EN

Jste zde

FAQ - nejčastější otázky

Stále přijímáme přihlášky pro akademický rok 2017/2018

Obsah:

1. Obecně o VŠRR

2. Přijímací řízení

3. Ogranizace studia na VŠRR

4. Průběh studia na VŠRR

5. Školné a poplatky


1. Obecně o VŠRR

Jaké obory VŠRR nabízí?

 • V současné době si studenti mohou vybrat ze dvou bakalářských oborů a magisterského studia.
 • V rámci nabízeného studia je možné si zvolit některou ze specializací, které jsou uvedeny u jednotlivých oborů.

Bakalářské studium (Bc.)

Navazující magisterské studium (Ing.

Kde naleznou absolventi VŠRR uplatnění?

Studium na VŠRR je správnou volbou pro ty zájemce, kteří chtějí uplatnit odborné znalosti a dovednosti v systému úřadů a institucí regionální správy a regionálního rozvoje; ve studijním programu Bezpečnostní management i s akcentem na krizové řízení a v odborných pozicích s bezpečnostními výstupy ve veřejném i soukromém sektoru; ve studijním oboru Management rozvoje měst a regionů s důrazem na mezioborové znalosti v kontextu ekonomických, územních, environmentálních a sociálních souvislostí regionálního rozvoje.

Kolik má škola absolventů?

Od zahájení výuky v akademickém roce 2004/2005 do konce akademického roku 2014/2015 absolvovalo úspěšně studia na VŠRR 1200 studentů.

Kde nás najdete?

Vysoká škola regionálního rozvoje má v současné chvíli 2 pobočky v Praze a Brně. Kontakt na obě pobočky je stejný info@vsrr.cz

POBOČKA PRAHA
Žalanského 68/54
163 00 Praha – 17 Řepy

POBOČKA BRNO
Hudcova 367/78
612 00 Brno - Medlánky

Organizuje škola Dny otevřených dveří?

Ano, VŠRR organizuje každý měsíc Den otevřených dveří. Pro seznámení s prostředím školy a pro získání dalších informací je možná i osobní návštěva v předem domluveném termínu se studijním oddělením i mimo uvedené Dny otevřených dveří.


2. Přijímací řízení

Jakým způsobem mohu podat přihlášku?

Ke studiu se lze přihlásit několika způsoby:

 • Je možno využít elektronického formuláře na nových webových stránkách Vysoké školy Ambis., který umožňuje on-line registraci.
 • Zájemci o studium se mohou také přihlásit zasláním vyplněného formuláře SEVT "Přihláška ke studiu na vysoké škole" poštou na adresu VŠRR (formulář je možné obdržet na studijním oddělení VŠRR nebo v prodejní síti úředních tiskovin). 

Kdy je možné podat přihlášku?

 • Přihlášku je možné vyplnit již nyní na tomto odkazu.  Stále přijímáme studenty pro akademický rok 2018/2019.
 • Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou budovy, doporučujeme tedy přihlášku zaslat co nejdříve.

Co bude následovat po odeslání přihlášky?

Vaše přihláška bude zaevidována a do dvou pracovních dní Vás budeme telefonicky kontaktovat . Na Vámi udanou mailovou adresu Vám zašleme pozvánku na nejbližší termín přijímacích pohovorů. V pozvánce bude rovněž uvedeno, jaké doklady je třeba k přihlášce při přijímacím pohovoru doložit. Po přijímacím pohovoru při splnění všech podmínek vám bude, do 10 dnů od konání pohovoru, odesláno rozhodnutí o přijetí.

Termín přijímacího pohovoru - jak se ho dozvím a co když mi nevyhovuje

 • Po odeslání přihlášky ke studiu Vás budeme zpravidla do dvou pracovních dní kontaktovat s termínem přijímacího pohovoru. Uchazeče zveme vždy na nejbližší termín přijímacího pohovoru.
 • V případě, že Vám termín přijímacího pohovoru nevyhovuje, je možné si domluvit individuální termín na emailu info@vsrr.cz či na telefonním čísle 234 718 718.

Jak probíhá přijímací řízení?

Uchazeč je po odeslání přihlášky zhruba do 2 praocovních dní telefonicky kontaktován a pozván na přijímací pohovor, který je orientován na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi a na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR.

Je třeba platit poplatek za podání přihlášky?

Za podání přihlášky je třeba uhradit administrativní poplatek ve výši 390,- Kč a při přijímacím pohovoru doložit na studijním oddělení potvrzení o zaplacení (ústřižek složenky nebo výpis z účtu).

Na jaký účet mám poukázat administrativní poplatek?

Administrativní poplatek za podání přihlášky ve výši 390,- uhradí uchazeč na číslo účtu 2900312973/2010 vedeného u Fio banky. Jako variabilní symbol uvede rodné číslo bez lomítka a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení uchazeče.

Jaké doklady je třeba doložit u přijímacího pohovoru?

K přijímacímu pohovoru si uchazeči přinesou následující doklady (není třeba je předběžně posílat poštou): ověřenou kopii maturitního vysvědčení, 1x průkazovou fotografii a doklad o zaplacení administrativního poplatku. Cizinci musí doložit nostrifikaci, nebo alespoň žádost o nostrifikaci.

Maturitní vysvědčení – kdy dodat, co když neudělám maturitu?

 • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení se předkládá u přijímacího pohovoru
 • V případě, že uchazeč ještě nekonal maturitní zkoušku, dodá ji co nejdříve po jejím vykonání.
 • Pokud uchazeč absolvuje maturitní zkoušku neúspěšně během letního termínu, je ke studiu přijat podmínečně do podzimního termínu maturitních zkoušek. Co nejdříve po absolvování zkoušky je třeba maturitní vysvědčení doložit na VŠRR.

Je možné být přijat ke studiu, i když nesložím maturitní zkoušku v jarním zkušebním termínu?

Uchazeči o studium v bakalářském stupni mají možnost být podmínečně přijati ke studiu ještě před úspěšným složením maturitní zkoušky. Toto podmínečné přijetí se změní v přijetí faktické v okamžiku, kdy uchazeč doloží doklad o úspěšném absolvování maturitní zkoušky na studijní oddělení, nejpozději však do ukončení příslušného přijímacího řízení.

Musím pro přijetí ke studiu doložit potvrzení od lékaře?

Pro studium na VŠRR není třeba předkládat potvrzení od lékaře o způsobilosti ke studiu.

Co když předchozí studium probíhalo v zahraničí?

 • V případě, že byla maturitní zkouška složena v zahraničí, je třeba doložit tzv. nostrifikační doložku.
 • Nostrifikaci maturitního vysvědčení je třeba předložit u přijímacího pohovoru, nejpozději pak spolu se smlouvou o studiu.
 • V případě, že ještě nemáte nostrifikaci vyřízenou, je třeba u přijímacího pohovoru předložit Žádost o nostrifikaci.

3. Organizace studiu na VŠRR

Jak dlouho probíhá studium na VŠRR

Bakalářské studium (Bc.)

Standardní doba studia je tři roky. Student může postupovat ve studiu podle doporučeného standardního studijního plánu, může si však také při dodržení stanovených podmínek vytvořit vlastní studijní plán. V případě překážek ve studiu může student studium přerušit a po vyřešení problémů pak znovu do studia nastoupit. Celková doba studia však nesmí překročit maximální dobu studia, tj. 6 let, s výjimkou prodloužení studia v souvislosti s uznanou dobou rodičovství.

Navazující magisterské studium (Ing.)

Standardní doba studia je dva roky. Student může postupovat ve studiu podle doporučeného standardního studijního plánu, může si však také při dodržení stanovených podmínek vytvořit vlastní studijní plán. V případě překážek ve studiu může student studium přerušit a po vyřešení problémů pak znovu do studia nastoupit.

Kdy je zahájení výuky?

 • Zahájení výuky je standardně na přelomu září a října, tedy na začátku zimního semestru.
 • Termíny a harmonogram akademického roku naleznete zde.

Jak probíhá akademický rok?

 • Akademický rok je rozdělen na dva semestry – zimní a letní.
 • Zimní semestr začíná koncem září. Během ledna pak probíhá zkouškové období.
 • Letní semestr začíná zpravidla v polovině února. Během května a června probíhá zkouškové období.

Jsou na vysoké škole prázdniny?

 • V akademickém roce mají studenti dvoje prázdniny:
  • Zimní – v období vánočních svátků
  • Letní – červenec, srpen
 • Termíny naleznete v harmonogramu.

Jak je to s rozvrhem?

 • Na začátku každého semestru studenti obdrží svůj rozvrh dle studijního plánu.
 • Je možné si samostatně volit povinně volitelné předměty, či přidat předměty nad rámec povinných kreditů.
 • Veškeré informace studenti obdrží při předstudijním soustředění

Jak je to se statutem studenta?

 • Všichni studenti do 26 let věku mají statut studenta.

Je docházka na výuku povinná?

 • Prezenční forma studia – přednášky nepovinné, semináře povinné, zpravidla 60% - 75%, přesné informace studenti obdrží při úvodní hodině každého předmětu
 • Kombinovaná forma studia – přednášky povinné zpravidla 50%, semináře zpravidla 60% - 75%, přesné informace studenti obdrží při úvodní hodině každého předmětu
 • Studentům doporučujeme na výuku docházet. Studium na naší škole je orientováno zejména na motivaci studentů ke studiu a jejímu úspěšnému absolvování.

Jak probíhá kombinovaná forma výuky?

 • Výuka v kombinované formě probíhá jednou týdně. Celkem se jedná zpravidla o 13 výukových dní za semestr.
 • Studenti si mohou vybrat, zda výuku navštíví ve všední den odpoledne, či o víkendu. V akademickém roce 2016/2017 se výuka v kombinované formě bude pravděpodobně konat v pátek a sobotu.

Je možné přestoupit během studia na jiný obor, či změnit formu studia?

 • Obecně je možné jednou za studium změnit formu, či obor studia.
 • Uchazečům doporučujeme pečlivě volit formu a obor, přestupy zejména mezi obory bývají náročné.
 • Rádi Vám s výběrem oboru/formy poradíme, v případě zájmu nás kontaktujte na info@vsrr.cz, či na telefonním čísle 234 718 718.

4. Průběh studiu na VŠRR

Jaké předměty jsou vyučovány?

Přehled všech předmětů vyučovaných v jednotlivých programech naleznete v příslušných studijních plánech, v nichž jsou uvedeny i kredity ECTS, které student po úspěšném absolvování předmětu získá.

Kolik pokusů má student na zkoušku?

 • Studenti mají na zkoušku 3 termíny – dva řádné a jeden opravný.
 • V případě, že student nesplní zkoušku v rámci těchto tří pokusů, je třeba si předmět znovu zapsat.

Výuka jazyků - jaká úroveň je vyučována, jak se do ní zařadím?

 • V prezenční formě výuky jsou studenti na výuku anglického jazyka rozděleni do skupin podle úrovně, do kterých se rozdělí na základě výsledku rozřazovacího testu. S anglickým jazykem je možné začít i od úrovně začátečník.
 • V kombinované formě mají studenti na výběr ze tří možností: anglický německý a ruský jazyk. Rozřazení do skupin je také na základě rozřazovacího testu a je možné začít od úrovně začátečník.
 • Studenti si povinně volí jeden cizí jazyk, nad rámec povinných kreditů je možné si zvolit více cizích jazyků.
 • Cizí jazyk z předchozího studia je možné uznat v případě úspěšně absolvované zkoušky zakončené certifikátem. Případně také jako předmět z předchozího studia na VOŠ, či na jiné VŠ.

Jak se připravit na rozřazovací test z jazyků?

 • Je na zvážení studentů, jak se na jazykový rozřazovací test připraví. Na základě výsledku testu jsou studenti rozděleni do skupin. V této skupině pak absolvují výuku během celého studia.
 • Studium jazyků je koncipováno tak, že se studenti během studia posunou o jednu úroveň výše.

Jak probíhá odborná praxe v bakalářském stupni studia?

 • Studenti bakalářského si mohou vybrat způsob plnění odborné praxe, na výběr je ze tří možností:
  • 80 hodin odborné praxe ve vybrané instituci
  • 40 hodin odborné praxe ve vybrané instituci a zpracování projektu
  • Terénní cvičení organizované školou, na kterém se plní úkoly týkající se oboru studia, na závěr zpracování projektu
 • Studenti si mohou sami vybrat společnost, kde budou odbornou praxi plnit. Je třeba, aby si studenti zvolili takovou společnost, která bude odpovídat oboru studia.
 • Jako odbornou praxi lze uznat zaměstnání na pracovní pozici, která odpovídá oboru studia, na které student pracoval alespoň tři roky a od jejího ukončení neuběhlo více než 7 let.
 • Odbornou praxi studenti absolvují standardně během druhého ročníku studia, je však možné ji vykonat kdykoliv během studia od letního semestru v prvním ročníku.

Mohu v rámci studia na VŠRR studovat i v zahraničí?

VŠRR je držitelem oprávnění pro realizaci mobilit v novém programovém období Erasmus+ 2014-2020. V rámci tohoto programu mohou studenti 2. a 3. ročníků studovat jeden nebo dva semestry na vybraných zahraničních univerzitách. Do zahraničí na praktickou stáž mohou vyjet i studenti prvního ročníku.

Poskytuje škola v budově možnost připojení na Wi-Fi?

Ano, v celé budově je možnost připojení na Wi-Fi. Studenti mohou využívat připojení na internet i na počítačích ve studovně.

Jak probíhá výuka v kombinované formě studia?

Přímá výuka v kombinované formě studia probíhá zpravidla 13x za semestr, vždy v sobotu nebo v odpoledních a večerních hodinách nebo v pracovních dnech formou intenzivních skupinových konzultací. Studenti mají možnost využít i individuálních konzultací vyučujících. Pro samostudium jsou studentům ve studijním informačním systému (SIS) k dispozici studijní opory, obsahující kromě vlastní látky i příklady testových položek, shrnutí a odkazy na příslušné odborné prameny, což napomáhá ke snadnější orientaci ve studované problematice.


5. Školné a  poplatky

Jaká je výše školného?

 Prezenční forma studiaKombinovaná forma studia
Bezpečnostní management v regionech (Bc.)18 900/semestr18 900 Kč/semestr
Management rozvoje měst a regionů (Bc.)18 900 /semestr18 900 /semestr
Management rozvoje měst a regionů (Ing.)23 900 Kč/semestr23 900 Kč/semestr


Je možnost splátkového kalendáře?

 • Školné je možné hradit se splátkovým kalendářem. Standardně se jedná o pět měsíčních splátek za jeden semestr. Je třeba počítat s navýšením ceny školného o 15 %.
 • O splátkový kalendář lze zažádat na každý semestr zvlášť. V akademickém roce je tedy možné hradit se splátkovým kalendářem pouze jeden semestr.

Jak se platí školné?

 • Školné se hradí převodem na účet.
 • Je možné využít splátkového kalendáře.
 • Informace k platbám studenti naleznou ve smlouvě o studiu.

Je možné získat slevu na studiu?

 • V případě, že Vás ke studiu doporučí některý z našich studentů, či absolventů je možné získat slevu 1000 Kč na jeden semestr studia.
 • Podrobnosti naleznete zde.

Poskytuje škola nějaká stipendia?

 • V současné době nabízíme ubytovací stipendium, zažádat o něj lze na studijním oddělení.