EN

Směrnice o zřízení IGA VŠRR

 

(1) Předmět a působnost

Předmětem směrnice je podpora projektů Interní grantové soutěže (dále jen „IGS“) jakožto součásti Strategického plánu výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy regionálního rozvoje pro roky 2015 – 2030. Směrnice řeší způsob podávání projektů IGS, postup při výběru podpořených projektů, jejich hodnocení a celkovou koordinaci soutěže.

 

(2) Podporované tematické okruhy

Podporované tematické okruhy vycházejí ze zaměření školy a jejích studijních oborů tj. Management rozvoje měst a regionů a Bezpečnostní management v regionech a z tematických průniků těchto oborů. Jedná se zejm. o následující tematické okruhy:

Management rozvoje měst a regionů

Bezpečnostní management v regionech

Regionální rozvoj a regionální politika

Tyto okruhy mohou být na základě rozhodnutí rektora doplněny o další aktivity.

 

(3) Návrh a realizace projektu

Návrh projektu může, jako řešitel, podat akademický pracovník VŠRR

Doba řešení projektu je obvykle jeden až dva roky.

K přípravě a podání návrhu projektu je stanoven formulář v příloze č. 1 této směrnice.

Projekty jsou podávány v elektronické podobě prorektorce pro vědu a tvůrčí činnost min. 2x ročně, a to zpravidla k 30.4. a 31.10. V odůvodněných případech mohou být projekty podávány průběžně.

 

(4) Financování projektů IGS

Finanční podpora projektu je udělována na dobu trvání projektu (tj. obvykle jeden až dva roky). U dvouletých projektů může být finanční podpora pro druhý rok řešení podmíněna odevzdáním průběžné zprávy shrnující výsledky prvního roku řešení projektu.

Finanční prostředky určené na každou výzvu budou zveřejněny uchazečům v dostatečném předstihu společně s výzvou.

Finanční prostředky jsou určeny na technické a materiálové zabezpečení projektu (např. cestovní náklady, vložné na konference, tisk apod.) Osobní náklady mohou být financovány v rámci IGS jen v odůvodněných případech.

Řešitel je povinen vyčerpat přidělené finanční prostředky do data uvedeného v rozhodnutí o přidělení projektu.

 

(5) Hodnocení a výběr podaných projektových návrhů

Hodnocení podaných projektových návrhů provádí hodnotící komise ve složení rektor, prorektoři a jednatel společnosti. Předsedou hodnotící komise (dále jen „předseda“) je prorektor pro vědu a tvůrčí činnost.

Hodnotící komise porovná kvality všech podaných projektů, případně navrhne úpravu požadované výše dotace, a určí, které projekty budou podpořeny a v jaké výši.

 

(6) Závěrečné oponentní řízení

Výsledky a výstupy řešení projektu musí být uvedeny v závěrečné zprávě projektu, která bude odevzdána prorektorovi pro vědu a tvůrčí činnost do 30 dnů od ukončení projektu. Hodnocení závěrečných zpráv provede hodnotící komise. Formulář závěrečné zprávy je přílohou č. 2 této směrnice.

 

(7) Informace o projektech Interní grantové soutěže a způsob jejich zveřejnění

Údaje o podporovaných projektech budou zveřejněny na internetu Vysoké školy regionálního rozvoje.

 

(8) Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti 6.3.2015.

 

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
rektor

 

Za správnost: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost

 

Příloha č. 1 - Návrh projektu

Příloha č. 2. - Závěrečná zpráva projektu