zaměření předmětu

Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín, osvojit si základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni pochopit hospodářský mechanismus a analyzovat ekonomická fakta a činit z této analýzy závěry pro chování subjektů z pohledu mikroekonomického i analyzovat hospodářství jako celek. Dále budou studenti schopni činit závěry pro hospodářskou politiku a pochopit propojení národních ekonomik.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Ekonomické principy; základní kategorie a vazby z pohledu nejnovějších vědeckých poznatků.
 2. Koncept poptávky a nabídky, elasticita poptávky a nabídky.
 3. Trh a tržní rovnováha, cenový mechanismus, příčiny tržních selhání.
 4. Základy rozhodování ekonomických subjektů na různých typech trhů.
 5. Základní makroekonomická východiska k pochopení fungování ekonomiky.
 6. Makroekonomická rovnováha, základy teorie otevřené ekonomiky.
 7. Trh peněz, inflace, nezaměstnanost, hospodářský růst a stabilizační, resp. zahraničně-ekonomické politiky.

Základy práva

Zaměření předmětu

Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce ke speciálním bezpečnostním, kriminologickým, kriminalistickým a právním disciplínám, které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Posluchači jsou seznámeni se základními atributy právního státu, ústavního systému a fungování veřejné moci v České republice a tím je jim umožněno prohloubit si v širokém kontextu společenských věd základy vlastního právního vědomí souvisejícím s výkonem veřejné moci.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Právní stát (vázanost státu právem, lidská práva, dělba moci, demokratický charakter státu).
 2. Ústavní pořádek ČR (Ústava, ústavní zákony, hierarchie právních norem)
 3. Ústavní zakotvení moci zákonodárné
 4. Ústavní zakotvení moci výkonné
 5. Ústavní zakotvení moci soudní
 6. Ústavní zakotvení samospráva v ČR, speciální ústavní orgány, Veřejný ochránce práv
 7. Listina základních práv a svobod, zakotvení základních lidských práv v mezinárodních dokumentech
 8. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR a další ústavní předpisy
 9. Správní právo a veřejná správa
 10. Trestní právo a orgány činné v trestním řízení
 11. Finanční právo a finanční správa ČR
 12. Mezinárodní právo veřejné a vztah právního řádu ČR k právu mezinárodnímu
 13. Právo Evropské unie, členství ČR v Evropské unii

Management

Zaměření předmětu

Zaměřením přednášek předmětu Management je vybavit studenty znalostmi a technikami teoretických a praktických základů manažerských činností (vybraný průřez relevantních manažerských funkcí, metod a technik managementu). Cílem předmětu je připravit studenty na aplikaci poznatků pro nižší a střední stupeň řízení podnikatelských a neziskových subjektů a vytvořit předpoklady pro jejich další rozvíjení. Teoretické přednášky budou doplněny případovými studiemi praktických manažerských přístupů. Obsah předmětu je dále rozšiřován navazujícími předměty Management lidských zdrojů, Projektový management, Marketing, Strategické plánování a Organizace v regionálním rozvoji.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti znalosti o základních funkcích managementu včetně dovednosti jejich praktického využití při řízení organizací. Studenti si osvojí principy, nástroje a techniky základních manažerských činností v souladu se žádoucími kompetencemi vykonávání manažerské práce ve standardních podmínkách i v podmínkách změn.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Podstata managementu, vymezení základních pojmů.
 2. Historické kořeny managementu, vývoj a hlavní rozvojové směry.
 3. Management organizace. Společenská odpovědnost firem.
 4. Manažerské funkce.
 5. Metody a techniky managementu.
 6. Rozhodování a řešení problémů
 7. Strategický management.
 8. Management změn a inovací.
 9. Management znalostí.
 10. Management rizik.
 11. Management kvality (TQM, EFQM, CAF). Přednáška garanta společně s představitelem managementu KÚ.
 12. Time management. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z KÚ.
 13. Etika a kultura práce manažera. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z KÚ.

Regionalistika

Zaměření předmětu

Regionální geografie a regionalistika vytvářejí postupy zabývající se vymezováním, typologií, hierarchií, charakteristikou, hodnocením, srovnáváním a vývojem regionů. Studenti by se s těmito postupy měli seznámit, neboť regionální rozvoj se uskutečňuje v mozaice regionů různých typů a hierarchie. Uvedené disciplíny se, mimo jiné, zabývají regionálními disparitami. Otázkou je, zda tyto disparity při tvorbě regionální politiky a uskutečňování regionálního rozvoje zachovat, tlumit nebo odstraňovat, tak, aby další vývoj byl pozitivní a trvale udržitelný.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti pochopí pojem region v jeho různých formách a variantách. Naučí se vymezovat regiony, charakterizovat je, nalézat regionální rozdíly, tak, aby tyto schopnosti pak mohli uplatnit v rámci regionální politiky a regionálního rozvoje.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod – definice.
 2. Sídla a osídlení.
 3. Region (charakteristiky a typologie).
 4. Region a regionalizace.
 5. Regiony a jejich základní charakteristiky.
 6. Řádovostní hierarchizace regionů.
 7. Regionální rozdíly.
 8. Regionální procesy.
 9. Migrace
 10. Urbanizace a sídelní dělba práce.
 11. Sociálně geografický systém
 12. Modely prostorového uspořádání území.

Mapy a GIS pro regionální rozvoj

Zaměření předmětu

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s metodami vyhledávání a sběru geografických dat a se základními informačními zdroji o regionech. Dalším cíle předmětu je seznámit studenty s mapováním v terénu a vznikem různých mapových děl a zobrazení krajiny tak aby byli schopni si uvědomit plně vztah mezi realitou a jednotlivými mapami dostupnými prostřednictvím internetových serverů nebo sdílení mapových podkladů. Další část výuky je věnována základní analýze získaných dat a procesu získávání a zaznamenávání dat, včetně prostorových. Studenti budou seznámeni se základními interpretačními a mapovacími metodami, s aplikací různých zobrazení, map ze serverů a databází. Součástí výuky bude základní úvod do využití GIS (geografické informační systémy) – ESRI a výstupů DPZ (dálkového průzkumu Země. Předmět se v praktické rovině zabývá prostorovým charakterem krajiny, kde je kladen důraz na ekologické, produkční, obytné a další hodnoty.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni nalézat, získat, ověřit si a tvořit data vztahující se k problematice plošného regionálního rozvoje. Budou schopni graficky data zajistit a vyhodnotit vytvořit jednoduché analýzy i syntézy grafických datových zdrojů. Během studia budou studenti pracovat s GIS ESRI, MS Excel, odvozenými Arc-Gis dostupnými veřejně na sítích a budou jim předvedeny i ukázky dalších programů hodnocení dat.

Hlavní témata – Obsah předmětu

 1. Kvantitativní metody v regionalistice.
 2. Metody sběru dat, databáze, mapy. Historické mapy.
 3. Mapy, mapování, kartografie a její vývoj, průměty, projekce, měřítka, souřadnice, GPS zaměřování
 4. Základy práce s mapami ve všech podobách, ZM, odvozené mapy a jejich obnova, katastrální mapy
 5. Tématické mapy – půdní mapy, geologické mapy, lesní mapy, krajinářské mapy, půdní mapy a další
 6. Základní práce s GIS (shape a databáze) a GPS, jejich přesnost,
 7. Práce s GIS obecně – projekt x úloha (ESRI nebo Arc GIS)
 8. Dostupné veřejné GIS projekty a servery v ČR i mimo ČR
 9. Google, NASA databáze a další zdroje DPZ, včetně vojenského snímkování a aplikovaných IR a nočních snímků
 10. Prostorové plánování - legislativní rámce a zdroje (AOPK, INSPIRE, ČGS, HEIS, aj.)
 11. Metody krajinného plánování a jejich využití, výstupy a přesnost, praktické mapování
 12. Metody mapování pro potřeby územního plánování – ÚPD, ÚAP, ZÚR, strategické plány a rozvojové dokumenty
 13. Interpretace získaných dat a provedených analýz, vlastní grafické výstupy, syntetická mapa, tématická mapa.

Základy odborné práce a práce s informacemi

Zaměření předmětu:

Kritické myšlení operuje s tezí, že cílem lidského poznání není nalezení informací, ale jejich kritická interpretace. Předmět se zaměřuje na širokou oblast informací v současném světě. Studující budou seznámeni s typy informací, s technikami jejich hledání i taxonomie. Následně si osvojí principy kritického čtení a kritické analýzy informací. Významnou složkou předmětu je osvojení si principů psaní odborných textů a jejich obsahové a pragmatické interpretace.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studující si rozvinou kompetence nutné pro etickou, věcně, odborně i pragmaticky správnou práci s informacemi a pro psaní seminárních i bakalářských prací, které následně budou uplatňovat po celou dobu studia.

Hlavní témata – Obsah předmětu

Pozornost bude věnována především následujícím tématům: Informace v dnešním světě; Informační zdroje: klasické, online, jejich taxonomie, možnosti a meze jejich hledání a poznání; Zpracování informací (data a metadata); ISBN, ISSN, CODEN, SICI, DOI a normy nejen citační; Autorské právo; Informace a byznys – ochrana informací; Informační etika a hodnocení informací; Kritická práce s informacemi; Kritické myšlení a kritické čtení; Obsahová a pragmatická analýza textu; Odborný text, jeho charakteristiky a analýza; Seminární a bakalářská práce – náležitosti, struktura, citace, etika; Odborný a populárněnaučný článek – náležitosti, struktura.


ICT pro regionální rozvoj 1

Zaměření předmětu:

Studující si osvojí potřebné kompetence pro práci s moderními komunikačními technologiemi a budou schopni je efektivně využít v regionalistické praxi. Naučí se na pokročilé úrovni pracovat s programy sady Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).

Hlavní témata – Obsah předmětu

WORD: funkcionality programu, rozdíl Word 2003, 2007, 2010, rozložení stránky, okraje, odstavec, formát a styl, vkládání, obrázky, grafy, objekty, textová pole, vzorce, odkazy, obsah, poznámky pod čarou, rejstříky, hromadná korespondence, sledování změn a revize, zámek, tisk, PDF konverze, Word v edukační praxi

EXCEL: funkcionality programu, rozdíl Excel 2003, 2007, 2010, listy, buňky, styly, formát buněk, vzorce základní a pokročilé, grafy, kontingenční tabulky, Excel v edukační praxi

POWERPOINT: funkcionality programu, rozdíl Powerpoint 2003, 2007, 2010, slidy, velikost, orientace, formát slidů, template, vkládání objektů, jejich pořadí a umístění, efekty a jejich využití, Powerpoint v edukační praxi

ACCESS: funkcionality programu, rozdíl Access 2003, 2007, 2010, databáze – pojetí, struktura, pole, prvky databází a jejich provázanost, úpravy databází, práce s kontingenčními tabulkami, Access v edukační praxi


Základy urbanismu

Zaměření předmětu

Předmět je základním kurzem v oblasti studia prostorově – organizační stránky regionů, měst a vesnic a úvod do věd, které se touto problematikou zabývají tj. urbanismu a územního plánování. Předmět se soustředí na seznámení studenta s fyzickou podstatou měst a regionu (vývoj stavby měst, struktura, kompozice, funkce a fungování).

Výstupy předmětu – výstupy učení

Absolventi předmětu získají orientaci v metodách, základních urbanistických principech a postupech a v nástrojích, procesech a dokumentech územního plánování, úloze jednotlivých aktérů.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Urbanismus - úvod, pojmy, teorie
 2. Sídelní struktury - uspořádání a organizace sídla
 3. Vývoj stavby měst
 4. Uspořádání a organizace sídla
 5. Urbanistická kompozice
 6. Funkce bydlení
 7. Funkční složky území - občanská vybavenost
 8. Funkce výroba pracovní příležitosti
 9. Zeleň v území a v sídle
 10. Funkce rekreace
 11. Doprava
 12. Technická infrastruktura v sídle

Veřejná správa

Zaměření předmětu

Povinný jednosemestrální předmět obsahuje poznatky z obecné části správního práva a správní vědy. Posluchači se zde seznámí například s veřejnou správou, s jejími subjekty a vztahy, se správní vědou, a s organizační výstavbou veřejné správy.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Posluchači se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty veřejné správy, s jejími subjekty a vztahy; se správní vědou, s organizační výstavbou veřejné správy a s tzv. veřejnou službou. Dále se posluchači seznámí s problematikou úkolů veřejné správy, s rozhodováním uvnitř tohoto systému a s fenoménem efektivnosti veřejné správy.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy
 2. Subjekty veřejné správy
 3. Správní věda, správní politika, reformy a modernizace veřejné správy
 4. Organizace veřejné správy – typy a druhy organizace, organizační principy, organizační moc a organizační modely
 5. Organizace veřejné správy v České republice
 6. Státní správa v České republice
 7. Samospráva a ostatní veřejná správa v České republice
 8. Zaměstnanci ve veřejné správě
 9. Úkoly veřejné správy I. – pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy
 10. Úkoly veřejné správy II. – transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů
 11. Rozhodování ve veřejné správě
 12. Hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria – efektivnost, hospodárnost, úspornost, účelnost, přiměřenost,
 13. Efektivnost veřejné správy – některé teorie a některé praktické problémy měření efektivnosti

Strategické plánování a řízení obcí a regionů

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na strategické plánování a řízení obcí, regionů a krajů včetně potřebných souvislostí a vazeb. Budou využívány relevantní případové studie z praxe. Vzhledem ke skutečnosti, že nejvýznamnější procesy podpory regionálního rozvoje se odehrávají právě prostřednictvím strategického plánování, seznamuje tento předmět studenty oboru s jedním ze stěžejních nástrojů praktické aplikace regionálního rozvoje a regionální politiky.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá základní přehled o metodách a technikách plánování, znalosti pro zpracování analýz i návrhové části strategických dokumentů, včetně akčních plánů a projektů. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce při tvorbě případových studiích, kritické myšlení při jejich obhajobě, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Strategické plánování v kontextu plánování rozvoje.
 2. Teorie a přístupy ke strategickému plánování a řízení
 3. Strategické plánování ve veřejné správě se zaměřením na obce a kraje, případové studie
 4. Nástroje strategického plánování
 5. Proces strategického plánování
 6. Správní komunikace a participace veřejnosti v procesu strategického plánování
 7. Profil města, obce, regionu, SWOT analýza, analýza rizik, finanční analýza
 8. Strategická vize, tvorba návrhové části plánu – vize, struktura plánu, cíle
 9. Akční plány a programy, projekty
 10. Zpětná vazba ve strategickém plánování, indikátory
 11. Implementační pravidla a řízení změn
 12. Systémové myšlení, systémová dynamika, metoda Balanced Scorecard

Regionální a municipální ekonomika

Zaměření předmětu

Hlavním cílem a zaměřením předmětu je dodat studentům dostatečné teoretické základy pro další rozvoj a praktické aplikace. Předmět otevírá sociálně ekonomickou problematiku z pohledu regionalistiky, neboli tradiční přístup sociálně ekonomických věd je na příkladu ekonomie rozšířen o dimenzi prostoru a vzdálenosti. Klade otázky typu „kde“ a „proč“.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student si osvojí poznatek, že rozšíření přístupu sociálně ekonomických věd o dimenzi prostoru a vzdálenosti navozuje nová témata jak v chování sociálně ekonomických subjektů, tak ve fungování určitého území. Tyto teoretické poznatky využije - spolu s předmětem Organizace regionálního rozvoje pojednávajícím o institucích veřejného sektoru - jako východiska následného předmětu Regionální rozvoj a politika.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvodní kapitoly definují předmět regionální a municipální ekonomika a jeho místo mezi obecnou ekonomií a (multidisciplinární) regionalistikou, praktické impulzy a teoretická východiska.
 2. Další problémový okruh, který je rozdělen do více přednášek, se zabývá mikroúrovní, konkrétně chováním ekonomických subjektů (lokalizací), a prostorovými stránkami poptávky a nabídky.
 3. Nedílnou součástí je také analýza makroúroveň, čili teorii prostorového uspořádání, fungování regionů a specifika municipalit.
 4. Samostatnou kapitolu tvoří akcent na ekonomii veřejného sektoru, čili teoretické východisko (regionální) politiky.
 5. Výklad je doplněn tzv. dodatky, které mají za cíl zasadit problematiku do širších souvislostí: Charakter ekonomického myšlení, Vývoj ekonomického myšlení, Výrobní faktory a lokální trh, Ekonomické myšlení a statistika, Regionální politika v EU.
 6. Problematika je ilustrována na příkladu České republiky.

Metody sběru dat a jejich analýza v regionálním rozvoji

Zaměření předmětu

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat o regionech. Další část je věnována analýze získaných nebo dosažitelných dat a také procesu získávání dat , a to ať již dostupným veřejně nebo jen po ověření. Studenti budou seznámeni se základními statistickými a mapovacími metodami, s aplikací datových programů a databází.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni nalézat, získat nebo si ověřit data vztahující se k problematice regionálního rozvoje. Budou schopni statisticky i graficky tato data vyhodnotit za pomocí cílené analýzy grafických nebo číselných datových zdrojů. Během studia budou studenti pracovat s MS Excel a dalšími s tím, že jim budou předvedeny i ukázky jiných programů na vyhodnocení dat.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Statistické metody sběru dat v regionalistce
 2. Veřejně dostupné databáze.
 3. Přehled informačních zdrojů dat (regionální národní účty)
 4. Konstrukce regionálních deskriptorů.
 5. Základní klasifikace a číselníky a jejich mezinárodní standarty (OKEČ, KZAM, NUTS).
 6. Základy práce s regionálními deskriptory (deskripce statistická a grafická).
 7. Transformace dat, kategorizace, filtrace dat, rozdělení souboru, vážení dat
 8. Korelační analýza, korelační koeficient
 9. Vlastnosti, korelace a kovariance, korelace a kauzalita
 10. Interpretace získaných dat a provedených analýz, grafické výstupy.

Evropská unie

Cílem předmětu je poskytnout přehled historického vývoje i současného fungování institucí Evropské unie s ohledem na význam a roli regionů v EU (zesíleně od 90. let 20. století). Důraz je kladen na historicko-teoretickou i aktuální problematiku. V historicko-teoretické části budou diskutovány nejdůležitější vybrané teoretické přístupy k evropské integraci v kontextu vývoje politiky ES/ES od 50. let minulého století. Hlavní část předmětu bude představovat rozbor fungování institucí Evropské unie dle schválené Lisabonské smlouvy. Navíc budou rozebrány další součásti evropských struktur (výbor regionů), mimo jiné i takové, které nově zavedla Lisabonská smlouva, například Evropská služba vnější akce. Výklad uzavře aktuální téma současného stavu EU, dopad finanční krize na regiony v evropských zemích a diskuse otázek souvisejících s budoucím vývojem Unie, prohlubováním evropských struktur i případným rozšiřováním EU.

Zaměření předmětu

Evropská unie, instituce EU, vztah členských států a EU, regiony, euroregiony a jejich význam, historické i aktuální otázky

Výstupy předmětu – výstupy učení

samostatná četba, v případě semináře seminární práce, prezentace výsledků samostatné práce

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Pojem integrace; historie, teorie a evropská integrace,
 2. Nositelé integrace: formální a neformální integrace
 3. Historické kořeny a vývoj evropské integrace
 4. Teoretická rovina: realistický vs. liberální pojem politiky
 5. Metodická rovina: mezivládní vs. supra/nadnárodní model
 6. Národní stát, regiony a evropská integrace: Je „europeizace” řešením?
 7. Instituce EU (praxe) – složení, fungování, legislativní proces
 8. Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr
 9.  Výbor regionů, Poradní orgány, agentury
 10.  Evropské projekty přelomu tisíciletí (východní rozšíření
   a transformace EU – funkcionální a teritoriální faktory)
 11. Prohlubování EU (Lisabonská smlouva a poté)

Základy sociologie

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními sociologickými pojmy, teoriemi, tématy a paradigmaty tak, aby studenti prostřednictvím sociologie porozuměli sociálním jevům a procesům a hlouběji se zamysleli nad problémy moderní a postmoderní společnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování budou studenti rozumět základním sociologickým pojmům. Výstupy učení jsou zaměřeny na získání základních znalostí a dovedností sociologického myšlení.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vznik a vývoj sociologie jako vědy.
 2. Základní sociologické pojmy. Otázky a paradigmata současné sociologie.
 3. Společenství a společnost.
 4. Sociologické pojetí skupin a sociální struktury.
 5. Sociální interakce a integrace. Výchova, vzdělání a proces socializace.
 6. Sociální řád. Sociální rovnost. Sociální nerovnost.
 7. Sociální stratifikace a sociální mobilita. Sociální vývoj jako pokrok a změna.
 8. Globalizace a soudobá společnost.
 9. Sociologie medií a komunikace. Problematika vlivu masových médií.
 10. Problematika multikulturalismu: identita, kultura a etnicita.
 11. Skupinové myšlení a napětí. Kriminalita, sociální problémy a konflikty.
 12. Kolektivní sociální jednání. Občanská společnost a typologie sociálních hnutí.
 13. Sociologie města: procesy, změny a problémy městských oblastí.
 14. Sociologie veřejné správy. Organizace, instituce, byrokracie.

Základy marketingu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je vymezit základní kategorie moderního marketingu a marketingových přístupů ve vazbě na management se zaměřením na praktické uplatnění v malých a středních podnicích, bankovnictví a v regionálním managementu. Obsah předmětu je zaměřen zejména na marketingový mix, marketingový plán a marketingovou komunikaci. Součástí přednášek jsou případové studie, které si kladou za cíl ukázat uplatnění marketingových přístupů a technik v regionálním a bankovním prostředí. Aplikační část předmětu bude probíhat na počítačové učebně.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti základní znalosti marketingových pojmů, metod a postupů a pochopí systém praktické aplikace v malých a středních podnicích, bankovnictví a regionálním managementu.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Úvod do marketingu. Základní pojmy, podstata, definice.
 2. Koncepce marketingového řízení.
 3. Marketingový proces. Segmentace trhu.
 4. Marketingový mix.
 5. Produkt.
 6. Cenová politika.
 7. Distribuční politika.
 8. Marketingová komunikace a propagace (výuka na počítačové učebně).
 9. Strategické plánování.
 10. Marketingový plán MSP.
 11. Marketingový výzkum.
 12. Případová studie (výuka na počítačové učebně).
 13. Případová studie.

Řízení lidských zdrojů

Zaměření předmětu

Zaměřením předmětu Řízení lidských zdrojů je rozšířením znalostí základů managementu a jejich aplikace v organizaci s cílem hlubšího pochopení složitosti, struktur, vazeb a procesů probíhajících v prostředí těchto organizací. Hlavním přínosem bude systémový pohled na strategii řízení lidského kapitálu, důraz bude kladen na osvojení si základních dovedností v procesech vedení lidí (tzv. soft skills). Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Absolvováním předmětu si studenti osvojí dovednost manažerského myšlení potřebného pro praktickou aplikaci poznatků v oblasti ovlivňování lidí, motivování a komunikace. Po absolvování předmětu by studenti měli znát základní nástroje a techniky úspěšného vedení lidí a řízení lidských zdrojů. Cílem je vybavit studenty relevantními technikami vedení lidí (soft skills) tak, aby je dokázali aplikovat v praxi a byli schopni dalšího sebevzdělávání a byli připraveni na další rozvoj manažerských dovedností. Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací, práci v týmech.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Strategie řízení lidského kapitálu v organizaci.
 2. Personální řízení a jeho úloha v organizaci. Personální administrativa.
 3. Systemizace a popis pracovních míst.
 4. Péče o pracovníky, pracovní podmínky. Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace.
 5. Získávání, výběr a přijímání pracovníků. Adaptace pracovníků. Případová studie (počítačová učebna).
 6. Motivování pracovníků. Metody a nástroje pracovní motivace.
 7. Řízení výkonu. Metody hodnocení pracovníků.
 8. Základní techniky aplikované v řízení a vedení lidí.
 9. Vedení a komunikování.
 10. Systém komunikace v organizaci. Pracovní porady. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 11. Mentorování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 12. Koučování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 13. Personální informační systémy a personální dokumentace. Personální audit.

ICT pro regionální rozvoj 2

Zaměření předmětu

Studující si osvojí potřebné kompetence pro práci s moderními komunikačními technologiemi a budou schopni je efektivně využít v regionalistické praxi. Naučí se na pokročilé úrovni pracovat s programy sady Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).

Hlavní témata - obsah předmětu

WORD: funkcionality programu, rozdíl Word 2003, 2007, 2010, rozložení stránky, okraje, odstavec, formát a styl, vkládání, obrázky, grafy, objekty, textová pole, vzorce, odkazy, obsah, poznámky pod čarou, rejstříky, hromadná korespondence, sledování změn a revize, zámek, tisk, PDF konverze, Word v edukační praxi

EXCEL: funkcionality programu, rozdíl Excel 2003, 2007, 2010, listy, buňky, styly, formát buněk, vzorce základní a pokročilé, grafy, kontingenční tabulky, Excel v edukační praxi

POWERPOINT: funkcionality programu, rozdíl Powerpoint 2003, 2007, 2010, slidy, velikost, orientace, formát slidů, template, vkládání objektů, jejich pořadí a umístění, efekty a jejich využití, Powerpoint v edukační praxi

ACCESS: funkcionality programu, rozdíl Access 2003, 2007, 2010, databáze – pojetí, struktura, pole, prvky databází a jejich provázanost, úpravy databází, práce s kontingenčními tabulkami, Access v edukační praxi


Územní plánování

Zaměření předmětu

Předmět je pokračujícím kurzem v oblasti studia prostorově – organizační stránky regionů, měst a vesnic. Předmět se soustředí na seznámení studenta s podstatou územního plánování. Studijní předmět vymezuje územní plánování jako součást regionalistiky a řízení regionálního rozvoje. Popisuje souvislosti v rámci realizace regionální politiky a naplňování principů udržitelného rozvoje území. Definuje základní metody a nástroje, používané pro naplnění cílů územního rozvoje. Analyzuje legislativu pro obor územního plánování a její aplikace v praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Absolventi předmětu získají orientaci v nástrojích, procesech a dokumentech územního plánování a úloze jednotlivých aktérů.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Územní plánování - základní pojmy
 2. Vývoj územního plánování
 3. Územně plánovací legislativa
 4. Nástroje územního plánování
 5. Aktéři územního plánování
 6. Proces tvorby územně plánovacích dokumentací a podkladů
 7. Aktuální témata prostorového rozvoje a fungování sídel a regionů

Cestovní ruch

Zaměření předmětu

Predmet sa zaoberá vymedzením základných pojmov a vzťahov v systéme cestovný ruch, charakteristikou odvetvia cestovných ruch v medzinárodnom, národnom a regionálnom kontexte a uvádza základné informácie o organizácii, politike a podpore uvedeného odvetvia v krajine.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Cieľom predmetu je oboznámiť sa s odbornou terminológiou používanou v cestovnom ruchu, s funkciami cestovného ruchu a poukázať na možnosti rozvoja podnikania v tejto oblasti, objasniť význam cestovného ruchu pre rozvoj národnej a regionálnej ekonomiky, oboznámiť s organizáciou cestovného ruchu, aktuálnou politikou cestovného ruchu a nástrojmi podpory rozvoja cestovného ruchu v ČR a SR.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Cestovný ruch ako systém a jeho kvalifikácia
 2. Ponuka v cestovnom ruchu
 3. Dopyt po cestovnom ruchu
 4. Trh cestovného ruchu a jeho osobitosti
 5. Cestovný ruch v národnej ekonomike
 6. Hospodárske funkcie cestovného ruchu
 7. Medzinárodný cestovný ruch
 8. Regionalizácia cestovného ruchu
 9. Cestovný ruch v ekonomike regiónu
 10. Organizácia cestovného ruchu
 11. Politika cestovného ruchu
 12. Podpora cestovného ruchu

Veřejné finance

Zaměření předmětu

Stěžejním cílem výuky předmětu Veřejné finance je získání základních informací o příjmové a výdajové stránce veřejných rozpočtů, seznámení se základními metodami a nástroji fiskální politiky a základními pojmy. Součástí přednášek budou případové studie, které seznámí posluchače s praktickými otázkami daňové, rozpočtové, mzdové oblasti.

Pozornost bude věnována rovněž mezinárodním aspektům veřejných financí, krátkodobé i dlouhodobé fiskální nerovnováze, exportnímu financování, auditu a ratingu.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu získají posluchači základní znalosti v oblasti fiskální gramotnosti, sestavování veřejných rozpočtů na místní, regionální i národní úrovni, osvojí si racionální přístupy ke způsobům hospodaření s veřejnými prostředky.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Ekonomika veřejného sektoru a její financování
 2. Rozpočtová a fiskální politika v ČR
 3. Rozpočtová soustava
 4. Veřejné výdaje, projekty a programy
 5. Financování obcí
 6. Financování vybraných odvětví ekonomiky ČR
 7. Mezinárodní aspekty veřejných financí
 8. Partnerství veřejného a soukromého sektoru
 9. Financování sociálního zabezpečení
 10. Exportní financování
 11. Rating
 12. Audit
 13. Nelegální jevy ve veřejných financích 

Socioekonomická geografie

Zaměření předmětu

Předmět by měl nejprve seznámit posluchače se základy teoretické sociální geografie, aby byli schopni si uvědomit charakter, strukturu, pozici a rozhraní sociální geografie v rámci vědních oborů, zvláště těch, které participují na regionálním rozvoji, územním plánování a rozvoji měst. Druhá část předmětu seznamuje studenty s vybranými problémy a postupy sociální geografie. Zdůrazňována je vazba na problematiku regionálního rozvoje a územního plánování.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti budou schopni se orientovat v oboru sociální geografie a pochopí jeho pozici a strukturu v rámci multidisciplinárního regionálního rozvoje a územního plánování. Důležité budou také vybrané znalosti a praktické zkušenosti s některými dílčími sociálně geografickými jevy a postupy, zvláště těmi, které hrají důležitou roli v regionální politice, regionálním rozvoji a v územním plánování.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky socioekonomické (sociální) geografie - objekt, předmět, rysy, členění, návaznosti (včetně vztahu k RR a ÚP)
 2. Pozice a vztahy geografie a sociální geografie v systému vědních oborů, prostory spolupráce (")
 3. Důležité sociálně geografické pojmy (region, krajinný systém, geografická poloha, lokalizační faktory, ...)
 4. Geografie obyvatelstva – územní struktury skladby obyvatelstva, rozmístění a vývoj (")
 5. Geodemografie – demografická struktura, bilance a jejich vývoj v územních jednotkách (")
 6. Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyvatel, celková bilance obyvatel, časoprostorové chování obyvatel (")
 7. Vybrané kapitoly sociokulturní geografie a politické geografie – pojmy, struktury, trendy, souvislosti
 8. Geografie služeb - druhy služeb a obslužná vybavenost sídel, obcí a regionů, dojížďka za službami (")
 9. Geografie sídel – sídelní jednotky, typy venkovských, semivenkovských a městských sídel, sídelní aglomerace (")
 10. Geografie sídel – prostorová struktura města a procesy změn, hierarchie sídel, sídelní sub-, mikro-, mezo- a makro- regiony (")
 11. Vybrané kapitoly geografie průmyslu a zemědělství – struktura a její vývoj, lokalizační faktory, územně výrobní komplexy (")
 12. Vybrané kapitoly geografie dopravy - dopravní poloha sídel a obcí a jejich vybavenost veřejnou dopravou, trendy (")

Základy psychologie

Zaměření předmětu

Studijní předmět Základy psychologie integruje na úrovni propedeutiky nejdůležitější poznatky tří nejvýznamnějších psychologických věd: obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí také poznatky psychologické metodologie s cílem jejich efektivní implementace do praktické odborné činnosti. Výsledky psychologické přípravy se promítnou v profilu absolventa a následně v efektivním průběhu profesní činnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování studijního předmětu budou absolventi schopni:

 • porozumět základním pojmům a kategoriím výše uvedených psychologických věd,
 • analyzovat osobní i profesní problémy, objasňovat jejich psychologickou podstatu a navrhovat optimální řešení,
 • ovládat vhodné psychologické metody a využívat je při řešení rutinních i výzkumných úkolů,
 • zasvěceně konzultovat s experty.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Předmět, úkoly, struktura a význam psychologických věd.
 2. Historický vývoj a hlavní směry moderní světové psychologie.
 3. Fylogenetický vývoj psychiky.
 4. Metodologie psychologie.
 5. Kognitivní, konativní a motivační procesy.
 6. Základní poznatky vývojové psychologie.
 7. Vývojové determinanty.
 8. Pojetí osobnosti, vlastnosti osobnosti.

Kohezní politika 

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí a orientace v problematice kohezní politiky EU a navazujících politik důležitých pro regionální rozvoj, včetně průmětu kohezní politiky EU do podmínek ČR. Navazující a prakticky orientované téma je dotační management.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá základní přehled o vývoji a přístupů ke kohezní politice, včetně znalostí týkající se dotačního managementu. Z hlediska kompetencí budou prohlubovány dovednosti v oblasti projektového řízení a dotačního managementu, analytické myšlení, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Teoretická východiska a vývoj kohezní politiky EU
 2. Navazující politiky EU ve vztahu k regionálnímu rozvoji
 3. Zásady a cíle kohezní polity EU, odpovědnosti a role
 4. Průmět kohezní politiky EU do podmínek ČR, odpovědnosti a role
 5. Dotační management a tvorba projektů financovaných ze zdrojů EU, případové studie
 6. Monitoring, reportování, kontrolní mechanismy a zpětná vazba

Základy udržitelného rozvoje

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje, do pojmové problematiky a s tím spojených právních norem a direktiv EU, případně podkladů OSN. Postup bude ve vysvětlení historie pojmu a postupu k udržitelnosti, dále pak konference v Riu 1992 a její důsledky, Agenda 21, lokální Agenda 21, metody a postupy lokálních agend 21 a další aplikace ve světě, v Evropě a pak také v ČR. Geneze lokálních agend 21, jejich výsledky a dopady a také hodnocení, kritéria a indikátory. Pojmy spojené s následnými konferencemi jako je globální oteplování, omezení CO2 a dalších skleníkových plynů, taktiky, Akce 21. Aktuální celosvětové, Evropské a české trendy v udržitelném rozvoji, zákonné odkazy a normy, uplatnění udržitelného rozvoje v praxi a jeho pravidla, regionální udržitelný rozvoj. V rámci předmětu a objasnění pojmů i dotčených zákonů spojených s udržitelností budou nastaveny i modelové situace a příklady, tak aby byly objasněny základní souvislosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o pojmech, metodách a normách v oblasti životního prostředí a procesech spojených s plánováním a realizací udržitelného rozvoje na regionální i na Evropské úrovni, budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní postupy pro udržitelnost v jednotlivých pilířích udržitelnosti a současně připravit strategický plán udržitelného rozvoje záměru či regionu.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Historie vzniku pojmu UR
 2. Udržitelný rozvoj a jeho pilíře a atributy
 3. Odvozené pojmy a aktivity – Agenda 21, strategické plány UR a veřejná správa
 4. Agendy 21 na místní úrovni a jejich postupy, USA, Evropa, ČR
 5. Geneze Agend 21 a jejich rozvoj v ČR, včetně kritérií a indikátorů, participace veřejnosti
 6. Strategie udržitelného rozvoje na státní i regionální úrovni, posuzování udržitelnosti, atributy, indikátory
 7. Indikátory udržitelného rozvoje a zákonné normy k udržitelnosti v ČR, role veřejné správy a úřadů
 8. Původní a rozvojové trendy udržitelného rozvoje do současnosti, odlišnosti v pojetí UR ve světě
 9. Současné trendy a rozvoj udržitelného rozvoje v ČR a ve světě, hlavní směry, postupy, organizace       

ICT: ECDL


Krajinné plánování

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky krajiny v regionálním rozvoji do jejího rozvoje a geneze, do historie jkrajiny, působení člověka dříve a dns v době postagrární a postindustriální. V rámci předmětu budou prezentovány základní datové zdroje, které jsou nutné pro pochopení zákonitostí krajiny, jejímu plánování a také pro zajištění odpovídajících investic pro rozvoj krajiny, sídel i investic. Cílem předmětu je seznámit studenty s koncipováním a strukturou krajinného plánu. Předmět se zabývá možnostmi navrhování optimálního prostorového uspořádání krajiny. S důrazem na respektování ekologických, produkčních, obytných a rekreačních hodnot území. Posluchač získá základní přehled o metodických postupech v plánování krajiny.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Posluchač získá v rámci výuky předmětu základní přehled o metodických postupech v plánování krajiny, dále bude schopen zajistit si data pro regionální rozvoj jednak z veřejné správy, veřejných zdrojů a databází a také vlastním pozorováním a měřením. Student bude seznámen se základními technikami pro práci s krajinou.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Prostorové plánování - legislativní rámce a zdroje
 2. Metody krajinného plánování a jejich využití, ekosystémové služby
 3. Geneze krajiny globálně, a v ČR
 4. Vliv člověka a času na krajinu, rozložení ploch v krajině a jeho význam
 5. Obsah a standardy krajinného plánu, hodnocení krajinných prvků v ekonomice
 6. Pozemkové úpravy – zemědělská krajina
 7. Lesní krajina – lesní hospodářské plány
 8. Plánování průmyslových a těžebních oblastí, rekultivace a revitalizace krajiny
 9. Vodohospodářské úpravy a jejich plánování
 10. Zvláště chráněná území a jejich plány péče
 11. ÚSES a krajinné mapování, hodnocení
 12. Krajinotvorné programy v EU a ČR a agroekologické programy
 13. Krajinný ráz a jeho podpora, ochrana a geneze

Rozvoj venkova

Zaměření předmětu

Problematika rozvoje venkova jako prostoru, který pokrývá 90% území evropské Unie a žije v něm více jak 60% obyvatel EU, je velice diverzifikovaná. Je třeba k ní přistupovat v širších souvislostech, které zahrnují sociálně-ekonomické, přírodní i kulturní faktory rozvoje venkova. Tento přístup bude i základem zaměření celého předmětu. Součástí výuky bude politika rozvoje venkova, která se relativně nedávno stala samostatnou částí, oddělenou od politiky zemědělské. S politikou souvisí i další oblast výuky, která se bude týkat výše a formy finanční podpory venkova z evropských fondů. Důležitou součástí předmětu bude i rozvoj a formy komunitní spolupráce, jako jsou místní akční skupiny, sdružení obcí, nebo Síť zdravých měst. Venkov je spojen s krajinou a jejím vývojem jak z hlediska estetického tak funkčního využití od převážně zemědělského k rekreační funkci krajiny. V předmětu bude zahrnuta i krajina jako prostor ekonomických aktivit včetně indexu ekologické stability. Dalším tématem bude problematika venkova a koexistence venkovského a městského prostoru při zajišťování udržitelného rozvoje regionů.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student bude po absolvování předmětu odborníkem schopným uvažovat v širších souvislostech o vlivu ekonomických rozhodnutí, která se týkají venkova a jeho rozvoje. Bude schopen rozpoznat sociální a ekologické dopady těchto rozhodnutí. Bude mít také představu o finanční podpoře venkova i o tom jakou formou lze získat peníze na jeho další rozvoj, ať už infrastruktury nebo kulturního života. Bude připraven pro činnost ve státní správě nebo nevládních organizacích, místních akčních skupinách i poradenských orgánech Ministerstva zemědělství. Absolvent bude ale zároveň připraven i pro navazující studium, které rozvíjí danou problematiku.

Hlavní témata – obsah předmětu

Teoretický rámec- venkov a udržitelný rozvoj, Hlavní rozvojové faktory venkova, Základní politické a plánovací dokumenty zabývající se problematikou venkova, Venkov ve finančních souvislostech- finance pro venkov, Technická infrastruktura – vodní hospodářství, odpadové hospodářství, energie a ovzduší v území, Měření rozvoje venkova prostřednictvím indikátorů, Rozvojový potenciál- endogenní a exogenní faktory rozvoje, Kvalita přírodního prostředí jako faktor rozvoje regionu a obce – „brownfields“, Venkov a multifukční zemědělství, Hodnocení územní spolupráce - Mas, Agenda 21, Zdravá města, Krajina a index ekologické stability, Koexistence města a venkova při zajišťování udržitelného rozvoje regionů


Krizový management

Zaměření předmětu

Cílem je získat znalosti o krizovém řízení; poznat: jeho prioritní úkoly a pochopit odlišnosti od běžných způsobů řízení; organizační, personální, legislativní, finanční, materiální a technické zajištění; zásady ochrany obyvatelstva a ochrany kritické infrastruktury; a role jednotlivých zúčastněných se zaměřením na veřejnou správu a bezpečnostní služby v regionech.

Výstupy předmětu – výstupy učení

 • Znalost úkolů krizového řízení v regionu a v organizaci
 • Schopnost zpracovat plán
 • Schopnost vykonávat základní činnosti v regionu při vyhlášení krizového stavu

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Lidský systém,
 2. Aktiva lidského systému
 3. Pojmy, pojetí a cíle řízení bezpečnosti
 4. Řízení bezpečnosti území či organizace
 5. Krizové řízení-jeho cíle, nároky, postavení, zásady, specifika a srovnání s EU a NATO; organizační, personální, legislativní, finanční, materiální a technické zajištění
 6. Role IZS, veřejné správy a privátních organizací
 7. Plánování nouzové a krizové; speciálně povodňové plány, havarijní plány, krizové plány, plány provozovatelů kritické infrastruktury.

Správní právo

Zaměření předmětu

Povinný jednosemestrální předmět Správní právo obsahuje poznatky z obecné části správního práva, ze správního práva procesního a správního práva trestního.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Posluchači se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty veřejné správy, správního práva, s jeho prameny, subjekty a vztahy, též s evropským správním právem. Dále se posluchači seznámí zejména s teoretickými a praktickými aspekty realizace činnosti veřejné správy, se správními akty a s dalšími formami činnosti veřejné správy, s kontrolou a jinými právními zárukami ve veřejné správě a se správněprávní odpovědností čili s tzv. správním právem trestním.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Pojem a charakteristika správního práva a veřejné správy
 2. Prameny a normy správního práva
 3. Subjekty a vztahy ve správním právu
 4. Pojem a charakteristika evropského správního práva
 5. Charakteristika činnosti veřejné správy, funkce veřejné správy
 6. Správní akty, správní řízení a opatření obecné povahy
 7. Veřejnoprávní smlouvy
 8. Faktické úkony a organizační formy realizace veřejné správy
 9. Charakteristika právních záruk ve veřejné správě, kontrola veřejné správy
 10. Zrušení, změna, sistace vadných správních aktů a jiných opatření ve veřejné správě
 11. Uplatňování odpovědnosti za porušení právních povinností, přímé donucení ke splnění právní povinnosti
 12. Charakteristika správněprávní odpovědnosti
 13. Odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty

Základy politologie

Zaměření předmětu

Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními problémy a teoriemi politologie, i genezí oboru samotného. Pozornost je věnována otázkám historického vývoje oboru a jeho vzniku. Kurz se zaobírá otázkou politiky, politické moci, legality, legitimity, dělby moci, politické kultury, rolí voleb a politických stran. Stranou pozornosti nezůstanou ani klasifikace politických stran, volebních systémů, nátlakových skupin atd.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Ústní zkouška

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vymezení pojmu politologie.
 2. Vznik a vývoj politologie jako vědy.
 3. Moderní politické myšlení (Machiavelli, Tocqueville, Burke, Hobbes, Locke)
 4. Státní moc a dělba státní moci.
 5. Základní směry politického myšlení a ideologie – konzervatismus, liberalismus, socialismus, komunismus, fašismus, nacismus, anarchismus.
 6. Demokratické a nedemokratické politické systémy.
 7. Přechody k demokracii.
 8. Normativní teorie demokracie v praxi.
 9. Význam a funkce voleb. Volební geografie.
 10. Volební systémy a jejich charakteristika.
 11. Cleavages, vznik, vývoj a klasifikace politických stran.
 12. Političtí aktéři, jejich klasifikace, role a funkce v politickém systému. Lobby.
 13. Vývoj a současný charakter politického a stranického systému ČR.

Management cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky managementu cílového místa, poukázat na nevyhnutelnost spolupráce aktérů cestovního ruchu v cílovém místě, na význam turistických informačních kanceláří pro rozvoj cestovního ruchu v cílovém místě a detailněji charakterizovat vybrané manažerské funkce.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenty se seznámí se specifiky managementu cílového místa, pochopí nevyhnutelnost spolupráce aktérů cestovního ruchu v cílovém místě a význam turistických informačních kanceláří pro rozvoj cestovního ruchu v cílovém místě a detailněji poznají vybrané manažerské funkce v cestovním ruchu

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Podstata a specifika managementu cílového místa
 2. Manažerská organizace v cílovém místě
 3. Turistická informační kancelář
 4. Plánování cestovního ruchu v cílovém místě
 5. Financování cestovního ruchu v cílovém místě
 6. Životní cyklus cílového místa
 7. Konkurenceschopnost cílového místa
 8. Organizované události v cílovém místě

 


Evropská unie II


Management vzdělávání a rozvoje

Zaměření předmětu

Management vzdělávání a rozvoje zaujímá klíčové místo v oblasti podnikové personalistiky. Současná vzdělávací politika kladoucí důraz na celoživotní učení jako kontinuální a nepřetržitý proces tvoří této koncepci vhodné podmínky. Předmět se zaměřuje na teorii vzdělávání a rozvoje v podnikové edukaci a následně na aplikaci teoretických postulátů do podnikové praxe.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studující si osvojí procesy, techniky a nástroje vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Budou schopni reflektovat specifika podnikové edukace a rozvinou si kompetence nutné pro zvládání rolí TD manažerů.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. rRozvoj a vzdělávání zaměstnanců
 2. Vazba vzdělávání na ostatní personalistické procesy
 3. Katalogové vzdělávání
 4. Individuální rozvojové plány a práce s nimi
 5. E-training, b-training, o-training
 6. Performance management a KPI
 7. Kompetenční modely a vzdělávání
 8. Talent management a kariérní plánování
 9. Dlouhodobé vzdělávací programy
 10. HR business partneři a jejich role
 11. Principy knowledge managementu ve vzdělávání

Regionální rozvoj a regionální politika

Zaměření předmětu

Jeden ze stěžejních předmětů studijního oboru. Navazuje a dále rozvíjí poznatky z předchozích kurzů jako Regionalistika, Územní plánování, Veřejná správa aj. Předmět se soustředí na systém regionálního rozvoje a regionálních politik a na poznání procesů, které v regionálním rozvoji probíhají. Dále se předmět zabývá nástroji regionální politiky a podrobně je rozebírá.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá znalosti fungování regionů obecně a povědomí charakteristik regionů (krajů) ČR. Zároveň bude připraven aktivně se zúčastnit analýz, formování strategií regionální politiky a implementace programů podpory regionálního rozvoje na všech územních úrovních (stát, kraj, obec).

Hlavní témata – obsah předmětu

Předmět je rozdělen do tří základních tematických okruhů:

 1. Regionální rozvoj a jeho nástroje. Přirozený vývoj regionů a jeho důsledky (disparity). Analýza regionálního rozvoje (problémové okruhy: ekonomika, lidské zdroje, infrastruktura, životní prostředí a cestovní ruch). Nástroje analýzy regionálního rozvoje.
 2. Regionální politika. Regionální politika (její podstata, příčiny a motivace). Úloha orgánů veřejné správy a dalších aktérů regionálního rozvoje. Základní koncepční dokumenty a legislativa.
 3. Regionální politiky na jednotlivých úrovních sprány.  Regionální politika v EU, Regionální politika ČR, Regionální politika na úrovni regionů, Problematika rozvoje venkova (vč. otázky vymezování venkova).

 

Environmentální aspekty regionálního rozvoje

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky přímých a zpětných vazeb v životním prostředí, které tvoří propojený systém okolo nás a má silný vztah k rozvoji území. Předmět navazuje na základní poznatky z makro a mikroekonomie, veřejné správy, principů udržitelného rozvoje a prostorové ekonomie. Cílem je objasnit ekonomické souvislosti regionálního a globálního znečištění životního prostředí, jejich genezi a postupy při odstraňování s důrazem na evropský, ale i globální ekonomický prostor. V rámci předmětu a objasnění posuzování bude dotčena problematika propojení zákonů spojených s ochranou životního prostředí tak aby byly objasněny základní souvislosti a souvztažnosti v problematice a stanovování vazeb mezi oblastmi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o vazbách a vztazích mezi sférami v oblasti životního prostředí a procesech spojených s přípravou investic a budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální, ale i socioekonomické impakty, ekonomické vlivy a určit rozsah vazeb v konkrétním případu. 

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vztah příroda-ekonomická činnost-obyvatelstvo, vývoj strategií ochrany ŽP, pojem udržitelný rozvoj
 2. Pojem životní prostředí jako veřejný statek, zákonné pojetí a pojem externí efekty a možnosti jejich internalizace.
 3. Struktura nástrojů environmentální politiky, principy jejich fungování.
 4. Přímé (administrativní) nástroje, právní úprava ochrany ŽP v EU a v ČR jako celku.
 5. Nepřímé (ekonomické nástroje) a jejich fungování.
 6. Poplatky uplatňované na ochranu ovzduší, vod, půdy, nerostného bohatství a za uložení odpadu, jejich fungování.
 7. Veřejná správa v oblasti ochrany ŽP; Financování péče o životní prostředí.
 8. Oceňování přírodních zdrojů (netržní oceňování, vliv času), indikátory impaktů na ŽP a jejich prokazatelnost
 9. Možnosti vyčíslování škod na ŽP, ekologická újma
 10. Problematika stanovení efektivnosti investic a opatření ochrany ŽP. Multikriteriální hodnocení projektů.
 11. Environmentální systémy řízení a jejich využití. Využití pro řízení rozvoje území.
 12. Environmentální aspekty úřadů, ekologická stopa a jiné nástroje

Projektový management

Zaměření předmětu

Hlavním přínosem předmětu je naučit studenty základní principy, postupy a pravidla projektového managementu. Studenti si osvojí základní pojmy, nástroje, technickou a procedurální stránku zpracování projektu a základy projektového řízení. Účastník kurzu získá jasnou představu o logice projektového řízení, struktuře projektů, konkrétních aplikacích (v rámci Strukturálním fondů EU) a úspěšném vedení projektového týmu.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Absolventi kurzu si osvojí schopnost projektového myšlení, budou umět systematicky analyzovat problém v širším kontextu, naučí se využívat základní nástroje a metody plánování a zpracování projektů. Získají kompetence k participaci v projektovém týmu. Budou schopni samostatně řídit méně složité projekty, příp. být kvalifikovaným členem projektového týmu. Výstupem bude týmové zpracování vlastního (firemního) jednoduchého projektu (logického rámce).

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Základy projektového managementu.
 2. Vybrané metody a nástroje projektového managementu.
 3. Logický rámec projektu.
 4. Procesy projektového managementu – zahájení projektu.
 5. Plánování projektu.
 6. Realizace (implementace) projektových prací.
 7. Kontrolní postupy projektu.
 8. Uzavření projektu, závěrečné analýzy a učení se z realizace projektu.
 9. Kompetence manažera projektu a složení projektového týmu.
 10. Fondy Evropské unie.
 11. Případová studie - zpracování projektové žádosti (počítačová učebna).
 12. Práce s programem Microsoft Project.
 13. Seminář a konzultace ke zpracovávání projektů (individuální práce s týmem).

Odborná praxe


Sociální a kulturní aspekty rozvoje obcí a regionů 


Personalistika v nepodnikatelské sféře

Zaměření předmětu

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce a umožňuje studentům získat přehled a vědomosti o významu, náplni a zajištění personální práce ve specifických podmínkách nepodnikatelské sféry, zejména v územní samosprávě, ve školství a v neziskových organizacích. Studenti se učí prostřednictvím přednášek, případových studií a demonstrování. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Vymezit pojetí a systém personální práce v organizaci.
 2. Provést analýzu pracovního místa a zpracovat popis pracovního místa.
 3. Definovat potřebu zaměstnanců a navrhnout možnosti jejího pokrytí.
 4. Vymezit postup a zvážit alternativy obsazení volného pracovního místa
 5. Identifikovat potenciální zdroje zaměstnanců a stanovit vhodnou metodu získávání zaměstnanců
 6. Formulovat nabídku zaměstnání a navrhnout alternativní možnosti jejího uveřejnění.
 7. Demonstrovat použití jednotlivých kritérií a metod výběru zaměstnanců.
 8. Definovat náležitosti pracovní smlouvy a naplánovat realizaci adaptační programu nového zaměstnance.
 9. Specifikovat optimální přístup k řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců.
 10. Charakterizovat systém a vysvětlit uplatnění jednotlivých forem odměňování zaměstnanců.
 11. Vymezit smysl, identifikovat potřebu, zpracovat plán a hodnotit výsledky vzdělávání zaměstnanců.
 12. Objasnit pojetí a oblasti péče o zaměstnance a pracovní podmínky.

Ochrana obyvatelstva

Zaměření předmětu

Cílem je získat znalosti o problematice ochrany osob a majetku technickými a organizačními prostředky, a to v pracovním procesu i volném čase, a především při výskytu závažných nouzových situací.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Pochopení problematiky ochrany osob a majetku; poznání předpisové základny, bezpečnostní dokumentace; ochrany před látkami CBRNE a při pohromách, které mohou nabývat kritických rozměrů a jsou možné v ČR.

Poznání zásad pro ochranu osob, majetku, organizací, státu a EU.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Základní pojmy. Soubor poznatků pro ochranu osob a majetku.
 2. Komplexní systém řízení bezpečnosti a jeho propojení s ochranou osob a majetku.
 3. BOZP.
 4. Vybrané objekty a zařízení a principy jejich ochrany.
 5. Technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů.
 6. Vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku.
 7. Přehledy právních norem řešících ochranu obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí.
 8. Koncepce ochrany obyvatelstva, varování a vyrozumění, ukrytí, evakuace, nouzové přežití obyvatelstva
 9. Způsob a rozsah individuální ochrany v ČR, improvizovaná a typizovaná ochrana.
 10. Integrovaný záchranný systém. Právní postavení, povinnosti a oprávnění.
 11. Evakuace obyvatelstva, předcházení vzniku paniky.
 12. Ochrana proti terorismu.
 13. Ochrana obyvatelstva před technologickými haváriemi. Ochrana proti úniku nebezpečných jedovatých a radioaktivních látek
 14. Systémy komunikace a výstrahy. Humanitární pomoc.

Marketing cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy marketingu uplatňovanými v teorii a praxi cestovního ruchu. Předmět vysvětluje podstatu marketingu, systém marketingu, filosofii, cíle, plánování a organizaci, techniky a metody výzkumu trhu a aplikuje jednotlivé marketingové nástroje v prostředí cestovního ruchu.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti se seznámi se základními principy marketingu uplatňovanými v teorii a praxi cestovního ruchu. Poznají podstatu marketingu, systém marketingu, filosofii, cíle, plánování a organizaci, techniky a metody výzkumu trhu a naučí se aplikovat jednotlivé marketingové nástroje v prostředí cestovního ruchu.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Specifika marketingu cestovného ruchu
 2. Marketingové plánování
 3. Nákupní chování zákazníka v cestovním ruchu
 4. Marketingový informační systém cestovního ruchu
 5. Segmentace trhu cestovního ruchu
 6. Produkt cestovního ruchu
 7. Cena a cenová politika
 8. Distribuce produktu cestovního ruchu
 9. Marketingová komunikace v cestovním ruchu

Regionální rozvoj regionů Evropy

Zaměření předmětu

Navazující a doplňující předmět k předmětu Regionální politika a regionální rozvoj, který dále rozvíjí poznatky z oblasti praktické implementace nástrojů společné evropské regionální politiky i jejich uplatnění v jednotlivých evropských regionech. Dále se předmět zabývá nástroji regionální politiky a jejími aktuálními problémy v jednotlivých regionech Evropy.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá přehled jednak o společné regionální politice Evropské unie a formách její implementace v jednotlivých oblastech Evropy.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vývoj regionální politiky na evropském kontinentu
 2. Vznik koordinované evropské regionální politiky
 3. Přístupy ke společné evropské regionální politice
 4. Priority společné evropské regionální politiky
 5. Nástroje společné evropské regionální politiky
 6. Regionální politika a prostorové plánování (RP a PP) ve Velké Brítánii
 7. RP a PP v Německu
 8. RP a PP ve frankofonních zemích
 9. RP a PP v Itálii
 10. RP a PP Skandinávských zemí
 11. RP a PP Španělska a Portugalska
 12. RP a PP zemí Visegrádské čtyřky
 13. RP a PP zemí CADSES

 


Bezpečnost a rozvoj v krajině

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky přímých a nepřímých vazeb v krajině a nastínit bezpečnostní souvislosti některých opatření a činností, které je v krajině při řízení investic a zajištění investiční výstavby také vykonávat. Prostředí a příroda okolo tvoří propojený systém a má silný vztah k rozvoji území a jeho citlivým místům, které lze specifikovat jako místa zvýšeného environmentálního rizika regionálního rozvoje. Předmět navazuje na základní poznatky z ochrany životního prostředí, krajinného plánování, veřejné správy a principů udržitelného rozvoje. Cílem je objasnit krajinné, ekonomické a sociální souvislosti regionálních environmentálních rizik jako jsou povodně, požáry, větrné smršti, zemětřesení, pohyby půdy a další. Část předmětu bude věnována genezi a vývoji pohledu na tyto rizika a jejich kalkulaci do regionálního rozvoje. Kromě hlavních environmentálních rizik v ČR budou specifikována světová rizika a potenciální problémové regiony i konkrétní projevy rizik v krajině. Část přednášky bude věnována také snížení rizika v krajině a případné prevenci.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o vazbách a vztazích mezi environmentálními sférami v krajině a o procesech spojených s hledáním případných rizik a jejich snižováním při přípravě investic a budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální rizika v terénu, najít podklady pro jejich vyhodnocení a určit možný rozsah rizika v konkrétním případu.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vztah člověk – příroda a jeho geneze v prehistorické a historické době
 2. Civilizace, kolapsy a jejich příčiny ve vztahu k prostředí a krajině
 3. Příroda, její vitalita, omezení a limity rozvoje v přírodním prostředí
 4. Rizika z hlediska vod
 5. Rizika z hlediska půdy a geologické struktury
 6. Rizika povětrnostní, jejich cykly a působení
 7. Rizika požárů a fatálních havárií
 8. Rizika vzniklá kombinací faktorů přírodního prostředí
 9. Ekonomické a sociální dopady rizik na rozvoj regionů
 10. Nové skupiny rizik související s činností člověka
 11. Globální a u nás neznámá rizika jejich řešení
 12. Politika zajištění environmentální bezpečnosti v ČR

Aktuální otázky veřejné správy

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na rozšíření a aktualizaci poznatků z předmětů Veřejná správa a předmětu Management ve veřejné správě. Předmět bude též částečně sloužit i jako opakování toho nejdůležitějšího z veřejné správy a managementu ve veřejné správě před státnicemi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student si zopakuje a osvojí nové praktické znalosti fungování systému managementu ve veřejné správě a fungování veřejné správy z pohledu regionálního rozvoje. Znalost fungování institucí a způsobů jejich řízení vytváří - spolu s dalšími předměty jako je Regionální a municipální ekonomika či Regionální rozvoj a regionální politika předpoklady pro celistvé pochopení systému regionálního rozvoje a jeho řízení. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Aktuální otázky ve vztahu k legislativě a jejím změnám nebo připravovaným reformám ve vazbě na obor
 2. Aktuální otázky ve vztahu k politickým otázkám (např. dopady voleb) ve vazbě na obor
 3. Aktuální otázky ve vztahu k aktuálním trendům v managementu ve veřejné správě
 4. Aktuální otázky ve vztahu k aktuálním trendům v rozvoji měst, regionální a kohezní politice
 5. Aktuální otázky ve vztahu k ostatním aktuální otázky či trendy ve vazbě na obor

 


Management ve veřejné správě

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na problematiku řízení ve veřejné správě, prezentaci kompletní struktury veřejné správy s důrazem na management ve veřejné správě rozvoj a na provázání vztahů veřejného sektoru a ostatních aktérů regionálního rozvoje.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student si osvojí praktické znalosti fungování systému managementu ve veřejné správě z pohledu regionálního rozvoje. Znalost fungování institucí a způsobů jejich řízení vytváří - spolu s dalšími předměty jako je Regionální a municipální ekonomika či Regionální rozvoj a regionální politika předpoklady pro celistvé pochopení systému regionálního rozvoje a jeho řízení. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Institucionální a organizační zajištění veřejného sektoru, zákonodárný proces, organizační struktura veřejné správy (horizontální i vertikální), vztahy státní správy a samosprávy
 2. Specifika řízení ve veřejné správě, teoretické přístupy
 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců veřejného sektoru, kontrolní mechanismy, systém finanční kontroly, případové studie
 4. Řízení lidských zdrojů, kompetenční a výkonnostní management, případové studie
 5. Řízení kvality a řízení změn, případové studie
 6. Řízení projektů, řízení a rozvoj partnerství, případové studie
 7. Vazba na finanční řízení, řízení úspor a řízení rizik, případové studie
 8. Řízení různých typů organizací – obec, město, mikroregion, kraj, příspěvkové organizace, obchodní společnosti zřizované obcemi, případové studie
 9. Manažerské dovednosti

Aktuální otázky regionálního rozvoje

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými aspekty a dopady veřejné správy na fungování a rozvoj regionů a zejména s aktuálními tématy, ketami se veřejná správa při implementaci regionálního rozvoje v praxi potýká. Jedním ze stěžejních prvků rozvoje regionů je dobré fungování jejich jader tj. měst a obcí a jejich zázemí. Jejich dobré fungování a prostorový rozvoj se úzce váže na aktivity veřejné správy.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student po absolvování předmětu bude schopen orientace v současných aktuálních problémech a tématech regionálního rozvoje. Seznámí se se základními řešenými okruhy a přístupy.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Role veřejné správy v podpoře implementace regionálního rozvoje.
 2. Podpora a rozvoj pracovních příležitostí v regionech.
 3. Koncepce bytové politiky.
 4. Problematika suburbanizace v regionálním rozvoji.
 5. Vliv veřejné správy na rekonverzi a revitalizaci brownfields.
 6. Koncepce podpory místního cestovního ruchu.
 7. Místní koncepce v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit.
 8. Koncepce rozvoje dopravní a technické infrastruktury sídla.
 9. Rozvoj venkova a programy na rozvoj venkova.
 10. Indikátory kvality fungování území jako nástroj měření dopadů regionální politiky.

Bakalářský seminář

Zaměření předmětu

Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování pracovní verze bakalářské práce.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
 2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
 3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
 4. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690-2 (elektronické dokumenty nebo jejich části).
 5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
 6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
 7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
 8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
 10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
 11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
 12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
 13. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.

Zpracování bakalářské práce


Bezpečnost obcí a regionů

Zaměření předmětu

Posláním předmětu Bezpečnost obcí a regionů je seznámení studentů s postavením obce jak v jejím historickém vývoji, tak z hlediska současného zakotvení jejího postavení v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dalších souvisejících právních předpisech. Pozornost je věnována postavení a činnosti bezpečnostních a policejních sborů a jejich pracovníků při zajišťování bezpečnosti obcí, jejich občanů a dalších osob jak v rámci České republiky, tak i v některých jiných zemích Evropské unie. Základní výukovou metodou je přednáška kombinovaná s následnou diskusí k jednotlivým tematickým celkům

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu student umí:

 • vymezit systém orgánů podílejících se na zajištění bezpečnosti obcí a regionů v období po roce 1918,
 • komparovat tento systém se současným jak z hlediska subjektů, tak i jejich věcné a místní působnosti,
 • vymezit systém orgánů podílejících se na bezpečnosti obcí a regionů v současnosti,
 • orientuje se v nejfrekventovanějších teoretických pojmech z této oblasti, zná jejich obsah a dokáže jej aplikovat na činnost pracovníků příslušných orgánů,
 • zná právní základy jejich činnosti a základní praktické postupy z hlediska etiky a taktiky činnosti jejich pracovníků,
 • orientuje se ve vztazích mezi těmito orgány jak z hlediska zakotvení v platné právní úpravě, tak i řešení problémů v praktické činnosti,
 • orientuje se v možných perspektivách rozvoje v oblasti zajišťování bezpečnosti obcí a regionů v rámci ČR.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do předmětu – předmět, systém, použité metody, cíl.
 2. Postavení obce v jejím historickém vývoji.
 3. Systém orgánů podílejících se na zajištění bezpečnosti obcí a regionů v jejich historickém vývoji.
 4. Systém orgánů podílejících se na zajišťování bezpečnosti obcí a regionů v současnosti.
 5. Obecní policie – právní základy, zřizování a rušení, pracovníci obecní policie.
 6. Status strážníků při výkonu jejich pravomoci.
 7. Zákroky a opatření strážníků.
 8. Spolupráce obecní policie s dalšími orgány při zajišťování bezpečnosti obcí a regionů.
 9. Policie ČR – právní základy její činnosti, úkoly a organizace činnosti.
 10. Status policistů při výkonu jejich pravomoci.
 11. Soukromé bezpečnostní služby, postavení a právní základy a jejich činnosti.
 12. Perspektivy zajišťování bezpečnosti obcí a regionů.

Případové studie z cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je prezentovat příklady úspěšné aplikace managementu a marketingu cestovního ruchu v praxi. Studenti si rozšíří už získané vědomosti a zručnosti při řešení praktických úloh souvisejících s prezentovanou problematikou

Obsah předmětu

 1. Analýza SWOT/TOWS vybraného cílového místa cestovního ruchu
 2. Marketingový plán na vybraném příkladu
 3. Značka v cestovním ruchu – příklady z praxe
 4. Image vybraného cílového místa
 5. Nákupní chování vybraných cílových skupin návštěvníků ČR

Manažerské dovednosti

Zaměření předmětu

Manažerské dovednosti představují ucelený soubor kompetencí zaměřených na aplikační rovině na posílení role vedoucích zaměstnanců v jejich vedoucí, řídící a rozvojové dimenzi. Předmět je zaměřen na osvojení si základních postupů trojrole vedoucího zaměstnance: manažera – leadera – kouče, tj. prizmatu řízení – vedení – rozvoje zaměstnanců.

Cíle předmětu

Studující si osvojí principy, techniky a metody vedení, řízení a rozvoje zaměstnanců. Naučí se je používat jako manažerské techniky, postupy a metody pro efektivní zvládnutí role vedoucího zaměstnance i pro svůj vlastní seberozvoj.

Obsah předmětu

 1. Manažer – leader – kouč: trojrole vedoucího zaměstnance
 2. Manažerská komunikace: principy, kanály, úskalí, formy
 3. Poskytování zpětné vazby, umění dávat i přijímat pochvalu i kritiku
 4. Performance management a práce s manažerskou mřížkou
 5. Manažerské rozhovory: motivační, hodnotící, vytýkací
 6. Metody a techniky dlouhodobé práce s podřízenými
 7. Týmová spolupráce a práce s týmovou dynamikou
 8. Motivace zaměstnanců a motivační nástroje podniků
 9. Zvládání komunikačně náročných situací z manažerské praxe
 10. Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců
 11. Základy time a stress managementu
 12. Work-life-balance v praxi

Právní aspekty životního prostředí v regionech

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky správních postupů v oblasti životního prostředí a jeho vlivu na investice v regionech. Zvláštní pozornost bude věnována posuzování vlivů investiční výstavby a koncepcí (strategií) na životní prostředí (biologické hodnocení, hodnocení Natura 2000, proces SEA a EIA). Proces posuzování vlivů je nedílnou součástí regionálního rozvoje počínaje přípravou strategických dokumentů a konče realizace veřejné nebo soukromé investice, záměru. Důraz je kladen na pochopení podmínek a postupů, které jsou v průběhu všech posuzování v daném území uplatňovány. Důraz je kladen na proces SEA a jeho spojení s plánováním, jeho jednotlivé aktéry, kroky a výsledky ústící do dílčích EIA a jiných hodnocení území. Nedílnou součástí jsou multikriteriální analýzy, odkaz na postupy v EU a právní podklad těchto procesů. V rámci předmětu a objasnění posuzování bude provedena exkurze do všech dotčených zákonů spojených s ochranou životního prostředí tak aby byly objasněny základní souvislosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o právních normách v oblasti životního prostředí a procesech spojených s přípravou investice a posuzování posuzováním jejího vlivu na prostředí, budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální, ale i socioekonomické impakty a určit rozsah vlivu. 

Hlavní témata – obsah předmětu

1. Historie vzniku zákonů o ochraně ŽP a jejich aplikace, kompetence
2. Zákon o posuzování vlivů na ŽP, Definice, platná legislativa ČR, certifikace.
3. Navazující složkové zákony k ŽP
4. Zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho dikce a odkazy spojené s posuzováním vlivů
5. Odkazy do dalších zákonů jako je Lesní, stavební, aj.
6. SEIA jako proces a postup posuzování, taktiky, kritéria, analýzy, praktické odkazy.
7. EIA jako proces multikriteriálního hodnocení a s ním spojené zákony (ochrana přírody a krajiny, Hygiena, odpady, ovzduší) a obecné hodnocení dopadů investic ve vztahu k efektivitě.
8. Vlivy přeshraniční, komplikované investice, dlouhodobé záměry, specielní příklady procesu, apod.


Problematika brownfields v regionech

Zaměření předmětu: Předmět se zaměří na vysoce aktuální téma v oblasti regionálního rozvoje a jeho managementu, a to na problematiku rekonverze a regenerace brownfields z hlediska ekonomického, ekologického, legislativního, urbanistického, architektonického.

Výstupy předmětu – výstupy učení: Získání znalostí o aktuální problematice znovuvyužití devastovaných území a objektů ve vztahu k omezení záboru volných ploch (zemědělské půdy).

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky brownfields
 2. Typologie brownfields
 3. Příčiny vzniku brownfields
 4. Důsledky pro sídlo (region)
 5. Partneři v procesu revitalizace brownfields
 6. Legislativní nástroje, teoretické nástroje a politiky
 7. Ekonomické nástroje. Možnosti financování.
 8. Revitalizace brownfields
 9. Příklady revitalizovaných brownfields v ČR a v zahraničí

Aktuální otázky EU


Inovace jako nástroj regionálního rozvoje

Zaměření předmětu

Představit současné teorie a výzkum týkající se multidisciplinárního oboru inovačních studií - vývoj teorií a přístupů, klíčová výzkumná témata, veřejná politika. Role inovací a znalostí v regionálním a lokálním rozvoji. Možnosti podpory inovací ze strany měst a regionů.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Podpora inovací se stává důležitou součástí regionální politiky, neboť inovace patří mezi klíčové faktory regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty aktuálními koncepty a přístupy vázanými na regionální rozvoj a roli inovací tak, aby byli schopni rozumět,

 • jak jednotlivé faktory (ekonomické, společenské, územní) ovlivňují inovační proces;
 • jaký je význam inovací z hlediska rozvoje společnosti a regionálního a lokální rozvoje;
 • jakou roli hrají univerzity, VTP, inkubátory a další klíčoví aktéři regionů v tomto procesu;
 • a znát, jaké jsou aktuální trendy a přístupy v podpoře inovací, konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje.

Studenti by dále měli být schopni analyzovat, interpretovat a zároveň kriticky hodnotit inovační aktivity a na ně vázané teoretické koncepty.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vsvětlení pojmů inovace, proč jsou inovace důležité, diskuze, historie, definice, modely inovací
 2. Systematický pohled na inovace - inovační systémy (aktéři, instituce, vazby, funkce)
 3. Národní inovační systémy a inovační politika
 4. Regionální a lokální inovační systémy - geography of innovation, význam inovací v regionálním rozvoji
 5. Univerzity a inovace
 6. Inteligentní specializace
 7. Možnosti a nástroje podpory tvorby a transferu i novací ze strany samosprávy (koncepční a specifické nástroje).

Ekonomika krizových situací

Zaměření předmětu

Cílem je seznámit se zabezpečením krizového řízení personálním, materiálním, technickým a finančním.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Poznání logistiky krizového řízení a systému HOPKS v České republice a příslušné legislativy.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Logistika krizového řízení
 2. Systém HOPKS
 3. Materiálně technická základna ČR
 4. Metody ke stanovení kritických prvků / infrastruktur / technologií
 5. Kritická infrastruktura ČR a její parametry.
 6. Metody ochrany kritické infrastruktury.
 7. Plány na ochranu kritické infrastruktury.
 8. Rezervy
 9. Provázání odezvy a obnovy
 10. Legislativa
 11. Odezva a obnova po nouzových situacích

Angličtina v regionálním rozvoji I, II

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je osvojení základních jazykových prostředků, struktur a řečových dovedností umožňujících konverzaci v oboru regionálního rozvoje. Studenti jsou postupně seznamováni s jednotlivými jazykovými prostředky, strukturami a způsoby potřebných pro komunikaci ve zvolených oblastech regionálního rozvoje. V daných tématech si budou osvojovat základní slovní zásobu a gramatické dovednosti nutné pro úspěšnou základní orientaci v jejich oboru. Výuka bude od počátku probíhat formou konverzace, dialogů, rozhovorů, reakcí na tematické články a praktických gramatických cvičení. Předmět je určen studentům se znalostmi angličtiny na úrovni A1-A2 dle SERR.

Výstup předmětu - výstupy učení

 • používat základní komunikační fráze a slovní zásobu pro dané situace;
 • ovládat základní strukturu běžných komunikačních situací;
 • ;představit sebe, svou práci (zaměstnání) a napsat stručný strukturovaný životopis, umět mluvit stručně o situaci pracovního trhu v ČR;
 • představit svou zemi - ČR a hlavní město Prahu, českou kulturu;
 • představit i zahraniční anglicky mluvící zemi (země) (kulturu);
 • orientovat se v prostředí hotelnictví a cestovního ruchu.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 • Česká republika a Praha (geografie, kultura, státní uspořádání aj.);
 • Cestovní ruch a cestování);
 •  Hotelnictví;
 • Zaměstnání a základní struktura životopisu (základy obchodní AJ);
 • Jedna či dvě z anglicky mluvících zemí, jejich geografie, kultura, státní uspořádání atd.

Němčina v regionálním rozvoji I, II

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je rozvoj komunikačních dovedností v rámci odborného německého jazyka v tematické oblasti regionálního rozvoje. Výuka předmětu je založena především na práci s odbornými texty, v jejíž rámci je rozvíjena dovednost jak orientačního, tak i studijního čtení. Studenti mohou využívat odborné znalosti ze studovaných oborů. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby a znalostí slovotvorby v tématech regionálního rozvoje, prohlubovány jsou rovněž znalosti gramatiky potřebné pro komunikaci v těchto tématech. Při výuce budou využívány efektivní metodické postupy umožňující aktivní osvojování jazykových znalostí a dovedností, jako jsou asociogramy, metody pro a contra, převrácené metody, miniprojekty, simulace, stacionární vyučování aj.

Do předmětu se mohou hlásit studenti ze všech ročníků se základní znalostí němčiny na úrovni A1-A2 (dle SERR).

Výstup předmětu - výstupy učení

 • recipovat a analyzovat různé druhy odborných textů v německém jazyce;
 • adekvátně použít odbornou slovní zásobu a gramatické struktury v profesní komunikaci.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Regionální rozvoj;
 2. Regionální politika;
 3. Regionální ekonomika, zemědělství;
 4. Regionální ekonomika, průmysl;
 5. Regionální ekologie;
 6. Bezpečnost v regionech;
 7. Cestovní ruch v regionech;
 8. Kulturní zařízení v regionálním rozvoji;
 9. Veřejná správa.

Ruština v regionálním rozvoji I, II

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je rozvoj komunikačních dovedností v rámci odborného ruského jazyka v tematické oblasti regionálního rozvoje. Výuka předmětu je založena především na práci s odbornými texty, v jejíž rámci je rozvíjena dovednost jak orientačního, tak i studijního čtení. Studenti mohou využívat odborné znalosti ze studovaných oborů. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby a znalostí slovotvorby v tématech regionálního rozvoje, prohlubovány jsou rovněž znalosti gramatiky potřebné pro komunikaci v těchto tématech.

Do předmětu se mohou hlásit studenti ze všech ročníků se základní znalostí ruštiny na úrovni A1-A2 (dle SERR).

Výstup předmětu - výstupy učení

 • pracovat s různými druhy odborných textů v ruském jazyce;
 • používat odbornou slovní zásobu a gramatiku v komunikaci.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Regionalistika;
 2. Regionální politika;
 3. Regionální ekonomika;
 4. Regionální ekologie;
 5. Bezpečnost v regionech.

 


Prezetační dovednosti v němčině

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je rozvoj komunikačních dovedností v oblasti odborného německého jazyka. Důraz je kladen na prohlubování komunikačních dovedností, interkulturních kompetencí a je podporován rozvoj soft skills dovedností. V první polovině kurzu jsou studenti seznamováni s pravidly prezentací a s potřebnou frazeologií a slovní zásobou. Studenti se naučí organizovat materiál pro prezentaci. Seznámí se s vytvářením různých druhů prezentačních dokumentů v němčině (powerpointová prezentace, životopis, motivační dopis, klasická a elektronická korespondence, atd.). V druhé části kurzu studenti připravují vlastní prezentace jednotlivců nebo týmů. Součástí kurzu jsou i projekty a simulace. Prezentace jsou nahrávány a pro zpětnou vazbu následně analyzovány a korigovány.

Do předmětu se mohou hlásit studenti ze všech ročníků se základní znalostí němčiny na úrovni A1-A2 (dle SERR).

Výstup předmětu - výstupy učení

 • připravit prezentaci v německém jazyce;
 • představit firmu (úřad), produkty či osoby (sebe);
 • ovládat základní strukturu běžných komunikačních situací v rámci prezentací vhodných z hlediska interkulturních přístupů;
 • používat komunikačně adekvátní fráze a slovní zásobu pro dané situace.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 • Základní pravidla firemní prezentace;
 • Struktura prezentací (pozdrav, oslovení, představení...);
 • Neverbální komunikace při prezentacích;
 • Obsahová náplň prezentací;
 • Prezentace produktů;
 • Prezentace firmy na veletrhu;
 • Sebeprezentace a prezentace osob;
 • Příprava na pracovní pohovor

 


Obchodní jednání v němčině

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je rozvoj komunikačních dovedností v oblasti odborného německého jazyka. Důraz je kladen na prohlubování komunikačních a interkulturních kompetencí a je podporován rozvoj soft skills dovedností s cílem naučit studenty aktivně se účastnit a vést obchodní jednání.

Studenti jsou postupně seznamováni s jednotlivými etapami obchodních jednání z hlediska různých komunikačních situací. V tématech si budou osvojovat potřebné jazykové i mimojazykové prostředky nutné pro úspěšné vedení obchodního jednání. Výuka bude od počátku probíhat formou projektů a simulací (založení cvičných firem a řešení komunikačních situací). Průběžné prezentace projektů a simulací jsou nahrávány a pro zpětnou vazbu následně analyzovány a korigovány.

Do předmětu se mohou hlásit studenti ze všech ročníků se základní znalostí němčiny na úrovni A2 (dle SERR).

Výstup předmětu - výstupy učení

 • rozpoznat a identifikovat základní rysy úspěšného obchodního jednání vč. rolí jednotlivých účastníků;
 • vést a aktivně se účastnit obchodního jednání;
 • ovládat základní strukturu běžných komunikačních situací v rámci obchodních jednání vhodných i z hlediska interkulturních přístupů;
 • používat komunikačně adekvátní fráze a slovní zásobu pro dané situace;
 • napsat zápis z jednání.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Navázání kontaktu se zahraniční firmou na základě telefonické, ústní či písemné domluvy;
 2. Pozvání obchodního partnera, služební cesta do zahraničí (výběr vhodného hotelu, rezervace pokoje, příjezd do hotelu, zapsání se, ubytování, orientace ve městě a
  dopravní spojení);
 3. Jednání v bance (výměna či výběr peněz, vyřizování finančních záležitostí);
 4. Cesta s obchodním partnerem v dopravním prostředku a společná konverzace na vhodná témata;
 5. Obchodní jednání a prohlídka firmy či podniku;
 6. Zakončení jednání, uzavření kontraktu;
 7. Společná večeře s obchodním partnerem, rozloučení.