EN

Výzva č. 1/2015

Vysoká škola regionálního rozvoje vyhlašuje v souladu se Směrnicí rektora č. 1/2015 o zřízení Interní grantové agentury Vysoké školy regionálního rozvoje ze dne 6. 3. 2015 (dále jen Směrnice)

 

výzvu č. 1/2015

k podávání projektů v rámci Interní grantové agentury
Vysoké školy regionálního rozvoje.

 

(1) Podporované tematické okruhy

V rámci této výzvy lze podávat projekty v rámci následujících tematických okruhů:

  1. Management rozvoje měst a regionů.
  2. Bezpečnostní management v regionech.
  3. Regionální rozvoj a regionální politika.

 

(2) Způsob podání návrhu projektu

Návrh projektu může podat akademický pracovník VŠRR. Podání projektu se řídí Směrnicí.

Návrh projektu se podává elektronicky ve formátu .pdf na formuláři dle přílohy č. 1 Směrnice.

Návrh projektu se podává k rukám prorektorky pro vědu a tvůrčí činnost doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. na e-mailovou adresu vladimira.silhankova@vsrr.cz

 

(3) Termín pro podání návrhu projektu

V rámci této výzvy lze podávat projekty do 30. dubna 2015 23:59 hodin (rozhodné je datum odeslání e-mailu).

 

(4) Finanční rámec Výzvy

V rámci této výzvy může být rozděleno až 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíckorunčeských).

 

V Praze 20. března 2015

 

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost