EN

Specializační předměty

Předměty specializace Management cestovního ruchu

Předměty specializace Management a rozvoj lidských zdrojů

Předměty specializace Management ve veřejné správě

Předměty specializace Územní management

Předměty specializace Životní prostředí a rozvoj

Předměty specializace Management evropských projektů


Základy marketingu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je vymezit základní kategorie moderního marketingu a marketingových přístupů ve vazbě na management se zaměřením na praktické uplatnění v malých a středních podnicích, bankovnictví a v regionálním managementu. Obsah předmětu je zaměřen zejména na marketingový mix, marketingový plán a marketingovou komunikaci. Součástí přednášek jsou případové studie, které si kladou za cíl ukázat uplatnění marketingových přístupů a technik v regionálním a bankovním prostředí.  Aplikační část předmětu bude probíhat na počítačové učebně.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti základní znalosti marketingových pojmů, metod a postupů a pochopí systém praktické aplikace v malých a středních podnicích, bankovnictví a regionálním managementu.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Úvod do marketingu. Základní pojmy, podstata, definice.
 2. Koncepce marketingového řízení.
 3. Marketingový proces. Segmentace trhu.
 4. Marketingový mix.
 5. Produkt.
 6. Cenová politika.
 7. Distribuční politika.
 8. Marketingová komunikace a propagace (výuka na počítačové učebně).
 9. Strategické plánování.
 10. Marketingový plán MSP.
 11. Marketingový výzkum.
 12. Případová studie (výuka na počítačové učebně).
 13. Případová studie.

Cestovní ruch

Zaměření předmětu:

Predmet sa zaoberá vymedzením základných pojmov a vzťahov v systéme cestovný ruch, charakteristikou odvetvia cestovných ruch v medzinárodnom, národnom a regionálnom kontexte a uvádza základné informácie o organizácii, politike a podpore uvedeného odvetvia v krajine.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Cieľom predmetu je oboznámiť sa s odbornou terminológiou používanou v cestovnom ruchu, s funkciami cestovného ruchu a poukázať na možnosti rozvoja podnikania v tejto oblasti, objasniť význam cestovného ruchu pre rozvoj národnej a regionálnej ekonomiky, oboznámiť s organizáciou cestovného ruchu, aktuálnou politikou cestovného ruchu a nástrojmi podpory rozvoja cestovného ruchu v ČR a SR.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Cestovný ruch ako systém a jeho kvalifikácia
 2. Ponuka v cestovnom ruchu
 3. Dopyt po cestovnom ruchu
 4. Trh cestovného ruchu a jeho osobitosti
 5. Cestovný ruch v národnej ekonomike
 6. Hospodárske funkcie cestovného ruchu
 7. Medzinárodný cestovný ruch
 8. Regionalizácia cestovného ruchu
 9. Cestovný ruch v ekonomike regiónu
 10. Organizácia cestovného ruchu
 11. Politika cestovného ruchu
 12. Podpora cestovného ruchu

Marketing cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy marketingu uplatňovanými v teorii a praxi cestovního ruchu. Předmět vysvětluje podstatu marketingu, systém marketingu, filosofii, cíle, plánování a organizaci, techniky a metody výzkumu trhu a aplikuje jednotlivé marketingové nástroje v prostředí cestovního ruchu.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti se seznámi se základními principy marketingu uplatňovanými v teorii a praxi cestovního ruchu. Poznají podstatu marketingu, systém marketingu, filosofii, cíle, plánování a organizaci, techniky a metody výzkumu trhu a naučí se aplikovat jednotlivé marketingové nástroje v prostředí cestovního ruchu.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Specifika marketingu cestovného ruchu
 2. Marketingové plánování
 3. Nákupní chování zákazníka v cestovním ruchu
 4. Marketingový informační systém cestovního ruchu
 5. Segmentace trhu cestovního ruchu
 6. Produkt cestovního ruchu
 7. Cena a cenová politika
 8. Distribuce produktu cestovního ruchu
 9. Marketingová komunikace v cestovním ruchu

Management cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky managementu cílového místa, poukázat na nevyhnutelnost spolupráce aktérů cestovního ruchu v cílovém místě, na význam turistických informačních kanceláří pro rozvoj cestovního ruchu v cílovém místě a detailněji charakterizovat vybrané manažerské funkce.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenty se seznámí se specifiky managementu cílového místa, pochopí nevyhnutelnost spolupráce aktérů cestovního ruchu v cílovém místě a význam turistických informačních kanceláří pro rozvoj cestovního ruchu v cílovém místě a detailněji poznají vybrané manažerské funkce v cestovním ruchu.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Podstata a specifika managementu cílového místa
 2. Manažerská organizace v cílovém místě
 3. Turistická informační kancelář
 4. Plánování cestovního ruchu v cílovém místě
 5. Financování cestovního ruchu v cílovém místě
 6. Životní cyklus cílového místa
 7. Konkurenceschopnost cílového místa
 8. Organizované události v cílovém místě

Případové studie z cestovního ruchu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je prezentovat příklady úspěšné aplikace managementu a marketingu cestovního ruchu v praxi. Studenti si rozšíří už získané vědomosti a zručnosti při řešení praktických úloh souvisejících s prezentovanou problematikou

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Analýza SWOT/TOWS vybraného cílového místa cestovního ruchu
 2. Marketingový plán na vybraném příkladu
 3. Značka v cestovním ruchu – příklady z praxe
 4. Image vybraného cílového místa
 5. Nákupní chování vybraných cílových skupin návštěvníků ČR

Základy psychologie

Zaměření předmětu

Studijní předmět Základy psychologie integruje na úrovni propedeutiky nejdůležitější poznatky tří nejvýznamnějších  psychologických věd: obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí také poznatky psychologické metodologie s cílem jejich efektivní implementace do praktické odborné činnosti. Výsledky psychologické přípravy se promítnou v profilu absolventa a následně v efektivním průběhu profesní činnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po úspěšném absolvování studijního předmětu budou absolventi schopni:

 • porozumět základním pojmům a kategoriím výše uvedených psychologických věd,
 • analyzovat osobní i profesní problémy, objasňovat jejich psychologickou podstatu a navrhovat optimální řešení,
 • ovládat vhodné psychologické metody a využívat je při řešení rutinních i výzkumných úkolů,
 • zasvěceně konzultovat s experty.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Předmět, úkoly, struktura a význam psychologických věd.
 2. Historický vývoj a hlavní směry moderní světové psychologie.
 3. Fylogenetický vývoj psychiky.
 4. Metodologie psychologie.
 5. Kognitivní, konativní a motivační procesy.
 6. Základní poznatky vývojové psychologie.
 7. Vývojové determinanty.
 8. Pojetí osobnosti, vlastnosti osobnosti.

Řízení lidských zdrojů

Zaměření předmětu

Zaměřením předmětu Řízení lidských zdrojů je rozšířením znalostí základů managementu a jejich aplikace v organizaci s cílem hlubšího pochopení složitosti, struktur, vazeb a procesů probíhajících v prostředí těchto organizací.  Hlavním přínosem bude systémový pohled na strategii řízení lidského kapitálu, důraz bude kladen na osvojení si základních dovedností v procesech vedení lidí (tzv. soft skills). Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Absolvováním předmětu si studenti osvojí dovednost manažerského myšlení potřebného pro praktickou aplikaci poznatků v oblasti ovlivňování lidí, motivování a komunikace. Po absolvování předmětu by studenti měli znát základní nástroje a techniky úspěšného vedení lidí a řízení lidských zdrojů.  Cílem je vybavit studenty relevantními technikami vedení lidí (soft skills) tak, aby je dokázali aplikovat v praxi a byli schopni dalšího sebevzdělávání a byli připraveni na další rozvoj manažerských dovedností. Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací, práci v týmech.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Strategie řízení lidského kapitálu v organizaci.
 2. Personální řízení a jeho úloha v organizaci. Personální administrativa.
 3. Systemizace a popis pracovních míst.
 4. Péče o pracovníky, pracovní podmínky. Vzdělávání  pracovníků a rozvoj kvalifikace.
 5. Získávání, výběr a přijímání pracovníků. Adaptace pracovníků.  Případová studie (počítačová učebna).
 6. Motivování pracovníků. Metody a nástroje pracovní motivace.
 7. Řízení výkonu. Metody  hodnocení pracovníků.
 8. Základní techniky aplikované v řízení a vedení lidí.
 9. Vedení a komunikování.
 10. Systém komunikace v organizaci. Pracovní porady. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 11. Mentorování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 12. Koučování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 13. Personální informační systémy a personální dokumentace. Personální audit.

Personalistika v nepodnikatelské sféře

Zaměření předmětu

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce a umožňuje studentům získat přehled a vědomosti o významu, náplni a zajištění personální práce ve specifických podmínkách nepodnikatelské sféry, zejména v územní samosprávě, ve školství a v neziskových organizacích. Studenti se učí prostřednictvím přednášek, případových studií a demonstrování.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vymezit pojetí a systém personální práce v organizaci.
 2. Provést analýzu pracovního místa a zpracovat popis pracovního místa.
 3. Definovat potřebu zaměstnanců a navrhnout možnosti jejího pokrytí.
 4. Vymezit postup a zvážit alternativy obsazení volného pracovního místa
 5. Identifikovat potenciální zdroje zaměstnanců a stanovit vhodnou metodu získávání zaměstnanců
 6. Formulovat nabídku zaměstnání a navrhnout alternativní možnosti jejího uveřejnění.
 7. Demonstrovat použití jednotlivých kritérií a metod výběru zaměstnanců.
 8. Definovat náležitosti pracovní smlouvy a naplánovat realizaci adaptační programu nového zaměstnance.
 9. Specifikovat optimální přístup k řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců.
 10. Charakterizovat systém a vysvětlit uplatnění jednotlivých forem odměňování zaměstnanců.
 11. Vymezit smysl, identifikovat potřebu, zpracovat plán a hodnotit výsledky vzdělávání zaměstnanců.
 12. Objasnit pojetí a oblasti péče o zaměstnance a pracovní podmínky.

Training and Development Management

Zaměření předmětu

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce a umožňuje studentům získat přehled a vědomosti o významu, náplni a řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci. Studenti se učí prostřednictvím přednášek, případových studií a demonstrování. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studující si osvojí procesy, techniky a nástroje vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Budou schopni reflektovat specifika podnikové edukace a rozvinou si kompetence nutné pro zvládání rolí TD manažerů.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Definovat pojetí vzdělávání a rozvoje pracovníků.
 2. Vymezit právní úpravu vzdělávání a rozvoje pracovníků.
 3. Charakterizovat oblasti odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků.
 4. Objasnit cyklus systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků.
 5. Vysvětlit postup identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje pracovníků.
 6. Vysvětlit obsah a sestavování plánu vzdělávání a rozvoje pracovníků.
 7. Vysvětlit formy a metody realizace vzdělávání a rozvoje pracovníků.
 8. Vysvětit kritéria a metody vyhodnocování výsledků vzdělávání a rozvoje pracovníků.
 9. Charakterizovat a demonstrovat využití metod vzdělávání a rozvoje na pracovišti.
 10. Charakterizovat a demonstrovat využití metod vzdělávání a rozvoje mimo pracoviště.
 11. Objasnit roli manažerů a personalistů v oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků.
 12. Vymezit podstatu plánování personálního rozvoje a pojetí řízení talentů.

Manažerské dovednosti

Zaměření předmětu

Manažerské dovednosti představují ucelený soubor kompetencí zaměřených na aplikační rovině na posílení role vedoucích zaměstnanců v jejich vedoucí, řídící a rozvojové dimenzi. Předmět je zaměřen na osvojení si základních postupů trojrole vedoucího zaměstnance: manažera – leadera – kouče, tj. prizmatu řízení – vedení – rozvoje zaměstnanců.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studující si osvojí principy, techniky a metody vedení, řízení a rozvoje zaměstnanců. Naučí se je používat jako manažerské techniky, postupy a metody pro efektivní zvládnutí role vedoucího zaměstnance i pro svůj vlastní seberozvoj.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Manažer – leader – kouč: trojrole vedoucího zaměstnance
 2. Manažerská komunikace: principy, kanály, úskalí, formy
 3. Poskytování zpětné vazby, umění dávat i přijímat pochvalu i kritiku
 4. Performance management a práce s manažerskou mřížkou
 5. Manažerské rozhovory: motivační, hodnotící, vytýkací
 6. Metody a techniky dlouhodobé práce s podřízenými
 7. Týmová spolupráce a práce s týmovou dynamikou
 8. Motivace zaměstnanců a motivační nástroje podniků
 9. Zvládání komunikačně náročných situací z manažerské praxe
 10. Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců
 11. Základy time a stress managementu
 12. Work-life-balance v praxi

Kohezní politika

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí a orientace v problematice kohezní politiky EU a navazujících politik důležitých pro regionální rozvoj, včetně průmětu kohezní politiky EU do podmínek ČR. Navazující a prakticky orientované téma je dotační management.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá základní přehled o vývoji a přístupů ke kohezní politice, včetně znalostí týkající se dotačního managementu. Z hlediska kompetencí budou prohlubovány dovednosti v oblasti projektového řízení a dotačního managementu, analytické myšlení, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Teoretická východiska a vývoj kohezní politiky EU
 2. Navazující politiky EU ve vztahu k regionálnímu rozvoji
 3. Zásady a cíle kohezní polity EU, odpovědnosti a role
 4. Průmět kohezní politiky EU do podmínek ČR, odpovědnosti a role
 5. Dotační management a tvorba projektů financovaných ze zdrojů EU, případové studie
 6. Monitoring, reportování, kontrolní mechanismy a zpětná vazba

Evropská unie II


Management ve veřejné správě

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na problematiku řízení ve veřejné správě, prezentaci kompletní struktury veřejné správy s důrazem na management ve veřejné správě rozvoj a na provázání vztahů veřejného sektoru a ostatních aktérů regionálního rozvoje.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student si osvojí praktické znalosti fungování systému managementu ve veřejné správě z pohledu regionálního rozvoje. Znalost fungování institucí a způsobů jejich řízení vytváří - spolu s dalšími předměty jako je Regionální a municipální ekonomika či Regionální rozvoj a regionální politika předpoklady pro celistvé pochopení systému regionálního rozvoje a jeho řízení. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Institucionální a organizační zajištění veřejného sektoru, zákonodárný proces, organizační struktura veřejné správy (horizontální i vertikální), vztahy státní správy a samosprávy
 2. Specifika řízení ve veřejné správě, teoretické přístupy
 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců veřejného sektoru, kontrolní mechanismy, systém finanční kontroly, případové studie
 4. Řízení lidských zdrojů, kompetenční a výkonnostní management, případové studie
 5. Řízení kvality a řízení změn, případové studie
 6. Řízení projektů, řízení a rozvoj partnerství, případové studie
 7. Vazba na finanční řízení, řízení úspor a řízení rizik, případové studie
 8. Řízení různých typů organizací – obec, město, mikroregion, kraj, příspěvkové organizace, obchodní společnosti zřizované obcemi, případové studie
 9. Manažerské dovednosti

Aktuální otázky veřejné správy

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na rozšíření a aktualizaci poznatků z předmětů Veřejná správa a předmětu Management ve veřejné správě. Předmět bude též částečně sloužit i jako opakování toho nejdůležitějšího z veřejné správy a managementu ve veřejné správě před státnicemi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student si zopakuje a osvojí nové praktické znalosti fungování systému managementu ve veřejné správě a fungování veřejné správy z pohledu regionálního rozvoje. Znalost fungování institucí a způsobů jejich řízení vytváří - spolu s dalšími předměty jako je Regionální a municipální ekonomika či Regionální rozvoj a regionální politika předpoklady pro celistvé pochopení systému regionálního rozvoje a jeho řízení. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Aktuální otázky ve vztahu k legislativě a jejím změnám nebo připravovaným reformám ve vazbě na obor
 2. Aktuální otázky ve vztahu k politickým otázkám (např. dopady voleb) ve vazbě na obor
 3. Aktuální otázky ve vztahu k aktuálním trendům v managementu ve veřejné správě
 4. Aktuální otázky ve vztahu k aktuálním trendům v rozvoji měst, regionální a kohezní politice
 5. Aktuální otázky ve vztahu k ostatním aktuální otázky či trendy ve vazbě na obor

Manažerské dovednosti

Zaměření předmětu

Manažerské dovednosti představují ucelený soubor kompetencí zaměřených na aplikační rovině na posílení role vedoucích zaměstnanců v jejich vedoucí, řídící a rozvojové dimenzi. Předmět je zaměřen na osvojení si základních postupů trojrole vedoucího zaměstnance: manažera – leadera – kouče, tj. prizmatu řízení – vedení – rozvoje zaměstnanců.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studující si osvojí principy, techniky a metody vedení, řízení a rozvoje zaměstnanců. Naučí se je používat jako manažerské techniky, postupy a metody pro efektivní zvládnutí role vedoucího zaměstnance i pro svůj vlastní seberozvoj.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Manažer – leader – kouč: trojrole vedoucího zaměstnance
 2. Manažerská komunikace: principy, kanály, úskalí, formy
 3. Poskytování zpětné vazby, umění dávat i přijímat pochvalu i kritiku
 4. Performance management a práce s manažerskou mřížkou
 5. Manažerské rozhovory: motivační, hodnotící, vytýkací
 6. Metody a techniky dlouhodobé práce s podřízenými
 7. Týmová spolupráce a práce s týmovou dynamikou
 8. Motivace zaměstnanců a motivační nástroje podniků
 9. Zvládání komunikačně náročných situací z manažerské praxe
 10. Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců
 11. Základy time a stress managementu
 12. Work-life-balance v praxi

Základy udržitelného rozvoje

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje, do pojmové problematiky a s tím spojených právních norem a direktiv EU, případně podkladů OSN. Postup bude ve vysvětlení historie pojmu a postupu k udržitelnosti, dále pak konference v Riu 1992 a její důsledky, Agenda 21, lokální Agenda 21, metody a postupy lokálních agend 21 a další aplikace ve světě, v Evropě a pak také v ČR. Geneze lokálních agend 21, jejich výsledky a dopady a také hodnocení, kritéria a indikátory. Pojmy spojené s následnými konferencemi jako je globální oteplování, omezení CO2 a dalších skleníkových plynů, taktiky, Akce 21. Aktuální celosvětové, Evropské a české trendy v udržitelném rozvoji, zákonné odkazy a normy, uplatnění udržitelného rozvoje v praxi a jeho pravidla, regionální udržitelný rozvoj. V rámci předmětu a objasnění pojmů i dotčených zákonů spojených s udržitelností budou nastaveny i modelové situace a příklady, tak aby byly objasněny základní souvislosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o pojmech, metodách a normách v oblasti životního prostředí a procesech spojených s plánováním a realizací udržitelného rozvoje na regionální i na Evropské úrovni, budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní postupy pro udržitelnost v jednotlivých pilířích udržitelnosti a současně připravit strategický plán udržitelného rozvoje záměru či regionu. 

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Historie vzniku pojmu UR
 2. Udržitelný rozvoj a jeho pilíře a atributy
 3. Odvozené pojmy a aktivity – Agenda 21, strategické plány UR a veřejná správa
  • Agendy 21 na místní úrovni a jejich postupy, USA, Evropa, ČR
  • Geneze Agend 21 a jejich rozvoj v ČR, včetně kritérií a indikátorů, participace veřejnosti
 4. Strategie udržitelného rozvoje na státní i regionální úrovni, posuzování udržitelnosti, atributy, indikátory
 5. Indikátory udržitelného rozvoje a zákonné normy k udržitelnosti v ČR, role veřejné správy a úřadů
 6. Původní a rozvojové trendy udržitelného rozvoje do současnosti, odlišnosti v pojetí UR ve světě
 7. Současné trendy a rozvoj udržitelného rozvoje v ČR a ve světě, hlavní směry, postupy, organizace

Územní plánování

Zaměření předmětu

Předmět je pokračujícím kurzem v oblasti studia prostorově – organizační stránky regionů, měst a vesnic. Předmět se soustředí na seznámení studenta s  podstatou územního plánování. Studijní předmět vymezuje územní plánování jako součást regionalistiky a řízení regionálního rozvoje. Popisuje souvislosti v rámci realizace regionální politiky a naplňování principů udržitelného rozvoje území. Definuje základní metody a nástroje, používané pro naplnění cílů územního rozvoje. Analyzuje legislativu pro obor územního plánování a její aplikace v praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Absolventi předmětu získají orientaci v nástrojích, procesech a dokumentech územního plánování a úloze jednotlivých aktérů.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Územní plánování -  základní pojmy
 2. Vývoj územního plánování
 3. Územně plánovací legislativa
 4. Nástroje územního plánování
 5. Aktéři územního plánování
 6. Proces tvorby územně plánovacích dokumentací a podkladů
 7. Aktuální témata prostorového rozvoje a fungování sídel a regionů

Krajinné plánování

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky krajiny v regionálním rozvoji do jejího rozvoje a geneze, do historie jkrajiny, působení člověka dříve a dns v době postagrární a postindustriální. V rámci předmětu budou prezentovány základní datové zdroje, které jsou nutné pro pochopení zákonitostí krajiny, jejímu plánování a také pro zajištění odpovídajících investic pro rozvoj krajiny, sídel i investic. Cílem předmětu je seznámit studenty s koncipováním a strukturou krajinného plánu. Předmět se zabývá možnostmi navrhování optimálního prostorového uspořádání krajiny. S důrazem na respektování ekologických, produkčních, obytných a rekreačních hodnot území. Posluchač získá základní přehled o metodických postupech v plánování krajiny.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Posluchač získá v rámci výuky předmětu základní přehled o metodických postupech v plánování krajiny, dále bude schopen zajistit si data pro regionální rozvoj jednak z veřejné správy, veřejných zdrojů a databází a také vlastním pozorováním a měřením. Student bude seznámen se základními technikami pro práci s krajinou.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Prostorové plánování - legislativní rámce a zdroje
 2. Metody krajinného plánování a jejich využití, ekosystémové služby
 3. Geneze krajiny globálně, a v ČR
 4. Vliv člověka a času na krajinu, rozložení ploch v krajině a jeho význam
 5. Obsah a standardy krajinného plánu, hodnocení krajinných prvků v ekonomice
 6. Pozemkové úpravy – zemědělská krajina
 7. Lesní krajina – lesní hospodářské plány
 8. Plánování průmyslových a těžebních oblastí, rekultivace a revitalizace krajiny
 9. Vodohospodářské úpravy a jejich plánování
 10. Zvláště chráněná území a jejich plány péče
 11. ÚSES a krajinné mapování, hodnocení
 12. Krajinotvorné programy v EU a ČR a agroekologické programy
 13. Krajinný ráz a jeho podpora, ochrana a geneze

Environmentální aspekty regionálního rozvoje

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky přímých a zpětných vazeb v životním prostředí, které tvoří propojený systém okolo nás a má silný vztah k rozvoji území. Předmět navazuje na základní poznatky z makro a mikroekonomie, veřejné správy, principů udržitelného rozvoje a prostorové ekonomie. Cílem je objasnit ekonomické souvislosti regionálního a globálního znečištění životního prostředí, jejich genezi a postupy při odstraňování s důrazem na evropský, ale i globální ekonomický prostor. V rámci předmětu a objasnění posuzování bude dotčena problematika propojení zákonů spojených s ochranou životního prostředí tak aby byly objasněny základní souvislosti a souvztažnosti v problematice a stanovování vazeb mezi oblastmi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o vazbách a vztazích mezi sférami v oblasti životního prostředí a procesech spojených s přípravou investic a budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální, ale i socioekonomické impakty, ekonomické vlivy a určit rozsah vazeb v konkrétním případu. 

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vztah příroda-ekonomická činnost-obyvatelstvo, vývoj strategií ochrany ŽP, pojem udržitelný rozvoj
 2. Pojem životní prostředí jako veřejný statek, zákonné pojetí a pojem externí efekty a možnosti jejich internalizace.
 3. Struktura nástrojů environmentální politiky, principy jejich fungování.
 4. Přímé (administrativní) nástroje, právní úprava ochrany ŽP v EU a v ČR jako celku.
 5. Nepřímé (ekonomické nástroje) a jejich fungování.
 6. Poplatky uplatňované na ochranu ovzduší, vod, půdy, nerostného bohatství a za uložení odpadu, jejich fungování.
 7. Veřejná správa v oblasti ochrany ŽP; Financování péče o životní prostředí.
 8. Oceňování přírodních zdrojů (netržní oceňování, vliv času), indikátory impaktů na ŽP a jejich prokazatelnost
 9. Možnosti vyčíslování škod na ŽP, ekologická újma
 10. Problematika stanovení efektivnosti investic a opatření ochrany ŽP. Multikriteriální hodnocení projektů.
 11. Environmentální systémy řízení a jejich využití. Využití pro řízení rozvoje území.
 12. Environmentální aspekty úřadů, ekologická stopa a jiné nástroje

Bezpečnost a rozvoj v krajině

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky přímých a nepřímých vazeb v krajině a nastínit bezpečnostní souvislosti některých opatření a činností, které je v krajině při řízení investic a zajištění investiční výstavby také vykonávat. Prostředí a příroda okolo tvoří propojený systém a má silný vztah k rozvoji území a jeho citlivým místům, které lze specifikovat jako místa zvýšeného environmentálního rizika regionálního rozvoje. Předmět navazuje na základní poznatky z ochrany životního prostředí, krajinného plánování, veřejné správy a principů udržitelného rozvoje. Cílem je objasnit krajinné, ekonomické a sociální souvislosti regionálních environmentálních rizik jako jsou povodně, požáry, větrné smršti, zemětřesení, pohyby půdy a další. Část předmětu bude věnována genezi a vývoji pohledu na tyto rizika a jejich kalkulaci do regionálního rozvoje. Kromě hlavních environmentálních rizik v ČR budou specifikována světová rizika a potenciální problémové regiony i konkrétní projevy rizik v krajině.  Část přednášky bude věnována také snížení rizika v krajině a případné prevenci.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o vazbách a vztazích mezi environmentálními sférami v krajině a o procesech spojených s hledáním případných rizik a jejich snižováním při přípravě investic a budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální rizika v terénu, najít podklady pro jejich vyhodnocení a určit možný rozsah rizika v konkrétním případu. 

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vztah člověk – příroda a jeho geneze v prehistorické a historické době
 2. Civilizace, kolapsy a jejich příčiny ve vztahu k prostředí a krajině
 3. Příroda, její vitalita, omezení a limity rozvoje v přírodním prostředí
 4. Rizika z hlediska vod
 5. Rizika z hlediska půdy a geologické struktury
 6. Rizika povětrnostní, jejich cykly a působení
 7. Rizika požárů a fatálních havárií
 8. Rizika vzniklá kombinací faktorů přírodního prostředí
 9. Ekonomické a sociální dopady rizik na rozvoj regionů
 10. Nové skupiny rizik související s činností člověka
 11. Globální a u nás neznámá rizika jejich řešení
 12. Politika zajištění environmentální bezpečnosti v ČR

Problematika brownfields v regionech

Zaměření předmětu

Předmět se zaměří na vysoce aktuální téma v oblasti regionálního rozvoje a jeho managementu, a to na problematiku rekonverze a regenerace brownfields z hlediska ekonomického, ekologického, legislativního, urbanistického, architektonického.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Získání znalostí o aktuální problematice znovuvyužití devastovaných území a objektů ve vztahu k omezení záboru volných ploch (zemědělské půdy).

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky brownfields
 2. Typologie brownfields
 3. Příčiny vzniku brownfields
 4. Důsledky pro sídlo (region)
 5. Partneři v procesu revitalizace brownfields
 6. Legislativní nástroje, teoretické nástroje a politiky
 7. Ekonomické nástroje. Možnosti financování.
 8. Revitalizace brownfields
 9. Příklady revitalizovaných brownfields v ČR a v zahraničí

Právní aspekty životního prostředí v regionech

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky správních postupů v oblasti životního prostředí a jeho vlivu na investice v regionech. Zvláštní pozornost bude věnována posuzování vlivů investiční výstavby a koncepcí (strategií) na životní prostředí (biologické hodnocení, hodnocení Natura 2000, proces SEA a EIA). Proces posuzování vlivů je nedílnou součástí regionálního rozvoje počínaje přípravou strategických dokumentů a konče realizace veřejné nebo soukromé investice, záměru. Důraz je kladen na pochopení podmínek a postupů, které jsou v průběhu všech posuzování v daném území uplatňovány. Důraz je kladen na proces SEA a jeho spojení s plánováním, jeho jednotlivé aktéry, kroky a výsledky ústící do dílčích EIA a jiných hodnocení území. Nedílnou součástí jsou multikriteriální analýzy, odkaz na postupy v EU a právní podklad těchto procesů. V rámci předmětu a objasnění posuzování bude provedena exkurze do všech dotčených zákonů spojených s ochranou životního prostředí tak aby byly objasněny základní souvislosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o právních normách v oblasti životního prostředí a procesech spojených s přípravou investice a posuzování posuzováním jejího vlivu na prostředí, budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální, ale i socioekonomické impakty a určit rozsah vlivu. 

Hlavní témata – obsah předmětu

1. Historie vzniku zákonů o ochraně ŽP a jejich aplikace, kompetence
2. Zákon o posuzování vlivů na ŽP, Definice, platná legislativa ČR, certifikace.
3. Navazující složkové zákony k ŽP
4. Zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho dikce a odkazy spojené s posuzováním vlivů
5. Odkazy do dalších zákonů jako je Lesní, stavební, aj.
6. SEIA jako proces a postup posuzování, taktiky, kritéria, analýzy, praktické odkazy.
7. EIA jako proces multikriteriálního hodnocení a s ním spojené zákony (ochrana přírody a krajiny, Hygiena, odpady, ovzduší) a obecné hodnocení dopadů investic ve vztahu k efektivitě.
8. Vlivy přeshraniční, komplikované investice, dlouhodobé záměry, specielní příklady procesu, apod.


Evropská unie

Zaměření předmětu

Evropská unie, instituce EU, vztah členských států a EU, regiony, euroregiony a jejich význam, historické i aktuální otázky

Cílem předmětu je poskytnout přehled historického vývoje i současného fungování institucí Evropské unie s ohledem na význam a roli regionů v EU (zesíleně od 90. let 20. století). Důraz je kladen na historicko-teoretickou i aktuální problematiku. V historicko-teoretické části budou diskutovány nejdůležitější vybrané teoretické přístupy k evropské integraci v kontextu vývoje politiky ES/ES od 50. let minulého století. Hlavní část předmětu bude představovat rozbor fungování institucí Evropské unie dle schválené Lisabonské smlouvy. Navíc budou rozebrány další součásti evropských struktur (výbor regionů), mimo jiné i takové, které nově zavedla Lisabonská smlouva, například Evropská služba vnější akce. Výklad uzavře aktuální téma současného stavu EU, dopad finanční krize na regiony v evropských zemích a diskuse otázek souvisejících s budoucím vývojem Unie, prohlubováním evropských struktur i případným rozšiřováním EU.

Výstupy předmětu – výstupy učení

samostatná četba, v případě semináře seminární práce, prezentace výsledků samostatné práce

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Pojem integrace; historie, teorie a evropská integrace,
 2. Nositelé integrace: formální a neformální integrace
 3. Historické kořeny a vývoj evropské integrace
 4. Teoretická rovina: realistický vs. liberální pojem politiky
 5. Metodická rovina: mezivládní vs. supra/nadnárodní model
 6. Národní stát, regiony a evropská integrace: Je „europeizace” řešením?
 7. Instituce EU (praxe) – složení, fungování, legislativní proces
 8. Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr
 9.  Výbor regionů, Poradní orgány, agentury
 10.  Evropské projekty přelomu tisíciletí (východní rozšíření
   a transformace EU – funkcionální a teritoriální faktory)
 11. Prohlubování EU (Lisabonská smlouva a poté)

Regionální rozvoj regionů Evropy

Zaměření předmětu

Navazující a doplňující předmět k předmětu Regionální politika a regionální rozvoj, který dále rozvíjí poznatky z oblasti praktické implementace nástrojů společné evropské regionální politiky i jejich uplatnění v jednotlivých evropských regionech. Dále se předmět zabývá nástroji regionální politiky a jejími aktuálními problémy v jednotlivých regionech Evropy.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá přehled jednak o společné regionální politice Evropské unie a formách její implementace v jednotlivých oblastech Evropy.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vývoj regionální politiky na evropském kontinentu
 2. Vznik koordinované evropské regionální politiky
 3. Přístupy ke společné evropské regionální politice
 4. Priority společné evropské regionální politiky
 5. Nástroje společné evropské regionální politiky
 6. Regionální politika a prostorové plánování (RP a PP) ve Velké Brítánii
 7. RP a PP v Německu
 8. RP a PP ve frankofonních zemích
 9. RP a PP v Itálii
 10. RP a PP Skandinávských zemí
 11. RP a PP Španělska a Portugalska
 12. RP a PP zemí Visegrádské čtyřky
 13. RP a PP zemí CADSES

Aktuální otázky EU