EN

Jste zde

Věda

Vědecká, výzkumná a další odborná a tvůrčí činnost na VŠRR vychází ze Strategického plánu výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti formulovaném s návrhovým obdobím do roku 2030. Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnosti je rozvíjena s důrazem na propojení teoretických přístupů s praxí a zároveň se zapojováním studentů do výzkumných aktivit. Strategické cíle jsou zaměřeny na plnění deklarované vize realizací aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve vědních disciplínách nosných pro realizaci studijních programů Regionální rozvoj a Bezpečnostní management v regionech. V souladu s implementovaným modelem kvality je v centru pozornosti šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikací nebo transferu znalostí. V rámci strategie bylo formulováno následujících pět cílů:

1.1 Příprava a realizace projektů vědy a výzkumu

Priority v oblasti vědy, výzkumu a inovací budou zaměřeny zejména na výzvy programů Technologické agentury ČR, Grantové agentury ČR, Horizontu 2020, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014 – 2020). Střednědobým a dlouhodobým cílem v této oblasti je získat statut organizace pro výzkum a šíření znalostí.

V rámci podpory výzkumu a vývoje bude zaveden institut „interní grantové soutěže – IGS“.

1.2 Organizování vědeckých a odborných konferencí

Cílem je vytvořit systém požádání a spolupořádání vědeckých a odborných konferencí, které budou prezentovat jak výsledky vlastní vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti, tak vytvoří platformu pro setkávání akademických pracovníků VŠRR s dalšími akademiky (tuzemskými i zahraničními) a odborníky z praxe.

1.3 Vlastní vydavatelská činnost

Bude zaveden standardní systém vydávání odborných publikací aktivizací nakladatelství VŠRR vč. vzniku standardních vydavatelských struktur.

1.4 Publikační činnost akademických pracovníků

V souladu s definovanou strategií budou klíčové procesy této oblasti zaměřeny na publikační činnost akademických pracovníků v oborech, jejichž výuku zabezpečují a organizaci a aktivní účast na seminářích a konferencích, jak na národní úrovni, tak i mezinárodních.

1.5 Zapojení studentů do výzkumných, vývojových a dalších odborných aktivit

Do výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti budou zapojováni studenti VŠRR a výsledky výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti budou do výuky implementovány.