EN

Jste zde

Statut ediční rady Vysoké školy regionálního rozvoje

I. Působnost redakční rady

Vědecká redakční rada Vysoké školy regionálního rozvoje (dále jen „redakční rada“) je výkonným orgánem vydavatele.

II. Složení redakční rady

 1. Redakční radu tvoří předseda, výkonný místopředseda a členové.
 2. Předsedu, místopředsedu a členy redakční rady schvaluje Akademická rada VŠRR.
 3. S hlasem poradním působí při redakční radě výkonný redaktor.

III. Úkoly redakční rady

 1. Předseda redakční rady reprezentuje redakční radu a vydavatele navenek.
 2. Výkonný místopředseda redakční rady:
  • řídí práci redakční rady,
  • navrhuje změny ve složení redakční rady,
  • prostřednictvím výkonného redaktora svolává redakční radu, předkládá návrh programu a řídí její jednání.
 3. Členové redakční rady:
  • hodnotí ediční plán pro daný akademický rok,
  • odsouhlasují jednotlivé vydávané tituly,
  • předkládají návrhy na publikace z jednotlivých oblastí své odborné působnosti, doporučují a získávají autory pro jejich zpracování,
  • publikují vlastní odborné a vědecké práce,
  • doporučují recenzenty pro připravované publikace a podle potřeby sami recenze provádějí,
  • předkládají návrhy na změny statutu redakční rady.

IV. Jednání redakční rady

 1. Redakční rada se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát za rok. Jednání redakční rady může probíhat dle potřeby i per rolam.
 2. Mimořádné jednání redakční rady se uskutečňuje na základě rozhodnutí předsedy příp. výkonného místopředsedy redakční rady nebo na žádost alespoň poloviny jejích členů.
 3. Redakční rada je usnášeníschopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
 4. Na jednání redakční rady je přítomen výkonný redaktor; podle potřeby mohou být na jednání přizvaní další odborníci.
 5. Z průběhu každého jednání redakční rady se pořizuje zápis.