EN

Jste zde

Erasmus+

Vysoká škola regionálního rozvoje (Erasmus Code: CZ Praha29) se zařadila na seznam úspěšných žadatelů o schválení mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+ a obdržela od Výkonné agentury Evropské komise nový charter Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) pro realizaci mobilit studentů, akademických pracovníků a zaměstnanců ve zcela nově koncipovaném programu Erasmus+ na roky 2014-2020. Udělený charter umožní VŠRR pokračovat v již navázané mezinárodní spolupráci a vyhledávat nové zahraniční partnery. Naším cílem v novém období bude především vyšší míra zapojení studentů do mobilit a prohloubení dosavadní spolupráce v návaznosti na rozvoj kooperace v rámci vědy, výzkumu a další tvůrčí činnosti.

Co je program ERASMUS+?

Program Erasmus+:Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Program Erasmus nabízí studentům VŠ dva typy aktivit:

  • Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 3-12 měsíců (realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE).
  • Pracovní stáž v zahraničním podniku či organizaci v délce 2-12 měsíců (realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem). Nově existuje také možnost realizace absolventské stáže.

Studium i stáž v zahraničí jsou uznatelné v rámci studijního programu na domácí vysoké škole při splnění podmínek předepsaných pro absolvování studia.

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např.  celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

Kdo se může zapojit? – podmínky

  • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/pracovní stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole, která je zapojena do programu Erasmus+:Erasmus. Studovat může prezenční i kombinovanou formou studia a musí být zapsán  ke studiu během celého studijního pobytu či praktické stáže (neplatí pro absolventské stáže)
  • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia, tedy i první.
  • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu
  • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.
  • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu LLP Erasmus (2007-2013), se mohou programu Erasmus+:Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.

Kam můžete vyjet?

Studijní pobyt i praktické stáže mohou studenti českých vysokých škol realizovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou nyní zapojeny tyto státy: 

  • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země: Turecko, Makedonie

O konkrétních možnostech výjezdu na školy v zemích, se kterými má Vaše škola uzavřeny meziinstitucionální dohody, se informujte u institucionálního koordinátora VŠRR.

Jak se do programu přihlásit?

Do programu Erasmus+:Erasmus je možné se přihlásit pouze v rámci výběrových řízení, které stanovují podmínky a požadavky pro žadatele o stipendium. O termínech výběrových řízení jsou všichni studenti VŠRR informováni na webu VŠRR v Aktualitách pro studenty a v odkazu Erasmus+ (Výběrová řízení), dále na vývěsce programu Erasmus+ a u institucionálního koordinátora.

Jaké jsou finanční podmínky?

Na základě uzavření finanční dohody obdrží student stipendium, které je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z České republiky na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+:Erasmus. Výše stipendia za měsíc je pevně dána v přehledu sazeb stipendií pro příslušný akademický rok. Přehled sazeb stipendií pro akademický rok 2014/2015.

 

Vaše otázky zodpoví institucionální koordinátor programu Erasmus+:Erasmus na Vysoké škole regionálního rozvoje:

Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
Prorektorka pro zahraniční styky.
E-mail: nikola.krejcova@vsrr.cz

Užitečné odkazy:
www.naerasmusplus.cz