EN

Jste zde

Archiv

2012

Studentská konference

Cizí jazyky ve studijním programu Regionální rozvoj VI
Praha: VŠRR, 3. prosince 2012.

Šestý ročník studentské konference Cizí jazyky ve studijním programu Regionální rozvoj. Konference každým rokem přispívá k získávání dovednosti prezentovat výsledky bádání ve studovaném oboru, napomáhá k rozvoji řečových dovedností a jazykových prostředků a v neposlední řadě umožňuje výměnu poznatků a zkušeností v daném oboru. Jednacími jazyky byla angličtina, němčina, ruština. Konference se aktivně s příspěvkem zúčastnilo 82 studentů.


2011

Vědecká konference s mezinárodní účastí
GLOBALIZACE A REGIONALIZACE MEZI VLÁDNÍ POLITIKOU A TRŽNÍM PROSTŘEDÍM

Praha: VŠRR, 4. listopadu 2011.

Cílem konference bylo poukázat na problematiku globalizace, která zůstává navzdory soudobým krizím jedním z nejviditelnějších a nejdůležitějších fenoménů rozvoje světových regionů. Zapojení státu a jeho institucí, které mají tradičně velkou váhu v regionálním rozvoji, do tohoto procesu může být komplikované a někdy kontraproduktivní. Jednání konference se zúčastnilo 72 odborníků, jako významný zahraniční host vystoupila s plenární přednáškou Doc. Ing. Anna Tomová, Ph.D. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinské univerzity v Žilině. Z konference byl vydán sborník: EVAN, T. (ed.) Globalizace a regionalizace mezi vládní politikou a tržním prostředím. Praha: VŠRR, 2011, 76 s. ISBN 978-80-87174-12-8.


Vědecká konference s mezinárodní účastí
NOVÁ TÉMATA V ŘEŠENÍ SOCIOEKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONŮ

Liberec: VŠRR, 8. března 2011.

Třetí konference Vysoké školy regionálního rozvoje byla orientována na nové oblasti regionálního a municipálního rozvoje v širších souvislostech s prezentací zkušeností českých i zahraničních odborníků. Cílem konference bylo představit a specifikovat nová témata v socioekonomickém rozvoji územních celků a inovace v oblasti identifikace a řešení regionálních disparit s ohledem na přípravu nadcházejícího programovacího období EU. Přednášející prezentovali nejen teoretická východiska a návrhy řešení, ale i příklady dobré praxe ve vybraných odborných tématech. 

Tematicky byla konference zaměřena na oblast bezpečnosti v regionálním rozvoji a na příčiny vzniku, vývoj, funkčnost a řešení regionálních disparit. V rámci konference byly prezentovány i výstupy výzkumných projektů, které směřují do tematicky vymezených oblastí. 

Konference se konala pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Mgr. Stanislava Eichlera. Z konference byl vydán sborník: VONDROVÁ, V., PONIKELSKÝ, P. (ed.) Nová témata v řešení socioekonomického rozvoje regionů. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje, 2011. ISBN 978-80-87174-02-9.


Mezinárodní kulatý stůl na VŠRR
REGIONÁLNÍ ROZVOJ A DOKONČENÍ REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Praha, VŠRR, 17. února 2011.

Vysoká škola regionálního rozvoje společně s redakcí časopisu Moderní obec pořádala 17. 2. 2011 další kulatý stůl, tentokrát na téma Regionální rozvoj a dokončení reformy veřejné správy. Za VŠRR v diskusi vystoupili Ing. Václav Kupka, CSc. a Ing. Alois Slepička, DrSc. Diskusi moderoval zástupce šéfredaktora Ivan Ryšavý. Dalšími vystupujícími byli poslanec JUDr. Stanislav Polčák, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny a RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj. Diskuse se zpočátku soustředila na obsah V. kohezní zprávy a pozici ČR, dále na tzv. kondicionality (návrh budoucího vázání dotací ze SF určitými podmínkami EU) a na problematiku přípravy financování koheze po roce 2013. Významným přínosem byla přítomnost dalšího hosta, Dr. Fritze Schnabela, ministerského rady z Ministerstva vnitra spolkové republiky Sasko, který mj. hovořil o zkušenostech s programy podpory v Sasku. Diskuse se pak zabývala vztahem „urbánní dimenze“, preferované v V. zprávě, a aktuálních problémů českého venkova a malých obcí, vč. očekávané reformy rozpočtového určení daní. Na závěr byla pozornost věnována úloze regionálních rozvojových agentur, které zastupoval Ing. Jiří Hužera, projektový manažer Regionální rozvojové agentury Střední Čechy. RYŠAVÝ, I. Po roce 2013 dotace přestanou být v kurzu, naznačuje EU. Moderní obec, 2012. roč. XVII, č. 4, s. 34-36. ISSN 1211-0507.


Studentská konference
Cizí jazyky ve studijním programu Regionální rozvoj V

Praha: VŠRR, 6. prosince 2011

Katedra cizích jazyků VŠRR organizovala 6. prosince 2011 pátý ročník studentské konference Cizí jazyky ve studijním programu Regionální rozvoj V. Jednacími jazyky byla angličtina, němčina, ruština. Konference se aktivně s příspěvkem zúčastnilo 113 studentů.


2. regionalistické setkání v Českém Dubu - 8.10.2011

Katedra regionalistiky VŠRR a Krajské pracoviště VŠRR v Jablonci na Nisou ve spolupráci s odbornými partnery VŠRR zorganizovali 2. regionalistické setkání studentů s odborníky z praxe. Studenti absolvovali exkurzi po městě Český Dub s odborným výkladem o rozvojových aktivitách a problémech města včetně prohlídky problémových lokalit. Studenti se aktivně zúčastnili i besedy se starostou města Český Dub PaedDr. PhDr. Jiřím Milerem, Ph.D. Na regionalistickém setkání se podílelo 37 studentů, 5 učitelů a 4 odborníci z praxe.


2010

Vědecká konference s mezinárodní účastí
ŘÍZENÍ A POTENCIÁL REGIONÁLNÍHO ROZVOJE – AKTUÁLNÍ OTÁZKY

Liberec: VŠRR, 2. března 2010.

V pořadí druhá konference Vysoké školy regionálního rozvoje byla zaměřena na aktuální témata regionálního a municipálního rozvoje v podmínkách České republiky s prezentací zkušeností českých i zahraničních odborníků. 

Cílem konference bylo představit a specifikovat inovace v teoretických základech současného regionálního a municipálního rozvoje v ČR a partnerských zemích a prezentovat příklady dobré praxe ve vybraných odborných tématech.  Tematicky byla konference zaměřena na oblast managementu regionálního rozvoje, municipální marketing a cestovní ruch jako významný rozvojový faktor. 

Záštitu nad konáním konference převzal hejtman Libereckého kraje Bc. Stanislav Eichler. Z konference byl vydán sborník: VONDROVÁ, V., PONIKELSKÝ, P. (ed.) Řízení a potenciál regionálního rozvoje – aktuální otázky. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2010. ISBN 978-80-87174-00-5.


Studentská konference
CIZÍ JAZYKY VE STUDIJNÍM PROGRAMU REGIONÁLNÍ ROZVOJ IV

Praha: VŠRR, 6. prosince 2010.

Katedra cizích jazyků VŠRR uspořádala v pořadí čtvrtou studentskou konferenci. Cílem konference byla cizojazyčná prezentace odborných témat v rámci studijního programu Regionální rozvoj. Pod vedením Ing. Adilji Novákové a Ing. et Mgr. Zdeny Šilerové byly otevřeny dvě sekce orientované na prezentaci odborných textů v ruském, německém a anglickém jazyce. Konference se zúčastnilo aktivně s příspěvkem 75 studentů.


Regionalistický workshop
1. REGIONALISTICKÉ SETKÁNÍ

Český Dub: VŠRR, 15. května 2010.

Setkání studentů regionalistických oborů s teoretiky a praktiky regionálního rozvoje a zástupci územních samospráv. Na praktických příkladech byly dokumentovány příklady dobré praxe spojené s plánováním a implementací koncepčního a systémového rozvoje na úrovni obcí a mikroregionů.


2009

Mezinárodní workshop
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Praha: VŠRR, 5. února 2009.

Hlavním cílem workshopu bylo vedení odborné diskuse o nových přístupech a závěrech výzkumných záměrů a projektů v oblasti regionálního rozvoje a jeho řízení v podmínkách ČR s důrazem na vlivy programovacího období EU 2007-2013 a získání informací o zahraničních zkušenostech a výsledcích výzkumu v této oblasti. 

Z jednání workshopu byl vydán sborník: KADEŘÁBKOVÁ, B. (ed.) Regionální rozvoj. Sborník příspěvků. Brno: tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-772-4.


Studentská konference
CIZÍ JAZYKY VE STUDIJNÍM PROGRAMU REGIONÁLNÍ ROZVOJ III

Praha: VŠRR, 9. prosince 2009.

Třetí ročník studentské vědecké konference, jejímž cílem je cizojazyčná prezentace odborných témat v rámci studijního programu Regionální rozvoj.