EN

Jste zde

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DOPADŮ V RÁMCI RSA, workshop, VŠRR Praha, 12. června 2015

Workshop byl realizován v rámci řešení projektu TD 020216 – Hodnocení ekonomických dopadů v rámci RSA (2014-2015) financovaného Technologickou agenturou ČR. Jeho cílem bylo shrnout průběžné výsledky projektu a diskutovat následující plánované dílčí aktivity.

Zazněly celkem tři příspěvky.

Klíčový příspěvek přednesl prof. RNDr. René Wokoun, CSc., hlavní řešitel projektu a rektor VŠRR, pod názvem Metodika vyhodnocení ekonomické efektivnosti – stanovení, vyhodnocení a návrh výstupních jednotek, napojení na systém RSA. Konstatoval splnění dílčích úkolů projektu za rok 2014 a seznámil účastníky s jejich obsahem a konkrétními výstupy. Následná diskuse potvrdila, že v dané problematice lze identifikovat určité výzvy ve vztahu k dostupným statistickým údajům na obecní úrovni s odpovídající vypovídací hodnotou. Následná diskuse potvrdila, že tento problém zasahuje i výstupy jiných výzkumných oblastí, jejichž kvalita může být v důsledku toho negativně ovlivněna.

Druhý příspěvek prezentoval Ing. Jan Matějka (Eco Trend, s.r.o., člen řešitelského týmu). Byl zaměřený na zhodnocení využití a úspěšnosti interaktivní mapy v rámci ReStEP v návaznosti na řešený projekt. Účastnící workshopu byli seznámeni s možnostmi rozšíření interaktivní mapy o nové datové vrstvy ekonomické povahy, které vycházejí z prezentované Metodiky.

Třetí příspěvek byl věnován problematice implementace obnovitelných zdrojů energie do strategického plánování na úrovni municipalit. Přednesl jej Ing. Milan Damborský, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně, člen řešitelského týmu). Poukázal v něm na problém rozhodování územních  celků-  obcí ve vztahu k investičním záměrům v oblasti OZE. Shrnul pozitiva i možná negativa takových záměrů, která mohou mít dopad na dlouhodobý socioekonomický rozvoj obce.

V návaznosti na jednotlivé příspěvky a v samotném závěru workshopu se rozvinula zajímavá diskuse, která přinesla nové podněty pro realizaci projektu v dalším období.

Workshopu se zúčastnilo celkem 10 odborníků, mezi nimiž byli zástupci VŠRR, VŠE, Praha, UJEP v Ústí nad Labem, Mendelovy univerzity v Brně a firmy Eco Trend, s.r.o.

Workshop moderovala: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D., (VŠRR, členka řešitelského týmu)