EN

Jste zde

PŘIPRAVUJEME: Ústav vzdělávání dospělých

Ústav vzdělávání dospělých bude de jure založen schválením žádosti o registraci novely statutu VŠRR Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Ústav vzdělávání dospělých je pracovištěm pro vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a další tvůrčí činnost Vysoké školy regionálního rozvoje.

Je gestorem přípravy a odpovědným pracovištěm za zpracování projektu a žádosti o akreditaci z oblasti vzdělávání dospělých. Vychází Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR 2011–2015 a reflektuje nová paradigmata v této oblasti: vychází z konceptu celoživotního učení a dalšího vzdělávání jako podmínek pro udržitelný rozvoj společnosti i ekonomiky 21. století, jak ho ve svých dokumentech vyzdvihuje Evropská komise, Rada Evropy i OECD.

Vědeckovýzkumná práce je základní formou vědeckých aktivit ústavu. Ústav aktuálně reflektuje Strategii celoživotního učení ČR 2007–2015 a může z dlouhodobé perspektivy výrazně přispět k naplňování lisabonských cílů v oblasti dalšího vzdělávání: teoreticky se podílet svými vědecko-výzkumnými činnostmi ke vzdělání odborníků, kteří se této oblasti v podnikovém kontextu budou cíleně (a s patřičnou odborností) věnovat, profesionalizovat vzdělávací a rozvojovou politiku podniků a firem a zvýšit osvětový potenciál celoživotního učení a mimoškolní a profesní edukace.

Cíle a činnosti Ústavu: 

 • vědecko-výzkumná činnost v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých, podnikové edukace a HR politiky s vazbou na regionální rozvoj, 
 • příprava a zpracování žádosti k akreditaci bakalářského studijního programu Vzdělávání a rozvoj dospělých, po udělení akreditace participace na jeho realizaci,
 •  přednášková, vzdělávací a osvětová činnost v těchto oblastech, 
 • příprava a realizace akreditovaných projektů v oblasti CŽV - vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců ve správních úřadech, 
 • spolupráce se stakeholdery regionálního rozvoje, 
 • medializace, propagace a lobbying vzdělávání a rozvoje dospělých.

Zaměření vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Ústavu: 

 • Ústav se zapojí jako výzkumný, metodický a supervizní orgán do činnosti mateřské společnosti EDUA Group a všech jejích součástí, v níž převezme zodpovědnost za vědecko-teoretickou andragogickou a didaktickou koncepci podnikového vzdělávání. 
 • Ústav bude každoročně pořádat Human Resources a Training and Development Forum mající za cíl spojit teoretickou a aplikační rovinu vzdělávání a rozvoje dospělých, a to především v oblasti analýz, interpretace a sdílení best practices a nových konceptů a paradigmat v této oblasti.
 • Dlouhodobým cílem Ústavu je založení odborného recenzovaného periodika věnujícího se právě vzdělávání a rozvoji dospělých v podnikovém kontextu. 
 • Ústav se zapojí do výukových aktivit Vysoké školy regionálního rozvoje a převezme gesci za tematicky příbuzné předměty stávajících oborů. Je integrální součástí VŠRR a gesčně připravuje k předložení Akreditační komisi bakalářský program zaměřený na vzdělávání a rozvoj dospělých. 
 • Ústav se stane vedle společnosti top vision hlavním gestorem každoročního benchmarkingu firemního vzdělávání.