EN

Jste zde

Studentská vědecká a odborná činnost

SVOČ 2016 na VŠRR

Termín pro podání přihlášek do soutěže je do 15. května 2016. Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail: knihovna@vsrr.cz nebo zaneste osobně do podatelny VŠRR (Knihovna VŠRR). Vyhlášení výsledků školního kola je do 24. června 2016

Pravidla:

 1. SVOČ se mohou zúčastnit studenti 3. ročníku VŠRR.
 2.  Student, jenž se chce zúčastnit SVOČ, musí podat vyplněný přihlašovací formulář ve vyhlášeném termínu.
 3. Každý student zapojený do SVOČ se podílí sám nebo v týmu na řešení vybraného tématu SVOČ.
 4. Téma si může student vybrat z vypsaných témat bakalářských, ročníkových, event. semestrálních prací  jednotlivých kateder; lze akceptovat i vlastní téma, které koreluje se studijním plánem studijního programu a oboru. Student může přihlásit i bakalářskou práci.
 5. Téma by mělo být zaměřeno na řešení relativně úzce vymezeného problému, tj. teoretické rozpracování problému nebo jeho řešení, výzkumné řešení, nebo řešení určitého konkrétního problému pro praxi. Téma a obsahová náplň práce SVOČ se mohou shodovat s bakalářskou, ročníkovou, event. semestrální prací studenta.
 6. Každý student bude mít k dispozici vedoucího z řad akademických pracovníků, příp. dalších odborníků z praxe.
 7. Pro řešení vybraných témat jsou studentům na základě domluvy k dispozici technická zařízení, odborné publikace a provozní materiál  VŠRR.
 8. Výsledky řešení v rámci SVOČ budou prezentovány ve dvou sekcích: Regionální rozvoj a Bezpečnostní management v regionech.
 9. Každý účastník předloží práci SVOČ k posouzení komisi SVOČ.
 10. Ke každé práci bude k dispozici písemný posudek oponenta a vedoucího práce (příloha č. 2 a 3).
 1.  Práce bude hodnocena 100 bodovou stupnicí podle stanovených kriterií.
 2. Nejlepší práce budou oceněny cenou rektora.
 3. Komise může vybrané práce navrhnout autorům k publikování.
 4. Nejlepší práce SVOČ mohou být navrženy do případných dalších kol (včetně mezinárodních) SVOČ.

 

 

SVOČ 2015 na VŠRR

Vysoká škola regionálního rozvoje vyhlašuje Studentskou vědeckou a odbornou činnost (SVOČ) 2015 s cílem umožnit studentům rozvíjet jejich tvůrčí činnost (vědeckou, výzkumnou a vývojovou) a připravovat je pro výzkumnou práci a náročné odborné činnosti.

Hodnotící Komise SVOČ 2015 se sešla 4. června 2015 a ocenila Cenou rektora 5 bakalářských prací. Zápis ze zasedání včetně oceněných prací naleznete zde. Všem oceněným gratulujeme.

Přihlášku naleznete zde.

Vyplněnou přihlášku pošlete na e-mail: knihovna@vsrr.cz nebo zaneste osobně do podatelny VŠRR (Knihovna VŠRR).

Pravidla:

 1. SVOČ se mohou zúčastnit studenti 2. a 3. ročníku VŠRR.
 2.  Student, jenž se chce zúčastnit SVOČ, musí podat vyplněný přihlašovací formulář ve vyhlášeném termínu.
 3. Každý student zapojený do SVOČ se podílí sám nebo v týmu na řešení vybraného tématu SVOČ.
 4. Téma si může student vybrat z vypsaných témat bakalářských, ročníkových, event. semestrálních prací  jednotlivých kateder; lze akceptovat i vlastní téma, které koreluje se studijním plánem studijního programu a oboru. Student může přihlásit i bakalářskou práci.
 5. Téma by mělo být zaměřeno na řešení relativně úzce vymezeného problému, tj. teoretické rozpracování problému nebo jeho řešení, výzkumné řešení, nebo řešení určitého konkrétního problému pro praxi. Téma a obsahová náplň práce SVOČ se mohou shodovat s bakalářskou, ročníkovou, event. semestrální prací studenta.
 6. Každý student bude mít k dispozici vedoucího z řad akademických pracovníků, příp. dalších odborníků z praxe.
 7. Pro řešení vybraných témat jsou studentům na základě domluvy k dispozici technická zařízení, odborné publikace a provozní materiál  VŠRR.
 8. Výsledky řešení v rámci SVOČ budou prezentovány ve dvou sekcích: Regionalistika a Bezpečnostní vědy (sekuritologie).
 9. Každý účastník předloží práci SVOČ k posouzení komisi SVOČ.
 10. Ke každé práci bude k dispozici písemný posudek oponenta a vedoucího práce (příloha č. 2 a 3).

 1.  Práce bude hodnocena 100 bodovou stupnicí podle stanovených kriterií.
 2. Nejlepší práce budou oceněny cenou rektora.
 3. Komise může vybrané práce navrhnout autorům k publikování.
 4. Nejlepší práce SVOČ mohou být navrženy do případných dalších kol (včetně mezinárodních) SVOČ.

V Praze 23. března 2015                                 

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. v.r.
prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost

Celý materiál ke stažení včetně příloh naleznete zde.